M A N N A

 • Dagelijkse citaten
 • uit de Geschriften van Emanuel Swedenborg
 • Manna is het geestelijk goede
 • dat aanhoudend door de Heer wordt gegeven
 • zonder enige zorg of moeite onzerzijds.

Voor een gratis abonnement kunt u zich per email aanmelden >

 

600
 • De hemel is de enige basis voor ons voortdurend bestaan.

Hemel en Hel 94

599
 • Alle werk is een product van de geest; zoals de geest is, zo is het werk.

Apocalyps Onthuld 76

598
 • Niemand zou ogenblikkelijk overtuigd moeten worden; de reden hiervoor is dat als een waarheid iemand op die wijze zou worden opgedrongen, dan wordt hij er zo volledig van overtuigd, dat het op geen enkele manier verbreed kan worden of verruimd.
 • Dan wordt twijfel ingebracht zodat zij geleid worden om daarover na te denken of het inderdaad een waarheid is, waarop redenen worden verzameld om het te ondersteunen en zo wordt die waarheid binnengeleid in hun verstand door middel van de rede … want waarheden nemen verschillende vormen aan zoals die worden voorgeschreven door de omstandigheden.

Hemelse Verborgenheden 7298

597
 • Het verschil tussen het natuurlijke, het geestelijke, en het hemelse is zodanig dat een verhouding tussen die niet bestaat. Het natuurlijke kan op geen enkele wijze door een of andere nadering tot het geestelijke naderen, noch het geestelijke tot het natuurlijke; vandaar is het dat de hemelen onderscheiden zijn.
596
 • Opdat er iets bestaat, moet er een evenwicht zijn van alle dingen.
595
 • Er zijn in het andere leven wonderlijke sferen in een ontelbare verscheidenheid.
594
 • Het gezicht van het oog komt voort uit het licht van de wereld, het gezicht van het verstand uit het licht van de hemel, en vloeit in de dingen die tot het licht van de wereld behoren.

Hemelse Verborgenheden 2701

593
 • Er is een Woord bij de Ouden geweest, dat was geschreven door louter overeenstemmingen zoals ons Woord, maar dit is verloren gegaan.
592
 • Laat daarom de mens niet langer denken dat zijn gedachten verborgen zijn en dat hij geen rekenschap zou moeten geven van zijn gedachten.
591
 • Niemand kan de geestelijke zin zien tenzij vanuit de leer van het echte ware.
590
 • De geestelijke mens is als een duif wat zachtmoedigheid betreft, en als een adelaar wat het gezicht van het gemoed betreft ...
589
 • Een mens is mens op de eerste plaats vanwege zijn bedoelingen en op de tweede plaats vanwege zijn verstand.

Hemel en Hel 26

588
 • Liefde doordringt de gehele hemel, want in de hemelen wordt geen ander leven gevonden dan het leven dat tot de liefde behoort.

Hemelse Verborgenheden 32

587
 • De verlichting en de waarneming kunnen niet bestaan, wanneer er geen aandoening of liefde is.
586
 • De doelen bepalen het leven van de mens en maken het hoedanige ervan uit.
585
 • In de hemel wordt overal het Goddelijk Menselijke erkend.
584
 • De hemel is daar waar men de Heer erkent, in Hem gelooft en Hem liefheeft.
583
 • De Heer is de God van de hemel
582
 • De engelen leven in zo'n groot licht dat het licht van de wereld daarbij vergeleken niets is.
581
 • De gehele Gewijde Schrift handelt over de Heer en vandaar dat de Heer het Woord is.
580
 • Er is gelijkenis en analogie tussen de formering van de mens in de baarmoederen tussen de hervorming en de wederverwekking van hem.
579
 • Opdat het Woord er ook voor de engelen is, zijn alle historische vermeldingen daarin van uitbeeldende aard en is elk woord een aanduiding van dergelijke dingen. Deze bijzonderheid heeft het Woord vóór op elk ander geschrift.
578
 • Dat de brieven van Paulus geen inwendige zin hebben is bekend in het andere leven.
577
 • Het is volslagen onmogelijk om in het andere leven een leven van naastenliefde of van de wederkerige liefde te ontvangen, wanneer men dat niet gehad heeft in het leven van het lichaam.
576
 • Liefde en wijsheid, zonder daadwerkelijke handeling, zijn slechts denkbeeldige begrippen. Ze worden pas werkelijk wanneer ze worden toegepast.

Apocalyps Onthuld 875

575
 • DeKerk van de Heer is verspreid over de gehele aardbol en is daarom universeel. Allen maken daar deel van uit, die een goed leven leiden overeenkomstig hun eigen religie.

Hemel en Hel 328

574
 • De mens is geschapen opdat hij hoe langer hoe meer verbonden kan worden met de Heer. Hij wordt niet verbonden door kennis alleen, noch door intelligentie alleen, zelfs niet alleen door wijsheid, maar door een leven te leiden dat hiermee overeenkomt. Hoe inniger men met de Heer is verbonden, des te wijzer en gelukkiger wordt men.

Goddelijke Voorzienigheid 32, 34, 37

573
 • Door het kwaad te schuwen doen we het goede.

Apocalyps Onthul 803

572
 • Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit zijn vrijheid moet handelen volgens de rede.

Goddelijke Voorzienigheid 71

571
 • Het is door middel van een zedelijk en beschaafd leven dat iemand het geestelijk leven ontvangt.

Hemel en Hel 528

570
 • Het is minder moeilijk om een leven te leiden dat naar de hemel voert dan men denkt.

Hemel en Hel 528

569
 • Iedereen die de zaak wil onderzoeken zal ontdekken dat liefde onze levenskern is. We worden warm door de aanwezigheid ervan en koud vanwege de afwezigheid, en wanneer het totaal afwezig is, gaan we dood. We moeten ons toch echt realiseren, dat het de kwaliteit van onze liefde is die de hoedanigheid van ons leven bepaalt.

Hemel en Hel 14

568
 • Een ieder erkent, wanneer hij het heelal beschouwt een opperwezen, en nog meer hij die de orde van het heelal beschouwt.
567
 • Alle Goddelijk werk beoogt het oneindige en eeuwige.
566
 • Het is de staat en geenszins de plaats, die maakt dat men in de hellen is.
565
 • Zodra het gemoed zich terugtrekt uit de lichamelijke dingen, verschijnen de dingen die tot de ziel en tot het leven behoren.
564
 • Al wat de mens uit zichzelf voortbrengt kan het goede niet zijn, want het komt uit hemzelf, en dit zelf is een onreine en hoogst onzuivere bron.
563
 • Het Paard betekent het verstand en de Ruiter de verstandige mens.
562
 • De mens kan de geesten niet zien dan alleen met de ogen van zijn geest.

Hemelse Verborgenheden 4527

561
 • De orde, waarin ieder mens uit God geschapen is, is deze, dat hij na de kindsheid een mens zal worden.
560
 • De engelen die bij de mens zijn richten de aandacht op niets anders dan op einddoelen en nuttige werkingen.
559
 • De liefde en de wijsheid zijn twee onderscheiden dingen, geheel zoals de warmte en het licht; de warmte wordt gevoeld, eender de liefde; en het licht wordt gezien, eender de wijsheid.
558
 • Engelen weten niets van de toekomst, omdat de toekomst alleen aan de Heer bekend is.
557
 • Het denkbeeld van God als geest, wanneer men gelooft dat het een geest is als ether of wind, is een nietszeggend denkbeeld, maar het denkbeeld over God als mens is een juist denkbeeld, want God is goddelijke liefde en goddelijke wijsheid met iedere eigenschap die daarbij hoort en het onderwerp daarvan is mens en niet ether of wind.
556
 • Allen die in de hemel komen, krijgen daar een plaats toegewezen en daarmee eeuwige vreugde, overeenkomstig hun denkbeeld van God.
555
 • Het eerste hoofdstuk van Genesis handelt in de innerlijke zin, over de NIEUWE SCHEPPING van de mens, of over zijn WEDERGEBOORTE in het algemeen, en over de Oudste Kerk in het bijzonder.
554
 • De mens heeft ook van de hel slechts een hoogst algemene voorstelling, welke zo duister is, dat het er bijkans geen is.

553

 • Alle dingen die in het menselijk lichaam zijn, hebben een overeenstemming met de dingen die in de hemel zijn.

552

 • De Heer kwam niet in de wereld om de hemelsen, maar om de geestelijken te behouden.
551
 • De Heer wás vóór Zijn komst in de wereld.
550
 • De eigenliefde en de liefde tot gewin is van dien aard dat ze niet duldt, dat iets van het ware, dat van het Goddelijke uitgaat, haar nabij komt.

Hemelse Verborgenheden 3413

549
 • Wat de innerlijke mens is en wat de uiterlijke is weinigen bekend.
548
 • Het Woord is innerlijk levend.
547
 • Door de vogel naar zijn aard wordt al het geestelijk ware aangeduid, door het gevogelte het natuurlijk ware, en door het gevleugelde het zinnelijk ware.
546
 • Zoals slangen het dichtst bij de aarde zijn, zo is ook het zinnelijke het dichtst bij het lichaam.

Hemelse Verborgenheden 195

545
 • De mens is geschapen om een engel te worden.
544
 • Liefde is het reservoir of opnamevat van alle hemelse dingen, dat wil zeggen, voor vrede, intelligentie, wijsheid en gelukzaligheid. Liefde is ontvankelijk voor alles wat met haar in harmonie is.

Hemel en Hel 18

543
 • De engelen letten nooit op de zaken die het lichaam van iemand doen, maar zij kijken liever naar de bedoeling van waaruit het lichaam handelt.

Hemel en Hel 61

542
 • Indien het Goddelijk Menselijke niet zou invloeien in elk deel van de hemel en in elk deel van onze wereld, zouden er geen engelen zijn en niemand van ons.

Hemel en Hel 101

541
 • Niemand zou ogenblikkelijk overtuigd moeten worden; de reden hiervoor is dat als een waarheid iemand op die wijze zou worden opgedrongen, dan wordt hij er zo volledig van overtuigd, dat het op geen enkele manier verbreed kan worden of verruimd.
 • Dan wordt twijfel ingebracht zodat zij geleid worden om daarover na te denken of het inderdaad een waarheid is, waarop redenen worden verzameld om het te ondersteunen en zo wordt die waarheid binnengeleid in hun verstand door middel van de rede … want waarheden nemen verschillende vormen aan zoals die worden voorgeschreven door de omstandigheden.

Hemelse Verborgenheden 7298

540
 • De Kerk van de Heer is niet op deze of op een andere plaats, maar is daar, waar ook maar mensen een leven leiden volgens Zijn geboden.

Hemelse Verborgenheden 8152

539
 • Er zijn mensen die twijfelen voordat ze ontkennen, en anderen twijfelen voordat ze bevestigen.
 • Degenen die twijfelen voordat ze ontkennen, zijn degenen die neigen naar een leven van het boze.
 • Degenen die twijfelen voordat ze bevestigen, zijn degenen die neigen naar een leven van het goede.
 • Bij degenen bij wie over het algemeen een negatief principe heerst, kunnen twijfels op geen enkele manier worden weggenomen, omdat bij hen één misvatting meer gewicht heeft dan duizend bevestigingen.
 • Eén misvatting is als een zandkorrel die vlak voor de pupil van het oog wordt geplaatst en die, hoewel het nietig en klein is, toch al het zicht wegneemt.

Hemelse Verborgenheden 2568 en HV 6479

538
 • Niemand kan de geestelijke zin zien tenzij vanuit de leer van het echte ware.

Over het Woord 58

537
 • De Heer is de Zon in de engellijke hemel.

Goddelijke Wijsheid 12

536
 • Het Goddelijke van de Heer maakt de hemel.

Hemel en Hel 7-12

535
 • Het gezicht van het oog komt voort uit het licht van de wereld, het gezicht van het verstand uit het licht van de hemel, en vloeit in de dingen die tot het licht van de wereld behoren.

Hemelse Verborgenheden 2701

534
 • De gehele natuur is het uitbeeldende theater van het Rijk van de Heer.

Hemelse Verborgenheden 4318

533
 • Voor zoveel het gemoed kan worden afgehouden van de zinnelijke en lichamelijke dingen, wordt het opgeheven tot de geestelijke en hemelse dingen.

Hemelse Verborgenheden 2479

532
 • De liefde tot het nut is de naastenliefde.

Goddelijke Wijsheid 11

531
 • Elk mens heeft een natuurlijk gemoed en een geestelijk gemoed.

Coronis 29

530
 • Alle dingen in het heelal, die volgens de Goddelijke Orde zijn, hebben betrekking op het Goede en het Ware.

Hemelse Leer 11-13

529
 • Ons karakter wordt afgemeten aan onze wensen.

Hemel en Hel 349

528
 • Godsdienst bestaat uit handelen.

Ware Christelijke Religie 389

527
 • Het lot dat iedereen wacht is volgens zijn leven.

Hemelse Verborgenheden 5006

526
 • De hemel van de Heer is grenzeloos en gevormd uit alle rassen en volken.

Hemelse Verborgenheden 4805

525
 • Het is de geest die in het lichaam leeft, en hij is het ook die denkt, vandaar zijn tal van dingen die innerlijk zijn op deze wijze in de taal terecht gekomen.
524
 • De geest van de mens heeft evenzeer een hart en vandaar een pols, en een long en vandaar een ademhaling.
523
 • De mens is in kleinste afbeelding een kleine geestelijke wereld; vandaar ook is de geestelijke mens het beeld van de Heer.
522
 • De engelen weten niet wat tijd is, ofschoon alles bij hen trapsgewijze voortgaat evenals op aarde en wel zonder enig onderscheid.
521
 • De instandhouding van iets is een aaneenschakeling en vorm van een voortdurende schepping.

Hemelse Verborgenheden 4322

520
 • Daar de engelen mensen zijn en onder elkaar leven, zoals de mensen op aarde, hebben zij ook klederen, woningen en veel dergelijks, slechts met dit onderscheid, dat alles volmaakter is, daar zij in een meer volmaakte staat zijn.

Hemel en Hel 177-182

519
 • In elk goede moet onschuld zijn opdat dit het goede is; naastenliefde zonder onschuld is niet de naastenliefde, en nog minder de liefde tot de Heer.

Hemelse Verborgenheden 3994

518
 • Het ware karakter van een geest wordt herkend op hetzelfde moment dat men hem aankijkt.

Hemel en Hel 552

517
 • Kennis heeft geen ander doel dan dat men er geestelijk door kan worden.

Hemelse Verborgenheden 1100

516
 • Wanneer iemand het besluit neemt om het kwaad te schuwen en het goede te doen, dan vangt de staat van wederverwekking aan.

Ware Christelijke Religie 587

515
 • Wie een nederig hart heeft, kan de wijsheid bevestigen dat de dingen waarin men wijs is nauwelijks iets zijn in vergelijking met de dingen waarin men niet wijs is.

Apocalyps Onthuld 828

514
 • Zonden worden niet vergeven door berouw met de mond te belijden, maar door berouw in het leven te tonen.

Hemelse Verborgenheden 8393

513
 • Alleen geloven is niet het geloof, maar willen en doen wat geloofd wordt, dat is geloof.

Laatste Oordeel 36

512
 • Nutten doen is het goede voor de ander willen ter wille van het algemeen welzijn.

Hemel en Hel 64

511
 • Alle mensen, die van het begin der schepping geboren werden en gestorven zijn, zijn in de Hemel of de Hel.

Laatste Oordeel 23-27

510
 • De mens die godsdienst heeft, is in de rechtszaken als een tribuun, die op een edel paard rijdt; doch de mens die geen godsdienst heeft, is in deze dingen als een slang in de woestijn van Arabië, die met de bek in haar eigen staart bijt, en zich kronkelend op een paard werpt om de ruiter te omstrengelen.

Goddelijke Wijsheid 40

509
 • In de hemel zijn net als op aarde vier windstreken, het oosten, het zuiden, het westen en het noorden.

Hemel en Hel 141-153

508

 • De zielen die in het andere leven komen, weten geen van allen wat de Hemel en wat de hemelse vreugde is.
507
 • De Heer werpt niemand in de hel, maar elke geest doet het zichzelf.
506
 • De activiteit van de liefde en het geloof is datgene wat de hemel maakt.

Hemel en Hel 51

505
 • Alle dingen in de natuur zijn slechts effecten, hun oorzaken liggen in de geestelijke wereld.

Hemelse Verborgenheden 5711

504
 • De liefde van de Heer gaat alle menselijke begrip te boven.

Hemelse Verborgenheden 2077

503
 • Alle werk is een product van de geest; zoals de geest is, zo is het werk.

Apocalyps Onthuld 76

502
 • De mens ontleent zijn ware natuur aan datgene wat zijn leven beheerst.

Hemelse Leer 57

501
 • De mens is in vrijheid door het evenwicht tussen de hemel en de hel.
^ 15 april 2022
500
 • Welk mens met een gezond verstand, kan niet zien dat onder de dingen, die over Adam worden vermeld, niet enige staat van de eerst geformeerde mens wordt verstaan, maar de staten der Kerk?
499
 • Engelen hebben ook woningen en wel verschillend naarmate de levensstaat van een elk is; prachtige voor hen die in een hogere staat zijn en minder prachtige voor hen die in een lagere staat verkeren.

Hemel en Hel 183-190

498
 • Zij die in de aandoening van het goede zijn, weten en worden gewaar, uit het goede zelf waarin zij zijn, dat iets zo is.

Hemelse Verborgenheden 2718

497
 • Het nut is naar behoren, getrouw, oprecht en rechtvaardig zijn ambt vervullen, en zijn werk doen.

Over de Goddelijke Wijsheid 11

496
 • Opdat iets volmaakt zij, zal er een DRIEVULDIGE zijn in de juiste orde.

Coronis 17

495
 • Het Woord heeft een inwendige zin die in de letter niet kan worden gezien.
494
 • De mens die alleen volgens het natuurlijke licht denkt, kan niet begrijpen dat er in de hemel iets zou zijn, dat aan de dingen van de aarde gelijk is.

Hemel en Hel 170-176

493
 • De invloeiing uit de Heer is door de hemelse in de geestelijke, of door het midden in de omtrekken, dat wil zeggen, door de binnenste dingen tot de uiterlijke.

Hemelse Verborgenheden 3890

492
 • De Heer heeft verborgenheden onthuld, die in voortreffelijkheid de van het begin van de Kerk tot nu toe onthulde verborgenheden te boven gaan.

Ware Christelijke Religie 846-851

491
 • Alle dingen van de gedachte vloeien in van binnen en dus niet van buiten, hoewel het zo schijnt.

Hemelse Verborgenheden 3219

490
 • De wil en het verstand zijn het menselijke gemoed, en geheel het leven van de mensen is daarin.
489
 • In de kerk heden ten dage is geloof zo zeldzaam, dat nauwelijks gezegd kan worden dat het bestaat.
488
 • De Oneindigheid, Onmetelijkheid en de Eeuwigheid van God.

Ware Chrisyelijke Religie 35

487
 • Over de natiën en de volken buiten de kerk bij wie het Woord niet is, en die vandaar niet iets weten over de Heer en de Verlossing.
486
 • Over leeftijden van de mens; waarom sommigen lang en anderen niet lang leven.
485
 • De hemel in de mens is het Goddelijke erkennen en geleid willen worden door het Goddelijke.

Hemel en hel 319

484

Het goddelijke is in alle tijd zonder tijd.

Engelenwijsheid 73

483
 • De heerschappij van het kwade en valse berust op een verlangen om allen slaven te maken en alles te vernietigen.
482
 • De heilige angst, die in het Woord wordt aangeduid door de angst voor God, is liefde, maar het is een liefde van een aard die kinderen hebben voor hun ouders, ouders voor hun kinderen en getrouwde partners voor elkaar, die bang zijn om iets onaangenaams te doen, of dingen te doen die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de liefde.
481
 • Het heilige van de onwetendheid bestaat niet in het feit dat een mens meer onwetend is dan anderen, maar in zijn erkenning dat hij vanuit zichzelf niets weet en dat de dingen die hij niet weet oneindig veel zijn ten opzichte van de dingen die hij wel weet; vooral ten aanzien van zijn opvattingen over wetenschappelijke en verstandelijke zaken die van klein belang zijn vergeleken met hemelse zaken; of zoals dingen die tot het verstand behoren, vergeleken met die welke tot het leven behoren.
480
 • Geloof is hemels als het vanuit liefde voortkomt.

Hemelse Verborgenheden 353

479
 • De Heer is in de wereld gekomen om alle dingen van het Woord te vervullen en daardoor het Goddelijk Ware of het Woord te worden, ook in laatsten.
478
 • Naastenliefde is hemels zaad.
477
 • Hemelse liefde bestaat uit het liefdevol nut omwille van het nut of goedheid omwille van de goedheid, die een mens verricht voor de Kerk, zijn land, de menselijke samenleving en de medeburger.
476
 • Van de Heer komen het hemelse, het geestelijke en het natuurlijke, de een na de ander. Wat voortkomt uit Zijn Goddelijke Liefde wordt het hemelse genoemd en het is het Goddelijk Goede; wat voortkomt uit Zijn Goddelijke Wijsheid wordt het geestelijke genoemd en het is het Goddelijk Ware. Het natuurlijke is van beide en hun geheel is in het uiterste of laatste.

Leer over de Heilige Schrift 6

475
 • Goddelijke genade is pure genade jegens het hele menselijke geslacht om het te behouden. Voor dit doel is het voortdurend bij ieder mens aanwezig en trekt zich nooit van hem terug, zodat iedereen wordt gered die kan worden gered.
474
 • Een mens is een Kerk als hij in goedheid en waarheid is en een gezelschap van zulke mensen vormt de Kerk in het algemeen
473
 • Hypocriet of farizeïsch geloof is dat van de lippen en niet van het hart.

Ware Christelijke Religie 345

472
 • IJver (zelus) is als het vuur van de liefde dat oplaait; want ijver behoort tot de liefde en liefde is geestelijke warmte en dit in haar oorsprong is als vuur. IJver is niet de hoogste graad van liefde, maar het is opvlammende liefde.

Echtelijke Liefde 358

471
 • Huichelaars zijn degenen die goed spreken en goed doen, maar zichzelf in alles eerst beschouwen.

Hemel en hel 68

470
 • Liefde en naastenliefde is de hemelse vlam en geloof is het geestelijk licht dat daaruit voortkomt.
469
 • Dat er mensen zijn die verdoemd zijn door voorbeschikking, is een wrede ketterij.

Goddelijke Voorzienigheid 330

468
 • Een leven zonder veranderingen en variatie zou leiden tot eentonigheid en zou dus geen leven zijn.

Hemelse Verborgenheden 37

467
 • Het is juist dat gevoel van verrukking, dat hoort bij het doen van het goede afgezien van enige gedachte aan beloning, dat de beloning ervan is en duurt tot in eeuwigheid.

Hemelse Leer 236

466
 • De engelen zelf beweren eveneens dat er geen enkele kracht in henzelf huist, maar dat zij alleen handelen vanuit de Heer.

Hemelse Verborgenheden 50

465
 • Alle momenten in een leven hebben een reeks van gevolgen tot in het eeuwige.

Hemelse Verborgenheden 4690

464
 • Zoals onschuld de kern is van al het goede, is vrede de kern van alle verrukking van het goede.

Apocalyps Ontvouwd 997

463
 • Het gebod: Gij zult u geen andere goden maken, houdt in: jezelf en de wereldse dingen niet boven alle andere dingen lief te hebben; want datgene wat iemand het meest liefheeft is zijn god.

Apocalyps Ontvouwd 950:3

462
 • De waarheden van het geloof vormen niet de Kerk, maar leiden daar naartoe.

Hemelse Verborgenheden 2669

461
 • Engelen leiden en beschermen ons ieder moment en ieder moment van ieder moment, vanuit de Heer.

Hemelse Verborgenheden 5992

460
 • Hemelse vrede treedt binnen als de verlangens die ontspringen aan eigenliefde en liefde voor de wereld worden verwijderd.

Hemelse Verborgenheden 5662

459
 • Geloof is waarheid die in het hart wordt erkend.

Apocalyps Ontvouwd 1180

458
 • Ware wijsheid is zien wat heilzaam is voor ons eeuwige leven en ons huidige leven richten naar deze wijsheid. We zijn werkelijk wijs als we dit niet alleen weten en begrijpen met ons verstand, maar het ook willen en doen.

Apocalyps Ontvouwd 338

457
 • Als een schepping van God, zijn we op zon manier geformeerd dat we hechter met Hem verbonden kunnen worden. We worden niet door kennis of intelligentie alleen met Hem verbonden, of zelfs door wijsheid alleen, maar door een leven te leiden overeenkomstig hieraan. Hoe hechter we zijn verbonden met God, hoe wijzer en gelukkiger we worden.

Goddelijke Voorzienigheid 32, 33, 37

456
 • De natuur of het karakter van ieder mens is bepaald door zijn of haar hoogste of innerlijkste liefde.
455
 • Je kunt geen engel worden, dat wil zeggen in de hemel komen, tenzij je iets van het karakter van een engel met je meebrengt vanuit de wereld. In dit karakter is een weten aanwezig van de wijze waarop deze weg moet worden gelopen, en een wijze van lopen op die weg vanuit het weten daarvan.

Goddelijke Voorzienigheid 60

454
 • We keren ons van de Heer af als we worden gevangen door eigenliefde en liefde voor de wereld; we keren ons naar Hem toe als we ons richten in de liefde tot Hem en tot onze naaste.

Hemel en Hel 123
453
 • Naar de mate waarin we het boze verafschuwen, vloeit goedheid vanuit de hemel in ons. Naar de mate waarin we vrij geslachtelijk verkeer verafschuwen, vloeit datgene wat kuis is in ons. Naar de mate waarin we bedrog verafschuwen en onwettige voordelen, vloeien eerlijkheid en rechtvaardigheid in ons. Naar de mate waarin we haat en wraak verafschuwen, vloeit liefdevolle vriendelijkheid in ons. Naar de mate waarin we leugens and lasteringen verafschuwen, vloeit waarheid in ons. En naar de mate waarin we hoogmoed verafschuwen, vloeien nederigheid voor God en liefde voor de naaste in ons.

Apocalyps Ontvouwd 803
452
 • De liefde voor onszelf en onze liefde voor de wereld zijn, vanuit de schepping, hemelse liefden. Het zijn liefden van het natuurlijke deel van ons, die geestelijke liefden dienen, zoals de fundering een huis dient. Als we geen liefde hebben om God te dienen en onze naaste, dan, in plaats van hemels, worden deze liefden hels.
Goddelijke Liefde en Wijsheid 396
451
 • De staat van iemand die een goed leven leidt en gelooft dat de Heer het heelal bestuurt, en dat Hij alleen de bron is van alle goede dingen die voortvloeien uit liefde en naastenliefde, en van alle ware dingen die van het geloof zijn, en dat Hij werkelijk de bron is van alle leven, is zodanig dat hem hemelse vrijheid kan worden geschonken, en met die vrijheid eveneens vrede. Dit is de staat van iemand die gelooft dat wij in Hem leven en handelen en ons wezen hebben. Want zo iemand vertrouwt op de Heer alleen en heeft geen angstige zorgen over wat voor andere zaken dan ook. Hij is er van overtuigd dat alle dingen voor zijn welzijn werken en voor zijn gezegendheid en vreugde voor altijd. Maar iemand die gelooft dat hij zichzelf regeert is voortdurend gejaagd, en wordt voortgestuwd naar boze begeerten, naar angstige zorgen over dingen die in de toekomst liggen, en dus naar een onmetelijk aantal zorgen. En omdat dit zijn geloof is, klemmen boze begeerten en valse overtuigingen zich aan hem vast.
Hemelse Verborgenheden 2892
450
 • Het wezen van het goede kan vanuit geen andere bron komen dan van Hem die het goede zelf is.
Leer des Levens 13
449
 • Een daad of werk zonder liefde is geen daad of werk van het leven, maar een daad of werk van de dood, die het voorkomen heeft van leven door liefde tot het kwaad en een geloof in wat vals is. Deze schijn van het leven wordt de geestelijke dood genoemd.
Hemel en Hel 474
448
 • De geestelijke geboorte is de erkenning van en het geloof in het ware en goede.
447
 • De aandoening van het goede, die van naastenliefde is en de aandoening van het ware, die van geloof is, is geestelijk leven. Het leven van een mens zonder dit, is een natuurlijk, werelds, lichamelijk en aards leven, dat geen geestelijk leven is als dat wat er geestelijk is er niet in is, maar het is slechts een leven zoals dieren universeel genieten.
Hemelse Verborgenheden 5561
446
 • In de kindertijd, wanneer een mens wordt wederverwekt, zijn de geestelijke dingen daarin in potentie; want het geestelijk leven komt achtereenvolgens voort uit het ei van de kindertijd en de kindertijd is als het ware een ei voor de jeugd en adolescentie en dit laatste is als een ei voor de volwassen leeftijd; zo wordt de mens als het ware voortdurend geboren.

Hemelse Verborgenheden 4378

445
 • De ziel is een geestelijke substantie en daarom zuiverder, eerder en innerlijk; maar het lichaam is materieel en daarom grover, later en uiterlijk; en het is in overeenstemming met de orde dat het zuivere in het grovere invloeit, het eerdere in het latere en het innerlijke in het uiterlijke, dus wat geestelijk is in dat wat materieel is en niet andersom.
Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam 1
444
 • Het is hetzelfde, of we nu de geestelijke mens of de geestelijke Kerk zeggen, omdat de geestelijke mens individueel een Kerk is en velen de Kerk in het algemeen vormen. Een gemeente in het algemeen is wat gewoonlijk een Kerk wordt genoemd; maar opdat het een Kerk kan zijn, moet ieder individu in de gemeente een Kerk zijn; want elk algemene vorm houdt in dat de delen ervan op het algemene lijken.
Hemelse Verborgenheden 4292
443
 • Het geestelijke van het geloof is de aandoening van de naastenliefde en dus de aandoening van het ware omwille van een goed nut en van het leven; hierdoor wordt het geloof geestelijk.
Hemelse Verbor-genheden 8078
442
 • Geestelijke voeding is wetenschap, intelligentie en wijsheid; want door die dingen leven geesten en engelen en worden ze ook gevoed en verlangen ernaar als mensen die hongerig zijn en verlangen naar voedsel; vandaar komt de eetlust overeen met dat verlangen.
Hemelse Verborgenheden 4792
441
 • Het huwelijk van het goede en het ware is het huwelijk van liefde en wijsheid; en liefde en wijsheid zijn de nakomelingen die uit dat huwelijk worden geboren.
Echtelijke Liefde 44
440
 • Het innerlijke wordt de geestelijke mens genoemd en het uiterlijke wordt de natuurlijke mens genoemd; en de een is net zo verschillend van de ander als de hemel van de wereld.
Hemel en Hel 92
439
 • Geestelijk voedsel is over het algemeen al het goede, maar in het bijzonder is het het goede dat door middel van het ware wordt verkregen, dat wil zeggen waarheid in wil en daad; want dit wordt het goede door te willen en te doen en dit wordt het goede van het ware genoemd.
Hemelse Verborgenheden 5820
438
 • Geestelijke warmte is liefde, dus het goede, maar geestelijk licht is geloof, dus het ware.
Hemelse Verborgenheden 4180
437
 • In het andere leven zal nooit iemand gestraft worden vanwege overgeerfde boosheden, omdat dit niet zijn boosheden zijn, dat wil zeggen, dat het niet zijn schuld is dat hij zo is. Hij boet slechts voor het daadwerkelijke kwaad dat van hém is, dat wil zeggen, slechts zoveel als hij zich dit overgeerfde kwaad eigen heeft gemaakt door de daden in zijn leven.

Hemel en Hel 342

436
 • De waarheden die iemand leert zijn als een spiegel waarin hij God aanschouwt.

Ware Christelijke Religie 6

435
 • Tijdens verzoekingen lijkt het de mens of hij aan zichzelf is overgelaten, hoewel dit niet werkelijk het geval is, want God is dan innig aanwezig in zijn innerlijkste wezen en steunt hem. Daarom, als iemand in verzoekingen overwint, gaat hij binnen in een hechtere band met God.

Ware Christelijke Religie 126

434
 • Vrede bergt in zich vertrouwen op de Heer, het vertrouwen dat Hij alle dingen bestuurt en in alle dingen voorziet, en dat Hij ons leidt naar een goed einddoel.

Hemelse Verborgenheden 8455

433
 • Wanneer waarheid in het leven wordt toegepast, wordt dit het goede.

Apocalyps Onthuld 17

432
 • Liefde bestaat uit de wens om aan een ander te geven wat van jezelf is; de vreugde van iemand anders te voelen alsof die van jezelf is, dat is liefhebben.

Goddelijk Liefde en Wijsheid 47

431
 • Wanneer angst wordt verwijderd, is hoop aanwezig.

Hemelse Verborgenheden 2694

430
 • Na de dood gaat iedereen binnen in de hel of de hemel waarvoor hij voornamelijk gekozen had terwijl hij nog in de wereld leefde.

Hemelse Verborgenheden 8918

429
 • Het is een wet van de goddelijke Voorzienigheid, dat de mens niet wordt gedwongen door uiterlijke middelen om te denken en te willen, en op deze wijze de dingen van de godsdienst te geloven en lief te hebben, maar hij moet zich zelf overtuigen en zich soms dwingen dit te doen.

Goddelijke Voorzienigheid 129

428
 • De mens bidt voortdurend wanneer hij in het leven van de naastenliefde is, hoewel niet met de mond, maar wel met het hart. Want datgene wat van de liefde is, is voortdurend in het denken aanwezig, zelfs als hij dit zich niet bewust is.

Apocalyps Ontvouwd 325

427
 • Als het denken van de mens wordt opgeheven boven de zinnelijke dingen, komt hij in een helderder licht, waardoor zijn wijsheid toeneemt.

Ware Christelijke Religie 565

426
 • Elk allerkleinste deel van een ogenblik van het leven van iemand brengt een reeks van gevolgen met zich mee die zich uitstrekt in de eeuwigheid.
Hemelse Verborgenheden 3854
425
 • Wat een menselijk wezen mens maakt, is niet dat hij een menselijke vorm en een menselijk gezicht heeft, maar omdat hij wijsheid in zijn verstand en goedheid in zijn hart heeft.

Ware Christelijke Religie 417

424
 • Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit zijn vrijheid moet handelen volgens de rede.

Goddelijke Voorzienigheid 71

423
 • Het is volstrekt nutteloos voor iemand om veel dingen te weten, als hij niet leeft volgens datgene wat hij weet. Want kennis heeft geen ander doel dan dat de mens daardoor goed kan worden.

Hemelse Verborgenheden 1100

422
 • Iedereen wordt na de dood door engelen onderwezen.

Ware Christelijke Religie 255

421
 • Iedereen die de zaak weegt, zal ontdekken dat liefde onze levenskrachtige kern is. We worden warm vanwege de aanwezigheid ervan en koud vanwege de afwezigheid, en als het helemaal weg is, sterven we. We moeten ons echter realiseren dat de kwaliteit van onze liefde bepalend is voor de kwaliteit van dit leven.

Hemel en Hel 14

 

420
 • Omdat de engelen die in de hemel zijn in het goede van de Heer zijn, verlangen ze niets liever dan nuttige diensten te verlenen. Deze brengen vreugde in hun leven, en het is volgens dit nut dat ze genieten van gelukzaligheid en vreugde.

Hemelse Verborgenheden 6073.2

419
 • Mensen weten dat er zoiets bestaat als liefde, maar niet wat liefde is. Ze weten helemaal niet dat liefde het leven van de mens is. Het gaat niet alleen om het gewone leven van het lichaam en alle gedachten, maar ook om alle details van het leven.

Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid 1

418
 • De Heer is bij ons tegenwoordig als we de naaste liefhebben; de Heer is aanwezig in de liefde.
417
 • De erkenning en aanbidding van de Heer en het lezen van het Woord brengen de aanwezigheid van de Heer voort; maar deze twee, samen met een leven volgens Zijn geboden, verbinden met Hem.
Apocalyps Onthuld 796

 

416
 • De twee dingen die de hel maken, zijn het boze en het valse.

Hemelse Verborgenheden 8481

415
 • De aandoening van de naastenliefde is de hemelse aandoening zelf, die alleen van de Heer komt.

Hemelse Verborgenheden 4776

414
 • De draak betekent allen die het Woord lezen, preken horen en de rituelen van de Kerk uitvoeren, maar die geen rekening houden met de verbinding van het kwaad dat hen bezighoudt, en waarbij zij innerlijk over diefstal en fraude, overspel en obsceniteiten, haat en wraak, leugens en godslasteringen overdenken; en die leven als duivels in de geest en als engelen in het lichaam.
Echtelijke Liefde 26

 

413
 • Dat er een Drie-eenheid in één God is, kan worden gedacht en begrepen, aangezien het kan worden ingezien dat er ziel, lichaam en een werking van leven daaruit zijn, in engelen en in de mens.
Goddelijke Voorzienigheid 123
412
 • De hemel en de hel zijn dichtbij de mens, eigenlijk, in de mens. De hel is aanwezig in die mensen die in een staat van boosheid zijn. De hemel is aanwezig in mensen die in een staat van goedheid zijn. Zelfs meer dan dit; naarmate mensen ontvankelijk zijn voor de hemelse goede dingen, zijn ze nu in de hemel.

Hemel en Hel 203

411

 • Barmhartigheid is liefde die bedroefd is.

Hemelse Verborgenheden 559

410
 • De liefde tot het nut is de naastenliefde.

Goddelijke Wijsheid 11

409
 • Voor zoveel het gemoed kan worden afgehouden van de zinnelijke en lichamelijke dingen, wordt het opgeheven tot de geestelijke en hemelse dingen.

Hemelse Verborgenheden 2479

408
 • De gehele natuur is het uitbeeldende theater van het Rijk van de Heer.

Hemelse Verborgenheden 4318

407
 • De geestelijke mens is ook een zedelijk en burgerlijk mens.

Over de Goddelijke Wijsheid 11-b

406
 • De instandhouding van iets is een aaneenschakeling en vorm van een voortdurende schepping.

Hemelse Verborgenheden 4322

405
 • Alle dingen van de gedachte vloeien in van binnen en dus niet van buiten, hoewel het zo schijnt.

Hemelse Verborgenheden 3219

404
 • De mens die alleen volgens het natuurlijke licht denkt, kan niet begrijpen dat er in de hemel iets zou zijn dat aan de dingen van de aarde gelijk is.

 

403
 • De Heer verschijnt in het andere leven aan de hemelse engelen als Zon en aan de geestelijke engelen als Maan.

Hemelse Verborgenheden 2776

402
 • De mens heeft ook van de hel slechts een hoogst algemene voorstelling, welke zo duister is, dat het er bijkans geen is.

Hemelse Verborgenheden 692-700

401
 • Alle dingen die in het menselijk lichaam zijn, hebben een overeenstemming met de dingen die in de hemel zijn.

Hemelse Verborgenheden 2996

 

1 oktober 2021
300
 • Vrede heeft in zich: vertrouwen in de Heer, dat Hij alle dingen bestuurt, in alle dingen voorziet en ons leidt tot een goed einddoel.
299
 • In het Woord worden diegenen 'dronkaards' genoemd die niets geloven dan dat wat ze begrijpen, en om deze reden de mysteries van het geloof onderzoeken. En omdat dit plaatsvindt door middel van zintuiglijke dingen, of door het geheugen of door de filosofie, kan de mens daarbij, door wat hij is, alleen maar in vergissingen vallen.
298
 • Boze begeerten kunnen niet uit ons gemoed verwijderd worden tenzij ze verschijnen. Dit betekent niet dat we kwaad moeten doen opdat deze begeerten kunnen verschijnen, maar dat we onszelf moeten onderzoeken, niet alleen onze handelingen maar ook onze gedachten. We moeten uitvinden wat we zouden doen als we niet bang waren voor de wetten en voor het verlies van onze reputatie.
297
 • Elk mens die in een geestelijke aandoening van het ware is, dat wil zeggen, die het ware zelf lief heeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest. Niet echter de mens die alleen vanuit een natuurlijke aandoening van het ware, die de begeerte tot weten wordt geheten, dit leest. Deze ziet niets anders dan hetgeen samenstemt met zijn liefde of met de beginselen die hij òf zelf opgevat heeft, òf uit anderen door het gehoor, of door lezing geput heeft.
296
 • In de hel is de liefde om te regeren vanuit de liefde voor het zelf, de liefde die wordt erkend; dit wordt daar de duivel genoemd; en de aandoeningen of neigingen van valsheid met de gedachten die uit die liefde voortkomen, zijn de bende.
295
 • Dat er een Drie-eenheid in één God is, kan worden gedacht en begrepen, aangezien het kan worden ingezien dat er ziel, lichaam en een voortgang van leven daaruit zijn, in engelen en in de mens.
294
 • Demonen zijn geesten die vechten tegen die dingen die behoren tot de aandoening van het goede; en boze geesten zijn degenen die vechten tegen die dingen die behoren tot de aandoening van het ware.
293
 • Het binnenste (intimum) van het goede is de liefde voor de Heer en de liefde voor de naaste, maar het binnenste van het kwade is de liefde voor zichzelf en de liefde voor de wereld.
292
 • Beïnvloed worden door waarheden is hetzelfde als uit aandoening wensen ze te kennen; en, als ze gevonden worden, om ze in te drinken, uit vreugde van vanuit aandoening.
291
 • De Heer is in de wereld gekomen om alle dingen van het Woord te vervullen en daardoor het Goddelijk Ware of het Woord te worden ook in laatsten.
290
 • In het andere leven zijn allen met elkaar verbonden naar aandoening en neiging en vormen zij die verbonden zijn een broederschap; niet dat ze zichzelf broeders noemen, maar ze zijn broeders door samen te werken.
 • Het goede zelf en de waarheid zelf in het andere leven maken wat op aarde bloedverwantschap en relatie wordt genoemd, en daarom stemmen ze overeen.
289
 • Dwalingen (fallacia) zijn onwaarheden waarmee het kwaad zich verbindt.
288
 • De aandoening van de naastenliefde is de hemelse aandoening zelf, die alleen van de Heer komt.
287
 • De erkenning en aanbidding van de Heer en het lezen van het Woord brengen de aanwezigheid van de Heer voort; maar deze twee, samen met een leven volgens Zijn geboden, verbinden met Hem.
286
 • Alomtegenwoordigheid en alwetendheid zijn één in de Heer, maar toch gaan ze uit Hem voort als twee verschillende eigenschappen; de eerste heeft betrekking op liefde en de laatste op wijsheid; of wat hetzelfde is, de eerste verwijst naar het goede en de tweede naar het ware, omdat al het goede voortkomt uit liefde en alle waarheid uit wijsheid.
 • Apocalyps Ontvouwd 1228 (niet digitaal beschikbaar)
285
 • Gesloten of blind geloof is een geloof in mystieke dingen die zonder onderscheid worden geloofd, ongeacht of ze waar of onwaar zijn, of dat ze boven de rede of er tegenover staan.
284
 • Een dwalend geloof (fides erratica) is een geloof in verschillende goden.
283
 • De draak (draco) betekent allen die het Woord lezen, preken horen en de rituelen van de Kerk uitvoeren, maar die geen rekening houden met de verbinding van het kwaad dat hen bezighoudt, en waarbij zij innerlijk over diefstal en fraude, overspel en obsceniteiten, haat en wraak, leugens en godslasteringen overdenken;
 • en die leven als duivels in de geest en als engelen in het lichaam.
282
 • Een dood mens (homo mortuuus) erkent dat niets waar en goed is, dan alleen wat van het lichaam en de wereld is;
 • ook vereert hij dit.
281
 • Met dode aanbidding (cultus mortuus) wordt het aanbidden alleen bedoeld, dat bestaat uit het bezoeken van de kerk, het aanhoren van preken, het ontvangen van het Heilig Avondmaal, het lezen van het Woord en vrome boeken, praten over God en over hemel en hel en een leven na de dood en vooral over vroomheid; bidden in de ochtend en 's avonds
 • en toch geen verlangen hebben om de waarheid van het geloof te kennen of de wil om goede dingen van naastenliefde te doen, in de overtuiging dat die dode rituelen redding bieden door alleen aanbidding.
280

De twee dingen die de hemel maken, zijn het goede en het ware.

279

De cirkel van het leven van de mens (circulus vitae hominis) is: weten, begrijpen, willen en doen.

 • Apocalyps Ontvouwd 242 (niet digital beschikbaar)
278

De twee dingen die de hel maken, zijn het boze en het valse.

277
 • De atmosferen zijn de actieve krachten (vires activae), de wateren zijn de middelste krachten en de aarden zijn de passieve krachten, van waaruit alle uitwerkingen bestaan.
276
 • Een mens is zodanig als zijn liefde is.

Hemelse Verborgenheden 6872

275

Profaneren of ontheiligen is in God geloven, in het Woord, in het eeuwige leven ... en toch een leven leiden dat daar tegengesteld aan is.

Apocalyps Ontvouwd 232 (niet digitaal beschikbaar)

274

Elk mens die in geestelijke aandoening van het ware is, dat wil zeggen, die het ware zelf lief heeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest.

Over het Woord 28

273

Feitelijk berouw is zichzelf onderzoeken en zijn zonden herkennen en erkennen, tot God bidden en een nieuw leven aanvangen.

Ware Christelijke Religie 528

272

De wedergeboorte is niets anders dan de onderwerping van het natuurlijke en de heerschappij van het geestelijke.

Hemelse Verborgenheden 5651

271
 • Geloofd wordt dat de mens meer verlicht én wijs zou kunnen worden als hij onmiddellijke openbaring had door gesprekken met geesten en met engelen, maar het tegendeel is het geval, want de verlichting door het Woord vindt plaats door een innerlijke weg, terwijl de verlichting door onmiddellijke openbaring geschiedt door een uiterlijke weg.
 • De innerlijke weg is door de wil in het verstand, de uiterlijke weg is door het gehoor in het verstand.
270
 • Wat ons menselijk maakt is niet onze vorm, omdat we een menselijk gezicht en een menselijk lichaam hebben, maar omdat we wijsheid in ons gemoed hebben en goedheid in ons hart.
 • We zijn werkelijk menselijk naar de mate waarop we spreken vanuit de gezonde rede en kijken naar ons thuis in de hemel. Want in zoverre we spreken vanuit een verdraaid verstand en kijken naar ons thuis in deze wereld, verwijderen we ons van een bestaan dat werkelijk menselijk is.
269
 • Als je inzicht wilt hebben in geestelijke zaken, dien je een liefde voor de waarheid te ontwikkelen die haar grond heeft in goedheid.
268
 • Alles wat gebeurt en toeval wordt genoemd, en wordt toegeschreven aan het lot of geluk, is van de Voorzienigheid. Maar de Goddelijke Voorzienigheid werkt onzichtbaar en op een niet te begrijpen wijze, opdat de mens in alle vrijheid een gebeurtenis kan toeschrijven aan de Voorzienigheid of aan het lot.
267
 • De Heer voorziet in de middelen waardoor mensen gered kunnen worden, vanuit Zijn Goddelijke Liefde door Zijn Goddelijke Wijsheid. Deze midddelen zijn aanwezig bij ieder mens die in de wereld wordt geboren.
266
 • Wanneer we in liefde en geloof leven, hebben we elke dag spijt over onze fouten. We denken dan aan onze slechte gewoonten, geven die toe, vermijden dan om volgens die te handelen en vragen de Heer om steun.
265
 • Alle religie behoort tot het leven, en religieus leven is het goede te doen.
 • Elk mens die godsdienst heeft, weet en erkent, dat hij die goed leeft, wordt gezaligd, en dat hij die boos leeft, wordt verdoemd. Hij weet en erkent immers, dat wie goed leeft en goed denkt, niet alleen over God, maar ook over de naaste; niet echter hij die boos leeft.
 • Het leven van een mens is zijn liefde, en wat de mens liefheeft, doet hij niet alleen vrijelijk, maar denkt het ook vrijuit. Dat dus gezegd wordt, dat het leven is het goede te doen, is omdat het goede doen één uitmaakt met het goede denken; en als deze niet één maken bij de mens, dan behoren zij niet tot het leven van hem.
264
 • Opzien naar de hemel is niet alleen maar het denken over dingen die tot de hemel behoren, maar deze dingen als einddoel te hebben en ze lief te hebben meer dan alle andere dingen.
263
 • Als we onze naaste liefhebben zoals we onszelf liefhebben, ervaren we geen verrukking in liefdevolle vriendelijkheid behalve als we daar naar handelen of dit in nut uitdrukken.
 • Daarom is een liefdevol leven vol vriendelijkheid een leven van nuttige dienstbaarheid. Het hemelse leven is zo. Want het Koninkrijk van God, omdat het een koninkrijk van wederzijdse liefde is, is een koninkrijk van nuttige dienstbaarheid.
 • Elke genieting die voortkomt uit naastenliefde heeft iets verkwikkelijks vanuit het nut of door de dienstbaarheid.
262
 • God is substantie zelf en vorm zelf; engelen en mensen zijn substanties en vormen van Hem.
261
 • Onder de wonderen in het andere leven behoren de innerlijke gewaarwordingen.
260
 •  

 • Als de Heer niet opnieuw in de wereld komt in de vorm van het Goddelijk Ware, dus het Woord, kan niemand behouden worden

259
 • Er is geen geschikte manier om God te beschrijven, behalve in termen van pure liefde en pure genade jegens het hele menselijke ras. Dat de genade van God de wens is om iedereen te behouden, iedereen voor eeuwig gelukkig te maken en ons alles te geven wat Hij heeft.
 1. Hemelse Verborgenheden 1735
258
 • Geloof in de Heer geeft ons een verbinding met Hem en door die verbinding is er redding of behoud.
257
 • Aan het idee over God en de verlossing, hangen alle dingen van de Kerk af.
256
 • Het Woord is aan mensen en engelen gegeven opdat zij hierdoor met de Heer kunnen zijn. Het Woord is het middel om aarde en hemel met elkaar te verbinden, en door de hemel met de Heer.
255
 • Wanneer het Woord wordt gelezen door een mens die dat heilig houdt, dan wordt de natuurlijke zin daarvan geestelijk in de tweede hemel, en hij wordt hemels in de derde. Bovendien, het gehele Woord wordt levend gemaakt uit de Heer, want het wordt bij de Heer leven, zoals Hij ook zegt bij Johannes: "De woorden die Ik u spreek, zijn geest, en zijn leven." [Joh.6:63]
254
 • Wie niet het geestelijke leven aanneemt, dat is wie niet opnieuw wordt verwekt uit de Heer, kan niet in de hemel komen, zoals de Heer leert bij Johannes: 'Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, tenzij dat iemand opnieuw wordt verwekt hij kan het Koninkrijk Gods niet zien'. Johannes 3:3. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 173.
253
 • De uitwendige eredienst zonder de inwendige kan worden vergeleken met het leven van de ademhaling zonder het leven van het hart, maar de uitwendige eredienst vanuit de inwendige met het leven van de ademhaling verbonden met het leven van het hart.
252
 • Men kan zich daarover verbazen, dat deze over de hele wereld bekende wetten met zo veel wonder van de berg Sinaï door Jehovah Zelf verkondigd werden.
 • Maar hoor! Zij werden met zo veel wonder verkondigd, opdat men weten zou, dat deze wetten niet alleen burgerlijke en zedelijke wetten zijn, maar ook Goddelijke Wetten, en dat daartegen te handelen niet alleen betekent de naaste, de medeburger en de maatschappij kwaad doen, maar ook zondigen tegen God: daarom werden deze wetten, door de verkondiging van de berg Sinaï door Jehovah, ook gemaakt tot wetten van de godsdienst.
251
 • Zij die begiftigd zijn met liefde voor de Heer en met barmhartigheid voor de naaste, worden genoemd 'de gezegenden van Jehovah'. In dit opzicht zijn zij begiftigd met de hemel en met eeuwige zaligheid.'
250
 • De geestelijke mens gelooft in het Goddelijke en handelt eerlijk en rechtvaardig, niet alleen omdat zo te handelen in overeenstemming is met de burgerlijke en morele wetten, maar ook omdat het is in overeenstemming met de goddelijke wetten.
249
 • Als voorbereiding om God te ontvangen en één met Hem te worden, moeten we leven volgens de goddelijke orde. De wetten van die orde zijn alle geboden van God.
248
 • De Goddelijke Voorzienigheid werkt op duizend verschillende manieren in elk van ons. Het voortdurende einddoel is om ons te zuiveren, met de bedoeling om ons te verlossen. Niets is meer noodzakelijk voor ons dan de boze dingen te verwijderen van ons uitwendige zelf. De Heer voorziet in de rest, als we Hem daarom bidden.
247
 • De Heer leidt alle mensen in de gehele hemel alsof ze één enkele engel zijn.
246
 • Het Woord werd niet alleen voor ons geschreven, maar ook voor de engelen. De wereldse gedachten die wij hebben als we het Woord lezen worden geestelijke en hemelse ideeën bij de engelen.
245
 • De Heer ziet alleen naar elk mens vanuit barmhartigheid.
244
 • Het is vanuit de Goddelijke Voorzienigheid dat ieder mens gezaligd kan worden. Het zijn degenen die God erkennen en goed leven.
243
 • Het kenmerk van mensen met een karakter dat neigt naar het hemelse, is dat zij niet handelen volgens hun eigen wensen, maar hun wensen vormen naar het welbehagen van de Heer. Hierdoor genieten ze vrede en innerlijke vreugde, maar ook kalmte en uitwendige genoegens.
242
 • Alle kwaad vloeit bij ons in vanuit de hel en alle goedheid, door de hemel vanuit het Goddelijke. Maar het kwaad wordt pas deel van ons als we geloven en onszelf overtuigen dat wij kwaad denken en doen vanuit onszelf; hierdoor maken we het kwaad van onszelf. Als we zouden geloven hoe dit werkelijk plaats vindt, zou het kwaad geen deel van ons worden. Want op het moment dat een boze begeerte invloeit, zouden we bedenken dat het van boze geesten komt, en zodra we dit denken, zullen de engelen die bij ons zijn die afweren en terugdrijven.
241
 • Uit de invloeiing van de hemelse sfeer in de natuurlijke wereld ontstaan die wonderbaarlijke ontwikkelingen van de planten van zaad tot vruchten en tot nieuwe zaden. Vandaar komt het ook dat er tal van plantensoorten zijn, die overdag, om zo te zeggen, hun aangezichten naar de zon keren, en ze afwenden, wanneer de zon ondergaat.Vandaar komt het ook, dat er bloemen zijn, die zich bij het opgaan van de zon openen en bij het ondergaan van de zon zich sluiten. Vandaar komt het ook, dat de zangvogels in de eerste vroegte liefelijk zingen, en evenzo nadat zij door hun moeder de aarde gevoed zijn. Zo eren deze en gene hun vader en hun moeder [het 4e gebod]. Al deze zijn getuigenissen, dat de Heer door middel van de zon en de aarde in de natuurlijke wereld voorziet in alle behoeften der levende en niet levende wezens.
240
 • De Heer trekt je niet weg uit je hel, tenzij je zelf ziet dat je in de hel bent en wenst eruit geleid te worden.'
239
 • Alles wat geschapen is, is van nature een ontvanger van God, en heeft de mogelijkheid om met God verbonden te worden omdat het geschapen is in God en door God.
 • Omdat het op deze wijze geschapen is, is het een overeenstemming en is zoals een beeld van God in een spiegel.'
238
 • Het leven dat leidt naar de hemel is een leven van vriendelijkheid. Het bestaat uit eerlijk en rechtvaardig handelen in elk beroep, in elke bezigheid en in al onze omgang met anderen en dit te doen vanuit een innerlijke en dus hemelse bron.
237
 • De geest van de mens verschijnt in het andere leven in menselijke vorm, geheel en al zoals in de wereld. Hij verheugt zich ook in het vermogen van zien, horen, spreken, en voelen, zoals in de wereld.
 • In één woord, hij is een mens ten aanzien van alle en de afzonderlijke dingen, met slechts één uitzondering: hij is niet meer omgeven met dat grove lichaam waarmee hij in de wereld was omgeven.
 • Dat lichaam laat hij achter wanneer hij sterft, en hij neemt het ook nooit weer op.'
236
 • Opdat er iets bestaat, moet er een evenwicht zijn van alle dingen.
235
 • Als de mens geen vrije keuze had in geestelijke dingen, wat zou de mens dan anders zijn dan een redeloos dier.
234
 • De Hemel is zodannig dat allen die een goed leven hebben geleid, van welke religie dan ook, daar een plaats hebben.
233
 • Liefde en wijsheid, zonder daadwerkelijke handeling, zijn slechts denkbeeldige begrippen. Ze worden pas werkelijk wanneer ze worden toegepast.

Apocalyps Onthuld 875

232
 • De mens is zich niet bewust dat hij omgeven is door een bepaalde sfeer die in overeenstemming is met zijn leven en aandoeningen. De engelen nemen deze sfeer beter waar dan de lichtste geur op aarde.

 

231
 • Ik (Emanuel Swedenborg) heb besloten met welke inspanning dan ook uit te zoeken wat de ziel is, wat het lichaam, en wat het verkeer tussen beide;
 • voorts welke de staten van de ziel in het lichaam zijn, en welke de staten na het leven van het lichaam.
 • En omdat ik het doel wilde, moest ik ook de middelen willen.
 • En terwijl ik er over nadacht langs welke weg ik had voort te schrijden en waar te beginnen, bijgevolg waar naar toe te lopen als tot een eindpunt, begreep ik ten slotte dat er niet een ander terrein bestaat dan de anatomie van het organisch lichaam.
 • Daar immers voert de ziel zelf haar spelen uit en volvoert zij de loop.

230
 • Het doel van de Goddelijke Voorzienigheid is om een hemel te vormen van het menselijk geslacht, en in alles wat de voorzienigheid doet, ziet het naar het oneindige en het eeuwige.
229
 • Zij die in de stroom van de Voorzienigheid zijn, worden altijd meegevoerd naar alles wat gelukkig is, hoe de middelen daartoe er ook uit zien.
228
 • Het is het gevoel van de verrukking zelf, dat inherent is aan de liefde voor het doen van het goede afgezien van elke gedachte aan beloning. Dit is de beloning die tot in eeuwigheid voortduurt.
227
 • Vanuit veel ondervinding is mij [Emanuel Swedenborg] te weten gegeven dat het Woord de hemel opent voor de mens. Dat wil zeggen: terwijl de mens het Woord leest of vanuit dat spreekt, heeft hij gemeenschap met de hemel.

 

226
 • De dingen in de natuur zijn niets anders dan gevolgen; de oorzaken ervan liggen in de geestelijke wereld.

Hemelse Verborgenheden 5711

225
 • Naastenliefde is zoals de warmte in de lente of de zomer, wat de oorzaak is dat gras, planten en bomen groeien.
 • Zonder naastenliefde, of geestelijke warmte groeit niets...
224
 • We zijn buiten de hemel zolang als we handelen vanuit waarheid en niet vanuit het goede.
 • We gaan de hemel binnen als we handelen vanuit het goede.
223
 • We worden gelijkenissen van de Heer en worden met Hem verbonden, wanneer we goede en ware dingen zaken van ons leven maken door ze bewust voor te nemen en te doen.
222
 • De wereldse en hemelse dingen in ons stemmen met elkaar overeen als de hemelse regeren over de wereldse, maar niet als de wereldse regeren over de hemelse.
221
 • Alle dingen zijn vol van God, en eenieder neemt uit deze volheid zijn deel.
220
 • Alle dingen die tot de natuurlijke mens behoren, zoals allerlei soorten kennis, is eigenlijk niets anders dan dienstbare dingen.
219
 • Eén engel kan menigten van kwade geesten verdrijven omdat kwade geesten de sfeer van wederzijdse liefde niet kunnen vedragen.
218
 • Degenen die pracht en eer in de wereld en ook in de hemel als doel hebben, voorts zij die rijkdom en gewin in de wereld beogen, en zij die de faam van geleerdheid nastreven, zien en vinden niets van het echte ware in het Woord.
217
 • De louter natuurlijke mens denkt over de Goddelijke waarheden alleen vanuit de wereldse dingen, dus uit de zinsbegoochelingen, want hij kan zijn mentaal niet daarboven verheffen.
 • Daarom kan zijn geloofsleer vergeleken worden met een brij uit kaf, die hij als een lekkernij verorbert.
216
 • Er bestaat geen volk op de hele wereld, dat niet weet dat het kwaad is te doden, overspel te plegen, te stelen, valse getuigenis af te leggen.
 • Wanneer deze kwaadheden niet door wetten voorkomen zouden worden, dan zou geen rijk noch staat noch welke gevestigde maatschappij dan ook voortbestaan.
215
 • Elk mens kan hervormd worden, er is niet zoiets als een voorbeschikking
 • Niemand wordt geboren voor de hel, maar allen voor de hemel.

Goddelijke Voorzienigheid 322

214
 • Dat de Naam JEZUS heilig is, is bekend uit de verklaring van de Apostel, dat men bij deze naam de knieën buigt en buigen moet in de hemel en op aarde;
 • en bovendien hieruit, dat hij door geen duivel in de hel uitgesproken kan worden.

Ware Christelijke Religie 297

213
 • De Kerk van de Heer is niet op deze of op een andere bepaalde plaats, maar is, waar ook maar mensen een leven leiden volgens de geboden.

Hemelse Verborgenheden 8152

212
 • Tenzij iemand nuttig bezig is, is er geen geluk in het leven.
 • Het leven van de engelen bestaat uit het verlenen van nuttige diensten en het doen van goede daden van naastenliefde.

Hemelse Verborgenheden 454

211
 • De Heer zorgt voor zijn einddoelen,
 • door de bozen evenzeer als door de goeden.

Hemelse Verborgenheden 6481

210
 • De essentie van de liefde is, meer de ander lief te hebben dan zichzelf, de wens te hebben één met hen te zijn en zichzelf inzetten voor het geluk van de ander.
209
 • Dat het de Heer behaagde op onze aarde te worden geboren en het Menselijke aan te nemen, en niet op een andere aarde, daarvoor bestaan vele redenen, die mij uit de hemel werden meegedeeld.
 • De voornaamste reden daarvoor was ter wille van het Woord, opdat dit op onze aarde geschreven zou kunnen worden; en na geschreven te zijn, daardoor over de gehele aarde algemeen bekend zou kunnen worden gemaakt, en eenmaal algemeen bekend gemaakt, voor alle nageslachten worden bewaard; en dat het zo zou kunnen blijken, dat God is Mens geworden, ook voor allen in het andere leven.

Over de Aardbollen in het Zonnestelsel 113

208
 • Het is meer vanwege de wil dan vanwege het weten en begrijpen dat een mens menselijk is.

Hemelse Verborgenheden 585

207
Engelen plaatsen de wijsheid in het leven en niet in het spreken.
206
 • Degenen die wedergeboren zullen worden, worden niet op een bepaald moment wedergeboren, maar worden dat gedurende hun hele leven en zelfs in het andere leven.
 • Feitelijk wordt de vervolmaking van iemand nooit beëindigd.

Hemelse Verborgenheden 3200

205
 • Liefde en wijsheid, zonder handelen, zijn slechts denkbeeldige begrippen.
 • Ze worden pas werkelijk als ze worden toegepast.
204
 • Wanneer de mens na de dood een engel wordt, komt hij in een niet uit te drukken intelligentie en wijsheid vergeleken met de intelligentie en de wijsheid die hij had toen hij in de wereld leefde.

203

 

 • Het is de mensheid toegestaan de Goddelijke Voorzienigheid in de rug te zien, maar niet in het gezicht.

Goddelijke Voorzienigheid 187

202

 • Het leven van een mens van kind tot oudere mens is niets anders dan een opgang van de wereld naar de hemel.
 • De laatste stap ervan is de dood; dit is de eigenlijke overgang van het ene leven naar het andere.

Hemelse Verborgenheden 3016

201
 • Wanneer waarheid wordt toegepast in het leven, wordt dit goedheid.

Apocalyps Onthuld 17

onderbreking tijdens de zomer 2020

 

200
 • Nu is het geoorloofd verstandelijk binnen te gaan
 • in de verborgenheden van het geloof.
199
 • Dat de heidenen heden ten dage gemakkelijker in de hemel komen dan de Christenen.
198
 • Redenen waarom de Heer op onze aarde,
 • en niet op een andere geboren wilde worden.
197
 • In het andere leven
 • weet men al bij de eerste nadering van iemand
 • van welke aard hij/zij is, ook al zegt hij/zij niets.
196
 • De mens is in vrijheid
 • door het evenwicht tussen de hemel en de hel.
195

Ik heb gezien, gehoord én gevoeld.

194
 • De Heer werpt niemand in de hel,
 • maar elke geest doet het zichzelf.
193
  Ieder genoegen dat van liefdevolle vriendelijkheid is,
 • heeft zijn behagen door het nut of de dienst.
192
 • De Goddelijke Voorzienigheid van de Heer is aanwezig binnenin de kleinste details van iemands leven.
 • Hemelse Verborgenheden 10774
191
 • Het geloof is meer dan alleen kennis …
 • eerst en vooral is het de gehoorzaamheid aan alles wat het geloof onderwijst;
 • en het voornaamste dat het geloof leert en waaraan het onze gehoorzaamheid behoeft is de liefde,
 • liefde voor de Heer en liefde voor onze naaste.

Hemelse Verborgenheden 36

190
 • Toen riep De Heer Zijn twaalf discipelen samen,
 • die Hem in de wereld gevolgd waren;
 • en de dag daarna zond Hij hen allen uit in de gehele geestelijke wereld om het Evangelie te prediken, dat de Heer God Jezus Christus regeert, wiens Rijk zal zijn in de eeuwen der eeuwen ...
 • Dit geschiedde op de negentiende dag van de maand juni van het jaar 1770.

Ware Christelijke Religie 791

189
 • De Kerk komt van de Heer en bestaat in mensen die tot Hem gaan en volgens zijn geboden leven.
188
 • In zoverre dat iemand zwicht voor de lusten van het vlees; is hij een dier of wild beest, maar in zoverre hij vreugde vindt in de verlangens van de geest,
 • is hij een menselijk wezen en een engel.

Ware Christelijke Religie

187
 • Het gebod: 'Gij zult voor uzelf geen andere goden maken', houdt eveneens in dat de mens niet alleen zichzelf liefheeft en de wereld boven al het andere;
 • want datgene wat een mens liefheeft boven alles is zijn god.
 • Apocalyps Ontvouwd 950
186
 • Dit leven gaat voort in het andere;
 • de dood is slechts een overgang.

Hemel en Hel 493

185
 • Omdat de engelen die in de hemel zijn het goede van de Heer ontvangen,
 • verlangen zij niets liever dan nuttige diensten verrichten.
184
 • Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn, wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt, in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.
183
 • Ware liefde is de liefde voor de Heer,
 • het ware leven is het leven dat geworteld is in de liefde van Hem en ware vreugde is de vreugde van dat leven.

Hemelse Verborgenheden 33

182
Het goddelijke is niet in de ruimte.

Engelenwijsheid 7

181
Het goddelijke is in alle tijd zonder tijd.

Engelenwijsheid 73

180
 • Hel en hemel zijn dicht bij de mens.
 • De hel is in een slecht persoon en de hemel in een goed persoon.
 • Na de dood komt iedereen in die hel of in die hemel waarmee hij in de wereld was verbonden.

Hemelse Verborgenheden 8918

Engelse tekst

179
 • Iedereen die een goed leven leidt,
 • in liefdadigheid en geloof, is een kerk ...
 • Degenen die individueel kerken zijn,
 • hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn,
 • vormen samen één kerk.

Hemelse Verborgenheden 6637

Engele tekst

lse

178
 • De mens is zich totaal niet bewust van het feit dat de Heer hem regeert door middel van engelen en geesten, en dat tenminste twee geesten en twee engelen bij iedereen aanwezig zijn.
 • Zonder deze communicatie met de geestenwereld door middel van de geesten, en met de hemel door middel van de engelen, en dus door de hemel met de Heer
 • kan een persoon helemaal niet bestaan.
 • Zijn hele leven hangt af van die schakel,
 • en als de geesten en engelen zich zouden terugtrekken,
 • zou hij onmiddellijk omkomen.
177
 • Wedergeboorte is niets anders dan
 • de onderwerping van het natuurlijke
 • en de heerschappij van het geestelijke.
176
 • We moeten niet alleen onze daden onderzoeken,
 • maar ook onze gedachten
 • vooral wat we zouden doen als we niet bang waren
 • voor wetten en onze reputatie zouden verliezen.
175
 • De zichtbare dingen in het geschapen heelal getuigen
 • dat de natuur niets heeft voortgebracht
 • en niets voortbrengt,
 • maar dat het Goddelijke vanuit zich
 • door de geestelijke wereld alle dingen voortbrengt.
174
 • Omdat de engelen die in de hemel zijn in het goede van de Heer zijn, verlangen ze niets liever dan nuttige diensten te verlenen.
 • Deze brengen vreugde in hun leven, en het is volgens dit nut dat ze genieten van gelukzaligheid en vreugde.
173
 • De oorsprong van het boze is vanuit het misbruik van de vermogens die de mens eigen zijn,
 • en die redelijkheid en vrijheid worden genoemd.
172
 • Tenzij de Goddelijke Mens in elk deel van de hemel
 • en in elk deel van onze wereld stroomde,
 • zouden er geen engelen zijn en niemand van ons mensen.
171
 • Geloof in de Heer hebben, is erop vertrouwen dat Hij zal redden;
 • en omdat niemand zoveel vertrouwen kan hebben dan degene die een goed leven leidt,
 • wordt dit ook verstaan onder geloof in de Heer te hebben.
170
 • De zon van de natuurlijke wereld is zuiver vuur en vandaar dood,
 • en de natuur, omdat die vanuit die zon de oorsprong leidt,
 • is eveneens dood.
169
 • Het Goddelijke vult alle ruimten van het heelal
 • zonder ruimte.
168
 • Het Goddelijke is in de grootste
 • en in de kleinste dingen hetzelfde.
167
 • De Goddelijke voorzienigheid werkt niet vanuit een vluchtig en voorbijgaand gezichtspunt,
 • want dat eindigt met het leven van iemand in de wereld;
 • het betreft vooral datgene wat tot in eeuwigheid blijft
 • en dus geen einde heeft.
 • Hemelse Verborgenheden 10775
166
 • Als je een hemels zelf wilt ontvangen,
 • moet je doen wat goed is en denken wat waar is
 • alsof je het vanuit jezelf doet,
 • maar toch geloven dat alle goedheid en waarheid van God komen.
165
 • Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn,
 • wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt,
 • in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.
164
 • Wat de engelen bezitten,
 • rekenen zij aan de Heer toe,
 • en alles wat zij nodig hebben,
 • wordt hun gegeven.
163
 • Mensen weten dat er zoiets bestaat als liefde,
 • maar niet wat liefde is.
 • Ze weten helemaal niet dat liefde het leven van de mens is.
 • Het gaat niet alleen om het gewone leven van het lichaam en alle gedachten,
 • maar ook om alle details van het leven.
162
 • Het leven dat van de Heer is ontvangen,
 • is het leven van liefde voor de gehele mensheid.
161
  De Kerk komt van de Heer
 • en bestaat in mensen die tot Hem gaan
 • en volgens zijn geboden leven.
160
 • De engelen zelf betuigen
 • dat zij geen enkele macht hebben,
 • maar dat zij handelen vanuit de Heer alleen.
159
 • Hoe intiemer we met God verbonden zijn,
 • hoe wijzer en gelukkiger we worden.
158
 • Vrede heeft in zich vertrouwen in de Heer,
 • dat Hij alle dingen regeert, voorziet in alle dingen
 • en leidt tot een goed einddoel.
 • Hemelse Verborgenheden 8455
157
 • Omdat God de Liefde zelf is en de Wijsheid zelf,
 • is Hij het Leven zelf.
156
 • Het terugtreden van het boze
 • wordt tot stand gebracht door de Heer
 • op ontelbare verborgen manieren.
155
 • Degenen die het goede doen
 • in het belang van de naaste of de Heer
 • zijn in de hemel.
154
 • Naar de mate waarin men de hemel aanvaardt,
 • zijn de mensen op aarde eveneens ontvangers en hemelen
 • en zijn engelen.
153
 • Men wordt niet gelukkig door de waarheden die men gelooft vanuit het geloof,
 • maar door de goedheden die vanuit het geloof voortkomen.
152
 • Wanneer de Heer met iemand is,
 • leidt Hij hem/haar en voorziet erin dat alles wat gebeurt,
 • zowel droevige als vreugdevolle gebeurtenissen, hem/haar te goede zullen komen:
 • dit is de Goddelijke Voorzienigheid.
151
 • Alle dingen zijn vol van God
 • en elk en ieder neemt zijn deel van die volheid.
150
 • Er bestaat niet zoiets als toeval;
 • ogenschijnlijke toevalligheden of het lot
 • is de Voorzienigheid in het laatste van de orde.
149
 • Elke persoon, zaak of ding dat wordt geliefd boven alle andere dingen, wordt voor degene die dit liefheeft een god
 • en wordt goddelijk.
148
 • Het leven van het geloof dat verstoken is van liefde,
 • is zoals het zonlicht dat verstoken is van warmte,
 • zoals dat plaatsvindt in de wintertijd,
 • wanneer niets groeit en alles werkeloos is en sterft.
 • Maar geloof dat voortkomt uit liefde
 • is zoals het zonlicht in de lente,
 • wanneer alles groeit en bloeit,
 • want het is de warmte van de zon die dit voortbrengt.
147
 • De liefde van de Heer overstijgt elk menselijk begrip.
146
 • Daar het ons verstand is en niet ons lichaam, dat denkt en daar dit wordt gemotiveerd door het genoegen van haar gevoelens, en daar ons verstand onze geest is die leeft na de dood, volgt daaruit dat onze geest niets anders is dan onze gevoelens en dus ons denken.
 • Het is onmiskenbaar voor geesten en engelen in de geestelijke wereld dat er geen denken bestaat los van gevoelens.
 • Allen daar denken vanuit de basis van de gevoelens van de liefden van hun leven en de genoegens van deze gevoelens omcirkelen eenieder, zoals zijn of haar eigen atmosfeer. Iedereen daar is verenigd volgens hun aura’s die uitwasemen vanuit hun gevoelens door hun gedachten; en het karakter van eenieder wordt herkend aan de aura van zijn of haar leven.
 • We kunnen hieruit vaststellen dat elke gedachte opkomt vanuit een bepaald gevoel en de vorm is van dat gevoel.
 • Dit geldt eveneens voor onze wilskracht en begripsvermogen en eveneens met wat goed is en wat waar is en met naastenliefde en geloof.
145
 • Welke geestelijke kwaliteit een persoon ook in de wereld verwerft, die blijft bij hem na de dood.
 • Het wordt wel verhoogd en perfecter gemaakt binnen de mate van zijn aandoening en verlangen naar goedheid en waarheid, maar niet daarbovenuit;
 • want het karakter van iemand wordt gemeten door zijn verlangens.
144
 • De invloeiing van de Heer in de wereld en in de gaven in ons, gaan aanhoudend door zelfs zonder onze medewerking.
143
 • Men kan geen geloof in de Heer hebben,
 • tenzij men in naastenliefde is.

Leer over het Geloof 22

142
 • Liefde en geloof kunnen onmogelijk gescheiden worden want zij maken een en hetzelfde uit.

Hemelse Verborgenheden 34

141
 • Engelen letten nooit op wat het lichaam van iemand doet, maar zien meer naar de intentie waar vanuit het lichaam handelt.

Hemel en Hel 61

140
 • Degenen die volgens de kennis van het goede en het ware leven, gaan vooruit en falen niet;
 • maar degenen die alleen kennis hebben, gaan zo ver als ze kunnen, maar hebben niet het licht van het leven, van waaruit kracht is.
139
 • Alvorens iemand kan weten wat waarheid is, of aangedaan worden door het goede,
 • moeten de zaken die in de weg staan en tegenstand bieden, worden verwijderd.
138
 • Echte boetedoening bestaat erin dat een mens niet alleen de handelingen van zijn leven onderzoekt,
 • maar ook de bedoelingen van zijn wil.
137
 • Het is van de Goddelijke Voorzienigheid
 • dat iedereen behouden kan worden;
 • diegenen zijn gered die God erkennen en goed leven.
136
 • Het Woord is innerlijk levend.
135
 • Ons echte geestelijke leven is vervat in een echt geweten, want daar komt ons geloof samen met vriendelijkheid.
 • Dus dingen doen naar ons geweten, is die doen vanuit ons geestelijk leven.
134
 • Net zoals licht zonder warmte totaal niet werkzaam is,
 • zo is het eveneens met geloof zonder liefde.
133
 • De erkentenissen van het geloof bestaan voor geen ander doel dan dat daardoor de mens liefde van God mag ontvangen en liefde jegens de naaste;
 • dit is het geloof dat behoudt.
132
 • Er bestaat niet één engel of geest,
 • noch kan die bestaan,
 • die niet als mens geboren is in de wereld.
131
 • Het Woord is heilig ten aanzien van
 • de lettergrepen en de halen.
130
 • De mens is niet van gezond gemoed
 • tenzij het nut zijn aandoening of bezigheid is.
129
 • Er zijn zoveel aandoeningen als er nutten zijn.
128
 • Dat er een overeenstemming is van het hart met de wil,
 • en van de long met het verstand,
 • is een onbekende zaak in de wereld,
 • omdat het onbekend was wat overeenstemming is,
 • en dat er een overeenstemming is van alle dingen in de wereld met alle dingen in de hemel.
127
 • Het geloof is meer dan alleen kennis… eerst en vooral is het de gehoorzaamheid aan alles wat het geloof onderwijst;
 • en het voornaamste dat het geloof leert en waaraan het onze gehoorzaamheid behoeft is de liefde -
 • liefde voor de Heer en liefde voor onze naaste.
126
 • Oud worden in de hemel
 • is jong worden.

Hemel en Hel 414

125
 • Hemelse vreugde is het genoegen iets te doen
 • wat van dienst is voor zichzelf en voor anderen.
124
 • De Heer van eeuwigheid Die Jehovah is,
 • kwam in de wereld om de hellen te onderwerpen
 • en Zijn Menselijke te verheerlijken;
 • en zonder dit had geen sterveling kunnen worden gered,
 • en diegenen zijn gered die in Hem geloven.
123
 • De Heer voorziet en regelt, dat hoe meer ons denken en onze motivatie van de hemel komen, hoe meer ons innerlijke, geestelijke zelf wordt geopend en ontwikkeld.
 • Het wordt geopend in de hemel, zelfs tot aan de Heer toe en ontwikkeld in harmonie met de dingen die in de hemel bestaan.
122
 • Tenzij iemand actief is,
 • is er geen geluk in het leven.
 • Het leven van een engel bestaat uit nuttige dienstbaarheid
 • en goede daden van naastenliefde.
121
 • Alles in het universum
 • dat in harmonie is met het Goddelijke Plan
 • heeft betrekking op Goedheid en Waarheid.
120
 • Als de waarheid de leider wordt, is het goede duister;
 • maar als het goede tot leider wordt, is de waarheid duidelijk en helder in zijn eigen licht.
119
 • Vrede is vertrouwen stellen in de Heer,
 • dat Hij alle dingen regeert, in alle dingen voorziet
 • en tot een goed doel leidt.
 • Hemelse Verborgenheden 8455 (niet digitaal beschikbaar)
118
 • Daar het aangezicht van de Heer is: genade, vrede en het goede, is het duidelijk dat Hij altijd met milde genade naar iemand ziet en nooit Zijn aangezicht afwendt van iemand.
117
 • De mensen die pracht en eerbewijzen in de wereld en ook in de hemel als doel hebben,
 • en verder zij die rijkdom en gewin in de wereld beogen en zij die beroemdheid in geleerdheid nastreven,
 • zien en vinden niets van het echte ware in het Woord.
116
 • De vrede die heerst in de hemel
 • is als de lente op aarde of als de dageraad.
115
 • De spraak van engelen heeft niets gemeen met menselijke talen.
 • Engelen kunnen niets spreken, behalve datgene wat volledig in overeenstemming is met hun gevoelens.
114
 • Goddelijke genade is zuivere genade jegens het gehele menselijke geslacht, met de bedoeling om het te behouden
 • en het strekt zich voortdurend uit naar ieder individu en trekt zich nooit van iemand terug.
113
 • Hel en hemel zijn dicht bij de mens.
 • De hel is in een slecht persoon en de hemel in een goed persoon.
 • Na de dood komt iedereen in die hel of in die hemel waarmee hij in de wereld was verbonden.
112
 • Geloof in God geeft ons een verbinding met Hem
 • en door die verbinding is er redding of behoud.

Ware Christelijke Religie 2

111
 • Elk mens die in een geestelijke aandoening van het ware is, dat wil zeggen, die het ware zelf liefheeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest.
 • Echter niet de mens die alleen vanuit een natuurlijke aandoening van het ware, die de begeerte tot weten wordt genoemd, dit leest.
 • De laatstgenoemde ziet niets anders dan hetgeen samenstemt met zijn liefde, of met de beginselen die hij óf zelf heeft opgevat, óf van anderen heeft gehoord, of door lezen heeft overgenomen.

Over het Woord 28

110
 • 'God is substantie zelf en vorm zelf;
 • engelen en mensen zijn substanties en vormen van Hem.

Ware Christelijke Religie 20

109
 • Het verschil tussen het natuurlijke, het geestelijke en het hemelse is zodanig dat er geen verhouding tussen bestaat.
 • Het natuurlijke kan op geen enkele wijze tot het geestelijke naderen, noch het geestelijke het natuurlijke; vandaar is het dat de hemelen onderscheiden zijn.

Over het Woord 4

108
 • Alle dingen zijn zegeningen
 • wanneer iemand in de orde van de hemel is.

Arcana Coelestia #9184 alleen in het Engels beschikbaar

107
 • Eén engel kan menigten van kwade geesten verdrijven,
 • omdat kwade geesten de sfeer van wederzijdse liefde niet kunnen verdragen.

Hemelse Verborgenheden 1398

106
 • De louter natuurlijke mens denkt over de Goddelijke waarheden alleen vanuit zijn wereldse blik en dus vanuit zinsbegoochelingen, want hij kan zijn gemoed niet daarboven verheffen.
 • Daarom kan zijn geloofsleer worden vergeleken met pap gemaakt uit kaf, die hij als een lekkernij verorbert.

Ware Christelijke Religie 296.

105
 • Niemand wordt geboren voor de hel,
 • maar allen voor de hemel,
 • Elk mens kan hervormd worden en
 • er is niet zoiets als een voorbeschikking.
104
 • Alle dingen die tot de natuurlijke mens behoren,
 • zoals allerlei soorten kennis,
 • zijn eigenlijk niets anders dan een leger van dienaren.

Hemelse Verborgenheden 3019

103
 • God heeft eenieder en alle mensen lief
 • en omdat Hij niet rechtstreeks goed kan doen,
 • maar alleen indirect door middel van andere mensen,
 • ademt Hij daarom in de mensen Zijn Liefde in.

Ware Christelijke Religie 457

102
 • De enige bron van iemands werkelijke geluk, is bezig zijn met iets nuttigs door zijn of haar bezigheid.
101
 • Er is geen geschikte manier om God te beschrijven,
 • behalve in termen van pure liefde en pure genade jegens het hele menselijke ras.
 • Dat de genade van God de wens is om iedereen te behouden, iedereen voor eeuwig gelukkig te maken en ons alles te geven wat Hij heeft.

Hemelse Verborgenheden 1735

 

100
 • Alle werk is een product van het gemoed;
 • zoals het gemoed is,
 • zo is het werk.
99
 • Boosheden kunnen niet verwijderd worden,
 • tenzij ze zich vertonen.
98
 • Het kunnen aanvoeren van argumenten
 • ter ondersteuning van wat je maar wilt,
 • is niet intelligentie,
 • intelligentie is het kunnen zien
 • dat datgene waar is wat werkelijk waar is.

Ware Christelijke Religie 334

97
 • Het leven dat naar de hemel leidt,
 • is niet een leven dat zich van de wereld terugtrekt
 • maar een leven in de wereld.
 • Een leven van vroomheid
 • los van een leven van naastenliefde
 • leidt in geen geval naar de hemel.
96
 • Het werken van de Goddelijke Voorzienigheid aan onze redding
 • begint bij onze geboorte
 • en duurt tot het eind van ons leven
 • en daarna tot in eeuwigheid.

Goddelijke Voorzienigheid 332

95
 • Alles in het universum
 • wat in harmonie met Gods plan is,
 • heeft betrekking op waarheid en goedheid.
94
 • Wij worden een gelijkenis van de Heer
 • en worden verbonden met Hem
 • wanneer we het goede en het ware,
 • zaken van ons leven maken
 • door die dingen te willen en te doen,
 • want iets te willen is het liefhebben om te doen.

Hemel en Hel 16

93
 • De Heer maakt even zeer gebruik
 • van de slechten als de goeden
 • om Zijn einddoelen te bereiken.

Hemelse Verborgenheden 6481

92
 • Wanneer mensen wedergeboren en geestelijk worden,
 • zijn zij voortdurend in conflict verwikkeld.

Hemelse Verborgenheden 59

91
 • Het Goddelijke is door alle tijden heen aanwezig,
 • onafhankelijk van tijd.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 73

90
 • Het wezen van liefde is
 • anderen buiten zichzelf lief te hebben,
 • één met ze te willen zijn,
 • en ze vanuit zichzelf het goede te wensen.

Ware Christelijke Religie 43

89
 • Kwade geesten hebben het vooral gemunt
 • op wat iemand dierbaar is.

Hemelse Verborgenheden 1820

88
 • Dat de mens zich van boosheden moet reinigen
 • en niet moet verwachten dat de Heer dat onmiddellijk zal doen,
 • daarmee is het in vergelijking net als met een knecht,
 • die rondloopt met mest en roet op zijn gezicht en kleding
 • en die tot zijn meester zegt:
 • Heer, was me.
 • Zou zijn meester niet tot hem zeggen:
 • Dwaze knecht, wat zeg je?
 • Kijk daar is water, zeep en een doek.
 • Heb je zelf geen handen aan je lijf, die wat kunnen.
 • Was jezelf.
 • En de Heer God zou zeggen:
 • de middelen voor de reiniging zijn uit Mij
 • en ook uw willen en kunnen zijn uit Mij;
 • bedien u daarom van Mijn gaven en geschenken,
 • alsof zij van uzelf waren
 • en gij zult gereinigd worden.
87
 • Zoals onschuld het wezen is van alle goedheid,
 • zo is vrede het wezen van de verrukking van het goede.

Apocalyps Ontvouwd 997

tekst alleen in het Engels beschikbaar

86
 • We zijn niet geboren voor ons eigen belang,
 • maar in het belang van anderen.
85
 • Allen die engelen worden
 • dragen hun eigen hemel diep binnenin zichzelf,
 • omdat hun liefde
 • de liefde is die hun hemel maakt.

Ware Christelijke Religie 739

84
 • De diepste werkelijkheid van het leven en het geloof
 • is de Heer alleen.
 • In feite is het voor ieder mens die niet in God gelooft,
 • onmogelijk leven te hebben.
83
 • Bij eenieder die verzoekingen ondergaat,
 • vloeit waarheid van de Heer in
 • en dit ware regelt en leidt hun gedachten,
 • die hen verheffen iedere keer als hun twijfel wordt gegeven
 • en ook gevoelens van wanhoop.

 

Hemelse Verborgenheden 5044

82
 • Men ontvangt geloof
 • door nader tot de Heer te komen,
 • en waarheden te leren vanuit het Woord
 • en volgens die waarheden te leven.
81
 • In wezen is de ware echtelijke liefde niets anders
 • dan de wil van twee mensen om één wil te zijn,
 • dat wil zeggen,
 • hun verlangen dat de twee levens één leven zullen worden.
80
 • Het geweten is een nieuwe wil en bijgevolg
 • nieuw verstand door God in de mens geplant.
 • Dus God is in de mens aanwezig naar de mate
 • waarin hij datgene liefheeft wat goed en waar is.
79
 • De erkentenissen van het geloof
 • bestaan voor geen ander doel
 • dan dat daardoor de mens liefde van de Heer mag ontvangen
 • en liefde jegens de naaste;
 • dit is het geloof dat behoudt.

Hemelse Verborgenheden 1176

78
 • Het goede doen
 • als de mogelijkheid zich aanbiedt
 • en dit doen met het gehele hart,
 • is de naaste liefhebben.

Hemelse Verborgenheden 6073

77
 • Het kwade heeft een begeerte naar het valse
 • en grijpt dat gretig aan alsof dit het ware is.

Hemelse Verborgenheden 10648.3

76
 • De Goddelijke Voorzienigheid heeft als einddoel
 • de eeuwige redding van iemand,
 • dus niet hun grote vreugde in de wereld,
 • dat wil zeggen, rijkdom en uitnemendheid,
 • wat mensen tijdens hun leven zien
 • dat daar het grootste geluk in is te vinden.

Hemelse Verborgenheden 6481

75
 • Het is inderdaad een feit
 • dat alle goeds en al het ware
 • van de Heer komt.
74
 • Tot de wedergeboorte aanvangt
 • is men zelfs niet bewust van het bestaan van een innerlijk,
 • laat staan van de hoedanigheid ervan.
 • Ondergedompeld in lichamelijke en wereldse zaken,
 • beeldt men zich in dat er geen verschil is tussen die twee.

Hemelse Verborgenheden 24

73
 • Liefde is de werkelijke realiteit van ieder individueel leven,
 • daarom is het de bron van het leven van de engelen
 • en van de mensen hier.

Hemel en Hel 14

72
 • Geloven is het ware liefhebben
 • vanuit een hemelse liefde
 • en het voornemen hebben en het doen
 • vanuit een intense aandoening.

Hemel en Hel 472

71
 • De Heer breekt nooit de illusies,
 • noch verstikt hij de wensen van de mens,
 • in plaats daarvan buigt hij die
 • naar het ware en het goede.

Hemelse Verborgenheden 25

 

70
 • De Kerk komt van de Heer
 • en bestaat in mensen die tot Hem gaan
 • en volgens zijn geboden leven.
69
 • De Heer voorziet en regelt,
 • dat hoe meer ons denken en onze motivatie van de hemel komen,
 • hoe meer ons innerlijke, geestelijke zelf
 • wordt geopend en ontwikkeld.
 • Het wordt geopend in de hemel, zelfs tot aan de Heer toe
 • en ontwikkeld in harmonie met de dingen
 • die in de hemel bestaan.

Het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 43

68
 • Tenzij je werkelijk doet wat je wilt,
 • is er een gebrek aan het willen,
 • en dit wordt te zijner tijd
 • een gebrek aan de wens om te handelen.

Goddelijke Voorzienigheid 151

67
 • De Heer onderscheidt de kerken niet door hun leer,
 • maar door de manier waarop hun leden
 • leven volgens wat wordt onderwezen.

Hemelse Verborgenheden 1799

66
 • Wanneer de mens lichamelijk lijdt,
 • lijdt zijn ziel niet, maar deze is alleen bedroefd;
 • maar God neemt deze droefenis na de overwinning weg
 • en wist ze af,
 • zoals iemand de tranen uit zijn ogen wist.
65
 • De Heer geeft aan hen die nuttige functies uitoefenen
 • een liefde om nuttig te zijn
 • en ook een beloning voor dit nuttig zijn,
 • wat een innerlijke gelukzaligheid is;
 • en deze innerlijke gelukzaligheid is eeuwige vreugde.

Ware Christelijke Religie 736:3

64
 • De enige bron van iemands werkelijke geluk,
 • is bezig zijn met iets nuttigs door zijn of haar werk.

Ware Christelijke Religie 735

63
 • Iemand aan wie een hemels eigene is gegeven,
 • geniet een staat van gemoedsrust en vrede,
 • want hij vertrouwt in de Heer
 • en gelooft dat geen enkel kwaad hem kan deren.

Hemelse Verborgenheden 5660

62
 • Goede dingen dienen gedaan te worden
 • omdat die tot God behoren en vanuit God zijn.

Ware Christelijke Religie 3

61
 • Je kan geen engel worden,
 • dat wil zeggen, in de hemel komen,
 • tenzij je iets van het karakter van een engel
 • meebrengt vanuit de wereld.
 • In dit karakter is de kennis aanwezig
 • om op zo'n wijze te leven
 • en leven op die wijze door de kennis ervan.

Goddelijke Voorzienigheid 60

1 januari 2020

 

60
 • Men wordt niet gelukkig
 • door de waarheden die men gelooft vanuit het geloof,
 • maar door de goedheden
 • die vanuit het geloof voortkomen.

Hemelse Verborgenheden 4984

59
 • Wanneer de Heer met iemand is,
 • leidt Hij hem en voorziet erin dat alles wat gebeurt,
 • zowel droevige als vreugdevolle gebeurtenissen,
 • hem te goede zullen komen:
 • dit is de Goddelijke Voorzienigheid.

Hemelse Verborgenheden 6303

58
 • Vrede is zoals de dauw op aarde
 • die het gemoed verblijdt
 • met een universele verkwikking.

Hemelse Verborgenheden 8455

alleen digitaal beschikbaar in het Engels.

57
 • De Goddelijke Voorzienigheid is aanwezig
 • in het geringste van alle dingen,
 • volgens de woorden van de Heer:
 • dat de haren op ons hoofd zijn geteld
 • en dat geen haar van het hoofd valt zonder de wil van God.

Hemelse Verborgenheden 6494

56
 • De liefde van God gaat niet alleen voort naar goede,
 • maar ook naar boze mensen.
 • Dus God heeft niet alleen de mensen lief die in de hemel zijn,
 • maar ook degenen die in de hel zijn,
 • want God is overal en altijd Dezelfde.
55
 • Je kunt geen nederig hart hebben
 • als je alleen jezelf liefhebt.
 • De zelfliefde is hard
 • en liefde tot het Goddelijke is zacht.
 • De zelfliefde moet daarom volledig worden vernietigd.
 • Geestelijk Dagboek 4754
 • (geen digitale verwijzing beschikbaar)
54
 • Naar de mate waarin men de hemel aanvaardt,
 • zijn de mensen op aarde eveneens ontvangers en hemelen
 • en zijn engelen.
53
 • De Heer is in de wereld gekomen
 • om alle dingen van het Woord te vervullen
 • en daardoor het Goddelijk Ware of het Woord te worden,
 • ook in laatsten.
52
 • In een verzoeking schijnt het
 • dat mens aan zichzelf is overgelaten,
 • hoewel dat niet echt het geval is,
 • want juist dan is God innig aanwezig
 • in het binnenste van de mens en ondersteunt hem.
 • Daarom zal je in een nauwere verbinding met God komen
 • wanneer je de verzoeking overwint.
51
 • Ware echtelijke liefde is vanuit de Goddelijke oorsprong;
 • deze liefde is hemels, geestelijk, heilig, zuiver en rein.
50
 • Het terugtreden van het boze
 • wordt tot stand gebracht door de Heer
 • op ontelbare verborgen manieren.
49
 • De hemelse vrede komt bij de mens binnen,
 • wanneer de verlangens, die ontspringen vanuit
 • de zelfliefde en de liefde van de wereld,
 • zijn verwijderd.
48
 • Het wezen van het goede
 • kan vanuit geen andere bron zijn
 • dan van Hem die het goede zelf is.
47
 • In de wereld wordt slechts weinig begrepen wat de liefde is,
 • terwijl zij toch het leven zelf van de mens is.
46
 • Alle dingen zijn vol van God
 • en elk en ieder neemt zijn deel van die volheid.
45
 • God is substantie zelf en vorm zelf;
 • engelen en mensen zijn substanties en vormen van Hem.
44
 • Alle mensen zijn geschapen om eeuwig te leven,
 • want de mens is zo geschapen
 • dat hij verbonden kan worden met God
 • en verbonden zijn met God
 • is het eeuwige leven.
43
 • In het Woord worden diegenen ‘dronkaards’ genoemd
 • die niets geloven dan alleen wat ze begrijpen
 • en om deze reden de mysteries van het geloof onderzoeken;
 • en omdat dit plaatsvindt door middel van zintuiglijke zaken
 • of door het geheugen of door filosofie,
 • kan de mens daarbij, door wat hij is,
 • alleen maar in vergissingen vallen.
42
 • Hemelse vreugde is het genoegen iets te doen
 • wat van dienst is voor zichzelf en voor anderen.
41
 • Er bestaat niet zoiets als toeval;
  ogenschijnlijke toevalligheden of het lot
 • is de Voorzienigheid in het laatste van de orde.
40
 • De gehele hemel, ja de hele natuur berust op liefde,
 • want in de natuur bestaat hoegenaamd niets
 • met de een of andere vereniging of verbinding,
 • dat zijn oorsprong niet ontleent aan de liefde,
 • of het nu bezield dan wel onbezield is.
39
 • Wijsheid wordt bereikt wanneer men niet langer bezig is
 • met het proberen te begrijpen wat het goede en het ware is,
 • maar willen en doen wat waar en goed is,
 • want dit is wijsheid.

Hemelse Verborgenheden 10225

(geen digitale verwijzing beschikbaar)

38
 • De Heer liefhebben en onze naaste,
 • is nut betrachten.
37
 • De dag van het Laatste Oordeel
 • betekent niet het vergaan van de wereld.

Laatste Oordeel 1

36
 • De boze dingen die de mens geoorloofd acht,
 • hoewel hij ze niet doet, worden hem ook toegeëigend,
 • want het geoorloofde in het denken is vanuit de wil,
 • er is immers instemming.
35
 • De mens ontleent zijn ware natuur
 • aan datgene wat zijn leven beheerst.
34
 • Iedereen heeft het vermogen om te kunnen weten
 • dat er geen leven mogelijk is zonder enige vorm van liefde,
 • noch enige vorm van vreugde,
 • behalve die vreugde die voortvloeit vanuit de liefde.

Hemelse Verborgenheden 33

33
 • De mens is een mens vanwege zijn wil
 • en daarna vanwege zijn verstand
 • en niet vanwege zijn verstand gescheiden van zijn wil.

Hemel en Hel 26

32
 • “Men kan zich daarover verbazen dat de Tien Geboden,
 • die over de hele wereld bekende wetten zijn,
 • met zoveel wonder vanaf de berg Sinaï door Jehovah zelf verkondigd werden.
 • Maar hoor! Zij werden met zoveel wonder verkondigd,
 • opdat men zou weten, dat deze wetten niet alleen burgerlijke
 • en zedelijke wetten zijn, maar ook Goddelijke Wetten
 • en dat daartegen te handelen niet alleen betekent de naaste,
 • de medeburger en de maatschappij kwaad te doen,
 • maar ook zondigen tegen God.
 • Daarom werden deze wetten door de verkondiging vanaf de berg Sinaï door Jehovah ook gemaakt tot wetten van de godsdienst.

Ware Christelijke Religie 282

31
 • “Het is de liefde die de gehele hemel doordringt,
 • want in de hemelen kan men geen leven vinden,
 • behalve een leven dat behoort tot de liefde.

Hemelse Verborgenheden 32

30
 • “Boven alles moeten wij weten wie de God van de hemel is,
 • omdat alles daarvan afhangt.”

Hemel en Hel 2

29
 • “Het einddoel van de schepping is
 • een hemel vanuit het menselijk ras.”

Goddelijke Voorzienigheid 323

28
 • Het geloof is het oog van de liefde.'

Hemelse Verbor-genheden 3863

27
 • ”In zoverre dat iemand zwicht voor de lusten van het vlees;
 • is hij een dier of wild beest,
 • maar in zoverre hij vreugde vindt in de verlangens van de geest,
 • is hij een menselijk wezen en een engel.”

Ware Christelijke Religie 328

26
 • ”Het kenmerk van liefde is niet zichzelf lief te hebben,
 • maar anderen en om zich met hen te verenigen door liefde.”

Goddelijke Liefde en Wijsheid 47

25
 • ”Het ware liefhebben
 • bestaat uit het ware willen én doen.”

Hemel en Hel 15

24
 • ”Zoals uit licht zonder warmte niets kan ontstaan,
 • zo is het eveneens met geloof waarin geen liefde is.”

Hemelse Verborgenheden 3146

23
 • ”Liefde en gedachten
 • zijn niet in ruimte of tijd.”

Goddelijke Voorzienigheid 50

22
 • ”De hemel is zodanig
 • dat allen die goed hebben geleefd,
 • van welke religie dan ook,
 • daar een plaats hebben.

Goddelijke Voorzienigheid 330

21
 • ”Wij zijn, omdat God is.”
20
 • ”Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn,
 • wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt,
 • in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.”
19
 • ”Elk kleinste moment van het leven van de mens
 • heeft een reeks van gevolgen,
 • die zich tot in het eeuwige voortzet,
 • want elk moment is als een nieuw begin van het volgende.”
18

 

 • ”De liefde is ontvankelijk voor iedere hemelse hoedanigheid,
 • zoals vrede, intelligentie, wijsheid en geluk.
 • De liefde is ontvankelijk voor alles
 • wat daarmee in harmonie is.”
17

 

 • De mens zijn Leven is zijn Liefde.
 • Hoedanig die liefde is, zodanig is het leven,
 • ja zelfs zo is de ganse mens.
 • Maar het is de heersende of regerende liefde
 • die de mens maakt.
16

 

 • Het goede doen vloeit uit het goede willen voort;
 • in de oude tijd maakten de handeling en de wil één uit;
 • uit de handeling zag men de wil,
 • omdat er geen huichelen bestond.
15

 

 • “De hemel is het voor anderen beter wensen dan voor zichzelf,
 • met heel het hart,
 • en anderen helpen ter wille van hun eigen welzijn,
 • niet uit enig eigenbelang,
 • maar uit liefde.”

Hemelse Verborgenheden 452

14

 

 • “Zij die door naastenliefde geleid worden,
 • zien nauwelijks enig kwaad in een ander,
 • maar letten daarentegen op al het goede en ware in de mens.
 • Wanneer zij iets kwaads of vals zien,
 • leggen zij het vaak gunstig uit.”
13

 

 • “Liefde is de kern van ons leven.
 • We worden warm door haar aanwezigheid, en koud door haar afwezigheid, en wanneer ze geheel verdwenen is,
 • dan sterft men.”

   

Hemel en Hel 14

 

12

 

 • “De Hemel is daar waar de Heer erkend, vertrouwd en geliefd is.
 • De diverse wijzen waarop Hij aanbeden wordt,
 • schaden niet maar zijn alleen maar goed,
 • daar zij een bron zijn van hemelse volmaaktheid.

Hemel en Hel 56

11

 

 • “De liefde van God gaat niet alleen uit naar goede maar ook slechte mensen.
 • Vandaar dat God niet alleen houdt van hen die in de hemel zijn, maar ook van hen die in de hel zijn,
 • want God is overal en eeuwig dezelfde.”

Ware Christelijke Religie 43

10

 

 • De gedachte vanuit het oog sluit het verstand,
 • maar de gedachte vanuit het verstand opent het oog.
 

Goddelijke Liefde en Wijsheid 46

9

 

 • “God schiep het heelal
 • opdat nutten zouden ontstaan.”

 

Ware Christelijke Religie 67

8

 

Door de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer kan iedereen gered worden, en diegenen worden gered die God erkennen en goed leven.

 

Goddelijke Voorzienigheid 325

7

 

 • Evenmin als één muzieknoot van zichzelf een melodie kan vormen, en nog minder een harmonie,
 • kan één waarheid iets volbrengen.”

Hemelse Verborgenheden 4197

6
 • Wanneer het lichaam niet meer in staat is om te blijven fungeren in de natuurlijke wereld, zegt men dat iemand sterft.
 • Toch sterft hij niet, maar wordt gescheiden van het lichaam, dat hem in de wereld van nut was.
 • De mens leeft nog steeds; want een mens is niet menselijk dankzij het lichaam, maar dankzij de geest.
 • Het is de geest die in een mens denkt, en de gedachte verenigd met liefhebben, is wat iemand menselijk maakt.

Hemel en Hel 445

5

 

“Mensen die ware echtelijke liefde verlangen voorziet de Heer van gelijkgerichte partners, en als deze niet op aarde gevonden worden, voorziet Hij in zo’n partner in de hemel.”

 

Echtelijke Liefde 229

4

 

“Het is een wet van orde, dat naarmate je je richt op God en Hem naderbij komt, God Zich evenzo op jou richt en naderbij komt, en Zich met jou verbindt in je diepste wezen.”

 

Ware Christelijke Religie 89

3

 

“Naarmate het ware de leider is, wordt het goede verduisterd, maar naarmate het goede de leider wordt, wordt het ware zichtbaar in zijn eigen licht.”

 

Hemelse Verborgenheden 2407

2

 

“Het is niet zo moeilijk om het leven te leven dat naar de hemel leidt, als vaak geloofd wordt.”

 

Hemel en Hel 528

1

 

‘Alle religie heeft betrekking op het leven, en het leven van religie is doen wat goed is.

 

De Leer des Levens 1

0

Sinds 2 november 2019.

 

 

Voor een gratis abonnement kunt u zich per email aanmelden >

 

Bij de citaten staat een link naar het desbetreffende nummer in Swedenborgs geschriften.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de website van New Christian Bible Study die de geschriften in vele talen online heeft staan, waaronder het Nederlands.

Behalve het citaat zijn daar ook de doorverwijzingen en de bijbelreferenties eenvoudig te raadplegen.

 

 

Eventuele reacties of vragen zullen worden beantwoord door de initiatiefnemers Henk Weevers en Guus Janssens.

 

 

 

 

 

HemelseVerborgenheden 8395.

.... In dit hoofdstuk wordt in de inwendige zin gehandeld over de derde verzoeking, die vandaar is dat het goede ontbreekt. Met het ontbreken van brood en vlees, waarover de zonen Israëls murmureerden, wordt het ontbreken van het goede aangeduid.

De vertroosting na de verzoeking wordt aangeduid en beschreven met het manna dat zij ontvingen, en met de selav. Het manna is het geestelijk goede, dat aanhoudend door de Heer wordt gegeven, zonder enige zorg en moeite onzerzijds ...

 

 

 

 

 

 

 

Goddelijkde Voorzienigheid 325. 2.

Het is vandaar vanuit de Goddelijke Voorzienigheid dat ieder mens gezaligd kan worden en dat diegenen gezaligd worden die God erkennen en goed leven. Dat ieder mens gezaligd kan worden blijkt uit de boven aangetoonde dingen.

Sommigen menen dat de Kerk van de Heer alleen in de Christelijke wereld is, omdat de Heer daar alleen bekend is en daar alleen het Woord is. Toch zijn er velen die geloven dat de Kerk van God algemeen is, of uitgestrekt en verspreid over de gehele aarde en dus ook bij hen die de Heer niet kennen en niet het Woord hebben. Dezen zeggen dat dit niet hun schuld is en dat zij een onoverkomelijke onwetendheid hebben en dat het tegen de liefde en de barmhartigheid van God is dat sommigen tot de hel worden geboren, terwijl zij toch evenzeer mensen zijn.

Omdat nu de Christenen, zo niet allen dan toch velen, het geloof hebben dat de Kerk algemeen is en die ook de Gemeenschap wordt genoemd, volgt dat er meest algemene dingen van de Kerk zijn, die in alle godsdiensten binnengaan en die verbinding maken.

Dat die meest algemene dingen de erkenning van God zijn en het goede van het leven, zal worden gezien in de volgende orde:

1. De erkenning van God maakt de verbinding van God met de mens en van de mens met God; en de ontkenning van God maakt de ontbinding.

2. Eenieder erkent God en wordt met Hem verbonden volgens het goede van zijn leven.

3. Het goede van het leven, of goed leven, is, de boze dingen schuwen omdat die tegen de godsdienst en dus tegen God zijn.

4. Deze dingen zijn de algemene dingen van alle godsdiensten, waardoor eenieder gezaligd kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

Hemelse Verborgenheden 10648.3

Als een persoon eerst de waarheden in religieuze leringen aanvaardt en daarna instemt met de valsheid van een andere reeks leringen, wat alleen gebeurt in het geval van diegenen die een slecht leven leiden, omdat kwaad hongerig is naar valsheid en het vrijelijk vasthoudt als de waarheid.d

 

 

 

 

 


sinds 9-11-2019