M A N N A

 • Dagelijkse citaten
 • uit de Geschriften van Emanuel Swedenborg
 • Manna is het geestelijk goede
 • dat aanhoudend door de Heer wordt gegeven
 • zonder enige zorg of moeite onzerzijds.

 

Voor een gratis email abonnement kunt u zich aanmelden bij:

citaten@swedenborg.nl

 

1000
 • Elke algemeenheid bevat in zich duizend en nog eens duizend afzonderlijke dingen, en elk afzonderlijk ding duizend en nog eens duizend bijzonderheden, en het zijn de bijzonderheden van de afzonderlijke dingen, die de algemeenheden verhelderen.

Hemelse Verborgeheden 865

999
 • Debarmhartigheid van de Heer is universeel - dat wil zeggen, zij strekt zich uit tot ieder individueel mens.

Hemelse Verborgenheden 2589

998
 • De Heer en onze naaste liefhebben betekent dienstbaar zijn.

Hemel en Hel 112

997
 • De wil is het ware zelf van de persoon, en het verstand is zijn dienaar.

Hemelse Verborgenheden 9274

996
 • De manier waarop we geloof ontvangen is door ons tot de Heer te wenden, waarheden uit het Woord te leren en naar die waarheden te leven

Ware Christelijke Religie 343

995
 • De essentie van goedheid kan alleen voortkomen uit Hem die goedheid zelf is.

Leer des Levens 13

994
 • Goedheid houdt leven van de Heer in zich; waarheid bezit geen leven behalve wat door goedheid komt, zodat goedheid de ziel van waarheid is.

Hemelse Verborgenheden 3863.2

993
 • Mensen in de stroom van de voorzienigheid worden voortdurend meegevoerd naar gelukkiger dingen, hoe de middelen er ook uitzien.

Hemelse Verborgenheden 8478

992
 • Niemand kan geloof in de Heer hebben, behalve terwijl hij zorgt.

Leer over het Geloof 22

991
 • Geloof is een innerlijke genegenheid die bestaat uit een verlangen dat ontspringt in iemands hart om te weten wat waarheid is en wat goed is, en om dit te doen niet met het oog op de leer, maar met het oog op het leven.

Hemelse Verborgenheden 8034

990
 • Iedereen weet dat twee echtgenoten die van elkaar houden innig verenigd zijn, en dat de essentie van het huwelijk de vereniging van geesten of gedachten is.

Hemel en Hel 375

989
 • Hemelse vreugde is de vreugde die gevonden wordt in het doen van iets nuttigs voor onszelf of voor anderen.

Ware Christelijke Religie 734.3

988
 • Duizend in het Woord betekenthet vele en ontelbare, en wanneer het op de Heer betrekking heeft, het oneindige.

Hemelse Verborgenheden 2575

987
 • De Heilige Schrift is als een spiegel waarin we God zien, hoewel ieder op een andere manier.

Ware Christelijke Religie 6

986
 • Liefde voor onze naaste ziet alle mensen als onze familie en vrienden.

Goddelijke Voorzienigheid 276:2

985
 • De Heer heeft een thuis in hen die Hem liefhebben en die de naaste liefhebben.

Hemelse Verborgenheden 1013:3

984
 • Het moet erkend worden dat al het kwaad binnenstroomt vanuit de hel, en al het goede vanuit de Heer door de hemel. De enige reden waarom het kwaad ons ooit als het onze wordt toegewezen, is dat we geloven en onszelf ervan overtuigen dat we het zelf bedenken en doen.

Hemelse Verborgenheden 6206

983
 • Naastenliefde en geloof maken n, zoals wezen en vorm, aangezien het wezen van het geloof de naastenliefde is en de vorm van de naastenliefde het geloof is.

Leer over het Geloof 18

982
 • De Heer zorgt ervoor dat iedereen zal liefhebben wat geschikt is voor zijn aanleg.

Hemel en Hel 517

981
 • De toelating van het boze is ter wille van het einddoel, namelijk de zaliging.
Goddelijke Voorzienigheid 281
980
 • De werkelijke essentie en het leven van het geloof is alleen de Heer.

Hemelse Verborgenheden 30

979
 • Onder de heilige stad Nova Hierosolyma, wordt de leer van de Nieuwe Kerk verstaan.
978
 • Wat een menselijk wezen mens maakt, is niet dat hij een menselijke vorm en een menselijk gezicht heeft, maar omdat hij wijsheid in zijn verstand en goedheid in zijn hart heeft.
977
 • In het andere leven zal nooit iemand gestraft worden vanwege overgeerfde boosheden, omdat dit niet zijn boosheden zijn, dat wil zeggen, dat het niet zijn schuld is dat hij zo is. Hij boet slechts voor het daadwerkelijke kwaad dat van hm is, dat wil zeggen, slechts zoveel als hij zich dit overgeerfde kwaad eigen heeft gemaakt door de daden in zijn leven.
976
 • Boze begeerten kunnen niet uit ons gemoed worden verwijderd, tenzij deze eerst verschijnen. Dit betekent niet dat we kwaad moeten doen opdat die boosheden kunnen verschijnen, maar dat we onszelf moeten onderzoeken, niet alleen onze daden maar ook onze gedachten. We moeten ontdekken wat we zouden doen als we niet bang waren voor wetten en om onze reputatie te verliezen.
975
 • De stijl van het Woord is zodanig dat er heiligheid is in elke zin en in elk woord; ja, op sommige plaatsen in de letters zelf; vandaar verbindt het Woord de mens met de Heer en opent de hemel.

Leer over de Gewijde Schrift 3

974
 • Niet bij de mens, noch zelfs bij de engelen, zijn de waarheden echt zuiver, dat wil zeggen, zonder schijn, alle en elk zijn verschijningen van waarheid; niettemin worden ze door de Heer als waarheden aangenomen, als het goede er in is.

Hemelse Verborgenheden 3207

973
 • Hemelse mensen handelen niet op grond van hun eigen verlangen, maar op basis van het welbehagen van de Heer, dat is zijn verlangen. Ze zijn dus gezegend met innerlijke vrede en geluk en tegelijkertijd met uiterlijke kalmte en plezier.

Hemelse Verborgenheden 85

972
 • De naaste liefhebben is, op zichzelf beschouwd, niet de persoon liefhebben, maar het goede dat in de persoon is.

 

971
 • Waar orde heerst, is de Heer aanwezig; waar geen orde is, is de Heer niet aanwezig.

Hemelse Verborgenheden 5703

970
 • Iedereen draagt met hem mee naar het andere leven, de herinnering aan zijn handelen, dus dit is het boek van zijn leven.

Hemelse Verborgenheden 8620

969
 • Een mens is een Kerk als hij in goedheid en waarheid is, en een gezelschap van zulke mensen vormt de Kerk in het algemeen.

Hemelse Verborgenheden 6113

968
 • Verlustiging is voor iedereen in de hemel het al van het leven en het hele leven voor iedereen in de hel. Degenen die in de hemel zijn, zien vreugde in wat goed en waar is, terwijl degenen die in de hel zijn, genieten van wat boos en vals is.

Ware Christelijke Religie 570

967
 • Iedereen die als mens wordt geboren, is zowel uiterlijk als innerlijk; zijn uiterlijke is wat voor de ogen zichtbaar is en waardoor hij met de medemens omgaat en waardoor de taken die eigen zijn aan de natuurlijke wereld worden uitgevoerd; maar zijn innerlijke is wat niet zichtbaar is voor de ogen en waardoor hij in overeenstemming is met engelen en geesten en waarmee hij functies vervult die eigen zijn aan de geestelijke wereld.

Hemelse Verborgenheden 4963

966
 • De universele dingen van de hemel zijn deze drie liefdes: de liefde voor heerschappij uit de liefde voor het nut, de liefde voor het bezitten van de goederen van de wereld uit de liefde voor het doen van nutten door middel ervan en de echte echtelijke liefde.

Echtelijke Liefde 261

965
 • De staat van engelen is van dien aard dat eenieder zijn welbehagen en zijn gelukzaligheid aan de ander meedeelt.
964
 • Dat de hemel niet rein is voor de Heer, is bekend.
963
 • Het Woord heeft een inwendige zin die in de letter niet kan worden gezien.
962
 • Er zijn geesten van beiderlei sekse in het andere leven.
961
 • In het andere leven weet men al bij de eerste nadering van iemand van welke aard hij is, ook al zegt hij niets.
960
 • Onder de wonderen in het andere leven behoren de innerlijke gewaarwordingen.
959
 • Degenen die een leven vol liefde leiden, of in naastenliefde leven, houden de sabbat eerbiedig, omdat niets zoeter voor hen is dan de Heer te aanbidden en Hem elke dag te verheerlijken.

Hemelse Verborgenheden 1798

958
 • De waarheid straalt niet uit zichzelf, omdat er niets vlammends in zit. Maar de Waarheid straalt uit Goedheid, want Goedheid is als een vlam die licht geeft.

Hemelse Verborgenheden 4742

957
 • Iedereen wordt door de Heer van kwaad weerhouden, en dit gebeurt met een grotere kracht dan wat een mens ooit kan geloven.

Hemelse Verborgenheden 2406.2

956
 • De universele echtelijke sfeer komt van de Heer en doordringt het universum van eersten tot laatsten, dus van de engelen zelfs tot aan de wormen. De reden waarom zo'n sfeer van het huwelijk van het goede en ware van de Heer uitgaat, is dat het ook de sfeer van verspreiding is, dat wil zeggen, van vruchtbaarheid en vermenigvuldiging; en deze sfeer is dezelfde als de Goddelijke voorzienigheid voor het behoud van het universum door middel van opeenvolgende generaties.

Echtelijke Liefde 92

 

955
 • Diegenen worden satans genoemd die in zich de lusten van het kwaad bevestigen en duivels zijn degenen die daarin leven.

Goddelijke Voorzienighed 310

954
 • De waarheden die voor de heidenen als waarheden verschijnen, zijn in het algemeen zoals het onderwijzen van het aanbidden van een of andere God, van wie ze het goede moeten afsmeken en aan wie ze het moeten toeschrijven, en zolang ze in de wereld leven, weten ze niet dat deze God de Heer is.

Hemelse Verborgenheden 3778

953
 • De sfeer van de liefde voor zuigelingen is een sfeer van bescherming en ondersteuning van degenen die zichzelf niet kunnen beschermen en ondersteunen. De werkingen van de nutten door de Heer, door sferen die uit Hem voortkomen, zijn de Goddelijke Voorzienigheid. Dit wordt daarom bedoeld met de sfeer van bescherming en ondersteuning van degenen die zichzelf niet kunnen beschermen en onderhouden; want het is van schepping, dat de geschapen dingen in stand gehouden, bewaakt, beschermd en onderhouden moeten worden; anders zou het universum ineenstorten.

Echtelijke Liefde 391

952
 • Zij die in het andere leven komen, worden allemaal teruggebracht in een leven dat lijkt op dat wat ze in het lichaam hadden; en daarna, bij de goeden, worden kwaad en onwaarheden of valse gescheiden, zodat ze door goedheden en waarheden door de Heer in de hemel kunnen worden verheven; maar bij de bozen worden goedheden en waarheden gescheiden, zodat ze door het kwaad en het valse naar de hel kunnen worden overgebracht.

Hemelse Verborgenheden 2449

951
 • Het leven van de liefde van allen, niet alleen dat van een mens, maar ook dat van een geest en een engel, vormt een sfeer om hen heen, van waaruit ze worden waargenomen, wat betreft hun hoedanigheid, zelfs van uit de verte. Door middel van die sfeer worden in de hemelen en ook in de hellen verbindingen en koppelingen tot stand gebracht.

Apocalyps Ontvouwd 707

context alleen in het Engels

950
 • Dat wanneer de gedachte niet boven de zinnelijke dingen verheven wordt, de mens weinig wijsheid heeft; dat de wijze mens boven de zinnelijke dingen denkt; en dat wanneer de gedachte boven de zinnelijke dingen verheven wordt, deze in een klaarder schijnsel komt en tenslotte in het licht van de hemel. Daarvandaan heeft de mens gewaarwording van het ware, hetwelk eigenlijk inzicht is.

Ware Christelijke Religie 402

949
 • Niets wordt aan de mens toegerekend dan wat hij doet vanuit vrijheid naar redelijkheid. Dit komt omdat het vrije van de wil is en de rede van het begrip of verstand; en wanneer een mens vanuit dit vrije handelt naar de rede, dan handelt hij vanuit zijn wil door zijn inzicht; en wat wordt gedaan door de combinatie van beide, wordt toegerekend.

Goddelijke Voorzienigheid 138

948
 • Het uiterlijk zinlijke bij de mens is het uiterste of het allerlaatste van het leven. Met het uiterlijk zinlijke wordt niet bedoeld het zinlijke zelf van het lichaam, zoals: zien, horen, proeven, ruiken en voelen van het lichaam, maar dat wat rechtstreeks wordt afgeleid van die zintuigen; want diegene wordt een zinlijk mens genoemd die denkt en hunkert naar die zinlijke dingen van het lichaam en de lusten ervan en wiens gedachte niet verder daar voorbijdringt.

Hemelse Verborgenheden 9730

947
 1. Voor mensen die verlangen naar echtelijke liefde voorziet de Heer in iemand die daarop lijkt, en als er op aarde geen soortgelijk iemand beschikbaar is, voorziet Hij in iemand in de hemel.

Echtelijke Liefde 229

946
 • Aangezien het aangezicht van de Heer barmhartigheid, vrede en al het goede is, is het duidelijk dat hij nooit naar iemand anders kijkt dan met barmhartigheid en zijn gezicht nooit van iemand afwendt. Wanneer we in het kwaad verwikkeld zijn, zijn wij het die ons gezicht afwenden.

Hemel en Hel 545

945
 • Dat diegenen niet mensen zijn, noch in de Heer zijn, die zichzelf boven alle dingen liefhebben, en de wereld zoals zichzelf.

Goddelijke Liefde 14

944
 1. Een persoon komt in vrede naarmate die persoon in liefde tot de Heer komt.

Hemelse Verborgenheden 8455

943
 • Iedereen die met enig verlicht verstand denkt, kan inzien dat geen enkel mens voor de hel geboren is.
Hemel en Hel 318

 

942
 • Het Goddelijke is door alle tijden heen aanwezig, onafhankelijk van de tijd.

Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid 73

941
 • Tenzij de waarheid wordt verlicht door het goede, of tenzij het geloof wordt verlicht door naastenlefde, is er niets dan duisternis.

Hemlse Verborgenheden 844.4

940
 • De Heer kent en verwelkomt allendie God in menselijke vorm erkennen en aanbidden; want God in menselijke vorm is de Heer.

Hemlse Verborgenheden 9359

939
 • Alle volmaaktheid vermeerdert naar het innerlijk toe, en neemt af naar het uiterlijke toe.

Hemel en Hel 34

938
 • De Heer ziet er na zijn komst in de wereld uit als een zon aan de hemel van de engelen, met grotere glorie en vollere schittering dan vr zijn komst.

Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid 221

937
 • De wil is te vergelijken met een vlam en het verstand met het licht daarvan.

Hemel en hel 32

936
 • Ofschoon alles in de hemel evenals op aarde op een plaats en binnen een ruimte schijnt, hebben toch de engelen geen begrip en geen voorstelling van plaats en ruimte.

Hemel en Hel 191-199

935
 • De Heer houdt van ons en wil bij ons wonen, maar kan niet liefhebben en bij ons wonen tenzij Hij op zijn beurt wordt ontvangen en bemind. Dit is het enige middel om tot een eenheid te komen.

Leer des Levens 102

934
 • De wil van de mens is zijn aandoening.

Goddelijke Liefde 18

933
 • De Heer stroomt in iedereen met al zijn goddelijke liefde, al zijn goddelijke wijsheid en heel zijn goddelijk leven.

Ware Christelijke Religie 364

932
 • Werken zijn een combinatie van elk aspect van naastenliefde en geloof dat bij een persoon aanwezig is.

Hemelse Verborgenheden 6073.3

931
 • Eenieder wordt na de dood het boze toegerekend waarin hij is, evenzo het goede.

Echtelijke Liefde 524

930
 • Het leven is in een vorm.

Goddelijke Liefde 3

929
 • Dat het ware het laatste van de orde is, kan uit deze overweging blijken, dat het goede niet in het goede kan eindigen, maar in het ware; want het ware is de ontvanger van het goede.
Hemelse Verborgenheden 3726
928
 • Diegenen die door middel van voornemen en doen het goede en het ware tot hoofdbestanddelen maken van hun leven, worden gelijkenissen van God en met Hem worden verenigd.

Hemel en Hel 16

927
 • Zij die in liefde tot de Heer en liefde tot de naaste verkeren, keren zich steeds tot de Heer.

Hemel en Hel 17

926
 • Wie de naaste liefheeft als zichzelf, voelt nooit het aangename van de naastenliefde dan alleen in de betrachting ervan of in het nut, waarom het leven van naastenliefde een leven van nutsbetrachting is.

Hemelse Verborgenheden 997.1

925
 • Geloven in de Heer betekent het vertrouwen hebben dat Hij redt, en omdat niemand tot dit vertrouwen in staat is, behalve iemand die goed leeft, wordt dus ook goed leven bedoeld met in Hem geloven.

Apocalyps Onthuld 67.3

924
 • Om een hemels zelf te verwerven, moet iemand vanuit zichzelf goed doen en vanuit zichzelf de waarheid denken, maar hij moet toch weten dat al het goede en al het ware van de Heer komt.

Hemelse Verborgenheden 2883

923
 • Niemand kan zich bij de Heer aansluiten behalve door middel van liefde en naastenliefde. Liefde is zelf de spirituele verbinding.

Hemelse Verborgenheden 2349.2

922
 • Iedereens god is datgene waar hij of zij boven alles van houdt.

Apocalyps Onthuld 935

921
 1. De essentie van liefde is anderen liefhebben die buiten zichzelf zijn, n met hen willen zijn en hen zegenen vanuit zichzelf.

Ware Christelijke Religie 43

920
 1. De liefde van de Heer gaat alle menselijke verstand te boven, en is bovenal ongelooflijk voor hen, die niet weten wat hemelse liefde is, waarin de engelen zijn.

Hemelse Verborgenheden 2077

919
 1. Mensen in wie het leven van liefde en naastenliefde woont, hebben het leven van de Heer in zich. Niemand kan op een andere manier met Hem verbonden worden.

Hemelse Verborgenheden 2049:4

918
 1. Echtelijke liefde heeft de eigenschap dat de een van de ander wil zijn, volledig en wederzijds.

Hemelse Verborgenheden 2731

917
 • Twee dingen - liefde en wijsheid - vormen de essentie van God.

Ware Christelijke Religie 43

916
 • Spirituele mensen geloven in het Goddelijke Wezen en handelen eerlijk en rechtvaardig, niet alleen omdat het burgerlijke en morele wetten volgt, maar ook omdat het goddelijke wetten volgt.

Hemel en hel 530.1

915
 • Liefhebben in het Woord is nutten doen.

Goddelijke Liefde 19

914
 • De ultieme of uiterste onschuld is in onwetendheid, zoals die bestaat onder de heidenen.

Hemelse Verborgenheden 3519

913
 • Waarneming vanuit het Goddelijke is hetzelfde als innerlijke waarneming.

Hemelse Verborgenheden 4567

912
 • Dat voor zoveel de mens in de liefde van het nut is, voor even zoveel is hij in de Heer, voor even zoveel Hem liefheeft en de naaste liefheeft, en mens is.

Goddelijke Liefde 13

911
 • In het karakter van een engel is kennis van de weg aanwezig door erin te wandelen, en een wandelen op de weg door kennis ervan.

Goddelijke Voorzienigheid 60

910
 • De mens is niet van gezond gemoed tenzij het nut zijn aandoening of bezigheid is.
Goddelijke Liefde 15
909
 • De verlichting en de waarneming kunnen niet bestaan, wanneer er geen aandoening of liefde is.

Hemelse Verborgenheden 313

908
 • Het is de geest die in het lichaam leeft, en hij is het ook die denkt, vandaar zijn tal van dingen die innerlijk zijn op deze wijze in de taal terecht gekomen.

Hemelse Verborgenheden 4406

907
 • De mens heeft ook van de hel slechts een hoogst algemene voorstelling, welke zo duister is, dat het er bijkans geen is.

Hemelse Verborgenheden 692-700

906
 • Alle Goddelijk werk beoogt het oneindige en eeuwige.

Laatste Oordeel 13

905
 • De mens die alleen volgens het natuurlijke licht denkt, kan niet begrijpen dat er in de hemel iets zou zijn, dat aan de dingen van de aarde gelijk is.

Hemel en Hel 170-176

904
 • De zielen die in het andere leven komen, weten geen van allen wat de Hemel en wat de hemelse vreugde is.

Hemelse Verborgenheden 547-553

903
 • De mens is geschapen om een engel te worden.

Laatste Oordeel 20

902
 • Het Woord is innerlijk levend.

Over het Woord 2

901
 • Opdat iets volmaakt zij, zal er een DRIEVULDIGE zijn in de juiste orde.

Coronis 17

900
 • Er is een wederkerige verbinding van de liefde en de wijsheid.

Goddelijke Wijsheid 10

 

899
 1. Wanneer de mens ten aanzien van het lichaam lijdt, zijn ziel niet lijdt, maar alleen bedroefd is; maar God neemt deze droefenis na de overwinning weg en wist ze af, zoals iemand de tranen uit zijn ogen wist..

Ware Christelijke Religie 126

898
 • Laatste dingen, die grenzen zijn, zijn die dingen die natuurlijke dingen worden genoemd; want geestelijke en hemelse dingen eindigen in natuurlijke dingen.

Hemelse Verborgenheden 4240

897
 • Een gemoed dat denkt vanuit het oog, denkt dat het heelal is geschapen uit de natuur. Het gemoed echter dat niet denkt vanuit het oog, denkt dat het vanuit God is.

Goddelijke Wijsheid 12

896
 • Iedereen die in het goede van naastenliefde en het geloof leeft, is een Kerk en hij is een koninkrijk van de Heer; en daarom wordt hij ook een tempel genoemd en eveneens een huis van God.

Hemelse Verborgenheden 6637

895
 • Dat het nut is naar behoren, getrouw, oprecht en gerecht zijn ambt vervullen, en zijn werk doen.

Goddelijke Wijsheid 11 B4

894
 • Het ware is de ontvanger van het goede.
Hemelse Verborgenheden 3726
893
 • Er bestaat niet n engel of geest, noch kan die bestaan, die niet als mens geboren is in de wereld.

Goddelijke Wijsheid 8

892
 • De denkbeelden van de engelen zijn zonder tijd en ruimte en dus onbeperkt, en gaan verder dan menselijke denkbeelden.

Hemel en Hel 266

891
 • Het is niet het Woord dat de Kerk maakt, maar het begrip en inzicht ervan.

Leer over de Heilige Schrift 76

890
 • Oud worden in de hemel is jong worden

Hemel en Hel 414

889
 • Er zijn zoveel aandoeningen als er nutten zijn.

Goddelijke Liefde 9

888
 • Er is gelijkenis en analogie tussen de formering van de mens in de baarmoeder en tussen de hervorming en de wederverwekking van hem.

Goddelijke Wijsheid 4

887
 • Spirituele zekerheid of vertrouwen ontleent zijn essentie en leven aan goede daden die uit liefde worden gedaan en niet aan de waarheid die behoort tot het religieuze geloof los van die goede daden.

Het Nieuwe Jeruzalem en Haar Hemelse Leer 115

886
 • De liefde en de wijsheid zonder het nut zijn niet iets; het zijn slechts denkbeelden, en het worden ook geen werkelijke dingen voordat ze in het nut zijn; immers de liefde, de wijsheid en het nut zijn drie dingen die niet kunnen worden gescheiden en indien zij worden gescheiden, is geen ervan iets.

Apocalyps Onthuld 875

885
 • De geest van de mens is evenzeer mens.

884

 

 • Het behaagde de Heer op onze aarde te worden geboren en het menselijke aan te nemen en niet op een andere aarde, daarvoor bestaan vele redenen, die mij vanuit de hemel zijn meegedeeld.
883
 • De mens houdt vanaf geboorte van niets anders dan zichzelf en de wereld, want niets anders verschijnt voor zijn ogen en daarom houdt niets anders zijn geest bezig. Deze liefde is lichamelijk-natuurlijk en kan materile liefde worden genoemd.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 419

882
 • Van de waarheid houden is het van plan zijn en het ook doen.
881
 • De mens bij wie naastenliefde en geloof verbonden zijn is zoals een tuin; maar bij wie zij niet verbonden zijn zoals een woestijn.
880
 • God heeft alles geschapen en onderhoudt alles, en onderhouding is een voortdurende schepping, evenals bestaan een voortdurend ontstaan is. (Apocalyps Ontvouwd 1215)
 
879
 • De liefde brengt warmte voort.
878
 • Alle geestelijke ware dingen beschouwen de naastenliefde als hun beginsel en einddoel.
877
 • De werking van de Goddelijke Voorzienigheid voor onze verlossing begint bij onze geboorte en duurt tot het einde van ons leven en vervolgens tot in de eeuwigheid.
 
876
 • Liefde is ons leven.
875
 • In de hemel regeert de liefde voor de Heer, omdat de Heer daar boven alles geliefd wordt.
 
874
 • Vormen van haat en van naastenliefde kunnen niet tezamen zijn,
873
 • Er zijn drie krachten in al het geestelijke, de werkende kracht, de scheppende kracht en de formerende kracht. (Apocalyps Ontvouwd 1209)
 
872
 • De naaste liefhebben is niet is de persoon liefhebben, maar dat wat bij hem is en waaruit hij is, aldus het goede en het ware.
871
 • Het werkelijke doel van onze acties maakt ons tot de mensen die we zijn, omdat ons doel is waar we van houden.
 
870
 • Mensen met de gave van een hemels gevoel van autonomie kennen ook rust en vrede. Ze vertrouwen op de Heer, geloven dat niets slechts hen kan raken, en weten dat perverse verlangens hen niet zullen kwellen
 
869
 • Het is een wet van het goddelijke ontwerp dat hoe dichter we bij God komen, wat iets is dat we moeten doen alsof we er helemaal alleen voor staan, hoe dichter en dichter God bij ons komt. Wanneer wij elkaar ontmoeten, vormt God een partnerschap met ons.
 
868
 • Omdat Hij zelf Barmhartigheid is, vergeeft de Heer voortdurend iemands zonden; maar zonden blijven aan iemand hangen, hoezeer hij ook denkt dat hij vergeven is. Ze worden ook niet van iemand verwijderd behalve door een leven dat in overeenstemming is met de geboden van het geloof.
 
867
 • Geloof is in de eerste plaats gehoorzaamheid aan alles wat de leer leert. Het belangrijkste punt dat het onderwijst... is de liefde voor de Heer en de liefde voor de naaste.
 
866
 • De natuur en het leven zijn onderscheiden twee.
 • De natuur begint bij de zon van de wereld en het leven begint met de zon van de hemel. De zon van de wereld is louter vuur, en de zon van de hemel is zuivere Liefde. (Apocalyps Ontvouwd 1207)
 
865

  De rijken in de natuurlijke zin zijn zij die overvloed van rijkdom hebben en met hun hart daaraan gehecht zijn; maar in geestelijke zin zij die overvloed van kennis en geleerdheid bezitten, die geestelijke rijkdommen zijn, en daardoor zichzelf door hun eigen inzicht in de dingen van de hemel en van de kerk willen brengen.

 • Omdat dit in strijd is met het goddelijke ontwerp, staat er geschreven,
 • dat het voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te komen, dan voor een rijke om het Koninkrijk Gods in te gaan.

 

 

Matthes 19:24

864
 • Het Goddelijke van de Heer maakt de hemel.
 
863
 • De kerk bestaat uit mensen die de Heer liefhebben, hun naaste liefhebben als zichzelf, een geweten hebben en haatgevoelens verafschuwen.
 
862
 • De dingen in de natuurlijke mens die afkomstig zijn van uiterlijke zinlijke dingen die bij het lichaam behoren, worden de buitenste en uiterlijke waarheden van het goede genoemd.
 • Maar de dingen die zijn afgeleid van innerlijke zinlijke dingen, die eigen zijn aan zijn geest en die communiceren met het redelijke, worden innerlijke goedheden en waarheden genoemd.
 • De dingen die tussen deze zijn en deel hebben aan beide, zijn zogenaamde indirecte goedheden en waarheden.
 
861
 • Niets in de natuur ontstaat en bestaat dan uit het geestelijke en door het geestelijke. (Apocalyps Ontvouwd 1204)
 
860
 • Liefde voor anderen, of liefdadigheid, is de feitelijke basis waarop geloof wordt geplant.
 
859
 • Alle vrijheid is een kwestie van liefde, zelfs tot het punt dat liefde en vrijheid hetzelfde zijn. Omdat liefde ons leven is, is vrijheid ook essentieel in ons leven.
 
858
 • De aanwezigheid van de Heer bij ons wordt eerst mogelijk als we onze naaste liefhebben.
 
857
 • Van innerlijke waarheden wordt gezegd dat ze verbonden zijn met het natuurlijke, wanneer ze worden geleerd, erkend en geloofd.
 
856
 • We moeten dingen doen die goed zijn; ze behoren God toe en komen van God.
 
855
 • Het onderscheid tussen mensen en beesten is als tussen waken en dromen, of als tussen licht en schaduw. De mens is geestelijk en tegelijkertijd natuurlijk. Het beest echter is niet geestelijk maar natuurlijk. (Apocalyps Ontvouwd 1202)
 
854
 • We zijn niet voor onszelf geboren; we zijn geboren ter wille van anderen.
 
853
 • Spraak en handeling zijn het uiterlijke, maar het denken en de wil zijn het innerlijke van de mens.
 
852
 • Zaden worden van jaar tot jaar opnieuw geproduceerd, en de nieuwe productie ervan houdt nooit op. Ze zijn niet opgehouden vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag, noch zullen ze tot in de eeuwigheid niet ophouden.
 
851
 • De persoon die de Heer in vrijheid volgt, wordt door Hem uit het kwade naar het goede geleid, en dus naar de hemel.
 
850
 • Zij die goed doen voor hun naaste of ter wille van de Heer, zijn in de hemel.
 
849
 • Dat ieder dier een ziel heeft is een bekendheid, want zij leven en het leven is de ziel, daarom worden zij in het Woord eveneens levende zielen genoemd. (Apocalyps Ontvouwd 1199)
 
848
 • In de mate dat iemand ondergedompeld is in eigenliefde, bevindt hij zich in de hel, want de hel is gevuld met eigenliefde.
 
847
 • De essentie van liefde is dat wat van ons is, van iemand anders moet zijn. De vreugde van iemand anders voelen als vreugde in onszelf - dat is liefdevol.
 
846
 • De verscheidenheden en de diversiteiten van de huwelijken ten aanzien van de liefde en de bijbehorende eigenschappen gaan elk getal te boven .
 
845
 • Het Woord bevat zowel geestelijke als hemelse elementen en verenigt bijgevolg hemel en aarde. Zonder dit zouden hemel en aarde geen verbinding hebben gehad en zou het menselijk ras ten onder zijn gegaan.
 
844
 • Het geestelijke is overal in de natuur. (Apocalyps Ontvouwd 1197)
843
 • Een werkelijk geestelijk leven is een kwestie van een waar geweten hebben, omdat ons geloof daarin verbonden is met onze zorgzaamheid.
 
842
 • Iedereen is de naaste in de mate dat hij de Heer bij zich heeft.
 
841
 1. Liefde is het reservoir van alle hemelse dingen, zoals vrede, intelligentie, wijsheid, en gelukzaligheid. Liefde is ontvankelijk voor alles wat met haar harmonieert. Zij verlangt ernaar, zoekt ernaar, neemt het als het ware uit eigen beweging in zich op, want zij wil constant daardoor verrijkt en vervolmaakt worden.
 
840
 1. Omdat al het goede en ware uit de Heer is en niets uit de mens, en omdat het goede uit de mens niet het goede is, volgt dat geen mens verdienste heeft maar alleen de Heer.
 
839
 • De invloeiing van de Heer in de wereld, en in de gaven van de wereld in ons, gaat zelfs zonder onze hulp door.
 
838
 1. Goddelijke Waarheid is het Goddelijke Goede van de Heer zoals het zichzelf presenteert in de hemel, dat wil zeggen, aan de engelen.
 
837
 1. Wat we ook voor onze naaste doen, doen we vanuit de Heer en wat we ook vanuit de Heer doen, is goed.
 
836
 1. Wie en wat boven alles wordt geliefd, is God en het Goddelijke voor hem die liefheeft; zoals voor hem die zichzelf of ook de wereld boven alles liefheeft, hijzelf of de wereld zijn god is.
 
835
 • Het ware berouw bestaat daarin, niet alleen de handelingen van zijn leven te onderzoeken, maar ook de bedoelingen van zijn wil.
 
834
 • Wie de naaste liefheeft als zichzelf, voelt nooit het aangename van de naastenliefde dan alleen in de betrachting ervan of in het nut; daarom is het leven van naastenliefde een leven van nut.
 
833
 • Liefde wil beminnen en bemind worden.
832
 • Om een hemels zelf te verwerven, moet iemand vanuit zichzelf goed doen en vanuit zichzelf de waarheid denken, maar hij moet toch weten dat al het goede en al het ware van de Heer komt.
 
831
 • Niemand met de Heer verbonden kan worden dan alleen door de liefde en de naastenliefde, want de liefde is de geestelijke verbinding zelf.
 
830
 • Onmiddellijk na de dood worden kinderen naar de hemel gebracht en aan vrouwelijke engelen gegeven die tijdens hun fysieke leven teder van kinderen hadden gehouden en ook van God hadden gehouden.
 
829
 • Een persoon heeft volledig hetzelfde karakter als zijn liefde.
 
828
 • Naarmate het ware de leider is, wordt het goede verduisterd, maar naarmate het goede de leider wordt, wordt het ware zichtbaar in zijn eigen licht.
 
827
 • God schiep het heelal opdat nutten zouden ontstaan.
 
826
 • Men ontvangt geloof door nader tot de Heer te komen, waarheden te leren vanuit het Woord en volgens die waarheden te leven.
 
825
  Liefde en gedachten zijn niet in ruimte of tijd.
 
824
 • De kerk van de Heer is over de gehele aardbol verspreid en is dus algemeen, zij omvat allen die in het goede van de naastenliefde volgens hun godsdienst leven.
 
823
 • Als we geloven dat bepaalde kwaden toegestaan zijn, worden ze een deel van ons, ook al doen we ze niet, omdat de toestemming die we ze in onze gedachten geven voortkomt uit onze intentie.
 
822
 • Onze vrije keuze komt voort uit ons gevoel dat we een leven in ons hebben alsof het ons eigen leven is. God staat toe dat wij ons zo voelen omwille van ons partnerschap [met Hem]. Een partnerschap met God zou niet mogelijk zijn als het niet wederkerig zou zijn, en het wordt wederkerig als we vrijelijk handelen, en volledig alsof we er alleen voor staan.
 
821
 • De diepste vreugde van de Heer was de redding van het menselijk ras, die Hij voor ogen had in de vereniging van Zichzelf met Zijn Vader.
 
820
 • Het echte leven is een leven vol liefde, ontvangen van God. Ware vreugde is de vreugde van dat leven.
 
819
 • Elk boze, vooral het in zichzelf vertrouwen, neemt de staat van de vrede weg.
 
818
 • De Heer is aanwezig in al het goede en ware dat van Hemzelf komt.
 
817
 • Wat engelen bezitten, schrijven ze toe aan de Heer, en alles wat ze nodig hebben, wordt hun gegeven.
 
816
 • Elke liefde heeft een doel. Alle wijsheid beweegt zich in de richting van het verwezenlijken van dat doel.
 
815
 • Het geweten is een nieuwe wil en een nieuw begrip, ontvangen van de Heer, en dat geldt ook voor de aanwezigheid van de Heer bij een persoon.
 
814
 • Liefde is de essentile realiteit van elk individueel leven. Het is daarom de bron van het leven van engelen en het leven van mensen hier.
 
813
 • Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat een persoon niet door externe middelen gedwongen mag worden om de dingen te geloven en lief te hebben die tot religie behoren. In plaats daarvan zouden ze zichzelf ertoe moeten brengen, en soms zelfs dwingen, om dit te doen.
 
812
 • We zijn zo geschapen dat ons innerlijke zelf niet kan sterven. We kunnen in God geloven en liefhebben, zodat we door geloof en liefde met God verenigd kunnen worden. Verenigd zijn met God betekent eeuwig leven.
 
811
 • De hele hemel geeft zich over aan de liefde, omdat er in de hemel geen ander soort leven bestaat dan dat van de liefde.
 
810
 • Actieve bekering betekent zichzelf onderzoeken, je zonden herkennen en erkennen, tot de Heer bidden en een nieuw leven beginnen.
 
809
 • De goddelijke Voorzienigheid houdt geen rekening met datgene wat kort en van voorbijgaande aard is en waaraan een einde komt met het leven van een mens in de wereld; het gaat veeleer om datgene wat voor altijd blijft en dus niet ten einde komt.
 
808
 • Veel weten maakt geen verschil als we niet leven naar wat we weten.
 
807
 • Voordat de mens kan weten, wat waar is, en vr hij door het goede kan worden aangedaan, moeten die dingen verwijderd zijn die in de weg staan en weerstreven. Zo moet de oude mens sterven, voordat de nieuwe mens ontvangen kan worden.
 
806
 • Het leven biedt geen vreugde tenzij het actief is. Het engelenleven bestaat uit nuttigheid en daden van naastenliefde.
 
805
 • De vrede die in de hemel heerst, is als de lente op aarde, of als de dageraad.
 
804
 1. Liefde zonder wijsheid kan niets doen, noch wijsheid zonder liefde.
 
803
 1. Er is in de hemel niet n mens die volstrekt eender is aan een ander, niet naar de ziel en het gemoed, noch naar aandoening en doorvatting en daaruit de gedachten, noch naar neiging en daaruit de bedoelingen en ook niet naar de klank van de spraak, de aangezichten, de lichamen, de gebaren, de gang en meer dingen.
 
802
 1. De Heer maakt geen onderscheid tussen religieuze stromingen vanwege hun leer, maar door de manier waarop hun leden leven nar wat onderwezen wordt.
 
801
 • Alles in het heelal dat in harmonie is met het goddelijke plan, heeft betrekking op het goede en het ware.

21 september 2023

 

800
 • Evenmin als n muzieknoot van zichzelf een melodie kan vormen, en nog minder een harmonie, zo kan n waarheid niets volbrengen.
799
 • Uitbeeldingen zijn niets anders dan voorstellingen van geestelijke dingen in natuurlijke dingen; en wanneer die op een juiste wijze in het natuurlijke zijn uitgebeeld, stemmen ze overeen.

Hemelse Verborgenheden 4044

798
 • De geest van een mens, na de scheiding van het lichaam, denkt en wil, spreekt en doet hetzelfde als voorheen; denken en willen is zijn innerlijke en spreken en doen zijn uiterlijke.

Over het Nieuw Jeruzalem en Haar Hemelse Leer 46

797
 • Er zijn drie dingen die de uiterlijke mens vormen, namelijk: het redelijke, het wetenschappelijke en het uiterlijk zinlijke. Het redelijke of rationele is innerlijk, het wetenschappelijke is uiterlijk en het zinlijke of sensuele is het buitenste.

Hemelse Verborgenheden 1589

796
 • Het verkwikkelijke van de aandoening van het hart is die van de wil en het verkwikkelijke van de aandoening van de ziel is die van het verstand.

Apocalyps Onthuld 507

795
 • Een verbond is gebaseerd op het goede, dat is van de liefde en naastenliefde, terwijl een eed is gebaseerd op het ware, dat van het geloof is.
794
 • De verkwikkingen van het goede zijn de goede dingen van de naastenliefde.

Goddelijke Voorzienigheid 145

793
 • De verlichte waarheid is het geloof in haar essentie.

Ware Christelijke Religie 353

792
 • Het verstand (intellectus) is het gezichtsvermogen van de geest.

Hemelse Verborgenheden 9165

791
 • Uiterlijke waarheden zijn de eerste waarheden die de mens leert.

Hemelse Verborgenheden 3857

790
 • Het geloof van een boos mens is een verstandelijk geloof waarin niets goeds vanuit de wil is, daarom is het een dood geloof.

Leer des Levens 46

789
 • De liefde en de wijsheid zijn twee onderscheiden dingen, geheel zoals de warmte en het licht; de warmte wordt gevoeld, eender de liefde; en het licht wordt gezien, eender de wijsheid.

Goddelijke Wijsheid 3C

788
 • De geleerden en de ontwikkelden die zich diep in valsheden, en meer nog zij, die zich tegen de waarheden van het Woord bevestigd hebben, zijn meer zinnelijk dan de anderen, hoewel zij voor de wereld niet als zodanig verschijnen. Ketterijen vloeien voornamelijk voort uit zulke mensen die zinnelijk waren.

Ware Christelijke Religie 402.10

787
 • Huichelaars, listigen, wellustelingen, echtbrekers en gierigaards zijn merendeels zinnelijk.

Ware Christelijke Religie 402

786
 • Met staat wordt bedoeld alles wat verband houdt met liefde, leven, wijsheid, neigingen en vreugden, en in het algemeen met het goede en het ware.

Ware Christelijke Religie 30

785
 • Diegene wordt een zinnelijk mens genoemd die alle dingen vanuit de zinnen van het lichaam beoordeelt, en die niets gelooft, tenzij hij het met de ogen kan zien en met de handen voelen kan; en dan zegt hij pas dat het iets is en de overige dingen verwerpt hij. Vandaar is de zinnelijke mens de laagst natuurlijke mens.

Ware Christelijke Religie 402

784
 • Ruimten in de hemel zijn slechts uiterlijk staten die overeenkomen met innerlijke.

Hemel en hel 193

783
 • Tijd is slechts een verschijning volgens de staat van de aandoening waaruit het denken voortkomt.

Goddelijke Voorzienighed 49

782
 • Alles wat bestaat en in de natuur blijft bestaan vanuit de Goddelijke orde, is een overeenstemming.

Hemel en hel 107

781
 • Onecht geloof is geloof waarin onwaarheden of valsheden worden vermengd met waarheden.
780
 • 'Toen de Beknopte Uiteenzetting was uitgegeven, verscheen de hemel der engelen van het oosten tot het westen en van het zuiden tot het noorden in purperen gloed, met allerschoonste bloemen en andermaal als vlammende en schoon; dit vond plaats voor mijn eigen ogen en voor de ogen van de koningen van Denemarken en anderen; bij een andere gelegenheid verscheen het alsof het in vuur en vlam stond, prachtig. Op alle boeken in de geestelijke wereld was geschreven: De Komst des Heren. Op bevel schreef ik dit ook op twee exemplaren in Holland.' Swedenborg 19 juni 1770.

 

779
 • De onechte aandoening van het ware bestaat uit het willen en verlangen van waarheden omwille van het zelf, het eigene, om zo eer te verwerven en winst na te jagen.

Hemelse Verborgenheden 8993

778
 • Zonder uitdrukkingen passend bij het onderwerp kan niets worden beschreven.

Hemelse Verborgenheden 4585

777
 • Onschuld bestaat erin te erkennen dat er in de mens zelf niets dan het boze is en dat al het goede van de Heer komt; en ook door te geloven dat de kennis of waarneming van iets, dus van de waarheid die van het geloof is, niet van henzelf komt maar van de Heer.

Hemelse Verborgenheden 7902

776
 • De redelijke vrijheid komt voort uit een liefde voor reputatie omwille van eer of gewin. Het verkwikkelijke van deze liefde is om uiterlijk als een zedelijk mens te verschijnen.

Goddelijke Voorzienigheid 73

775
 • Een overredend geloof is een overreding, dat alle dingen van de leer van de Kerk waartoe zij behoren, waar zijn, niet omwille van de waarheid, noch van het leven, noch zelfs van hun behoud, want dit geloven diegenen inderdaad nauwelijks, maar omwille van gewin, dat wil zeggen, omwille van het verwerven van roem en rijkdom, en omwille van de reputatie van hun naam.

Hemelse Verborgenheden 8148

774
 • Niemand kan rechtvaardig worden genoemd tenzij hij volgens de waarheden leeft.
773
 • Dat wat van het Goddelijke is, valt in de dingen van de natuur, die overeenstemmen met Goddelijke dingen en die dan in hun schoot Goddelijke dingen bevatten die hemels en geestelijk worden genoemd.

Leer over de Heilige Schrift 20

772
 • De mens is in staat de verborgenheden van de wijsheid waar te nemen wanneer hij die hoort. Dit is het vermogen tot rede, de ratio die elk mens door de schepping heeft,

Goddelijke Liefde en Wijsheid 413

771
 • De wil en het verstand, en ook de naastenliefde en het geloof, zijn de oorspronkelijke eersten; handelingen en werken zijn de laatsten.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 316

770
 • Het echte redelijke bestaat uit waarheden en niet uit valsheden; want dat wat uit valsheden bestaat, is niet rationeel.

Hemel en hel 468

769
 • Het waarnemende vermogen bestaat erin te weten wat goed en waar is, dus wat van het geloof is.
768
 • Laatste dingen, die grenzen zijn, zijn die dingen die natuurlijke dingen worden genoemd; want geestelijke en hemelse dingen eindigen in natuurlijke dingen.

Hemelse Verborgenheden 4240

767
 • Met de natuurlijke wereld wordt bedoeld alles wat zich onder de zon bevindt en daaruit zijn warmte en licht ontvangt.

Hemel en hel 89

766
 • De mens houdt vanaf geboorte van niets anders dan zichzelf en de wereld, want niets anders verschijnt voor zijn ogen en daarom houdt niets anders zijn geest bezig. Deze liefde is lichamelijk-natuurlijk en kan materile liefde worden genoemd.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 419

765
 • De waarheid liefhebben is die willen en doen.

Hemel en hel 15

764
 • Mens zijn betekent van nut zijn voor de naaste, omwille van de Heer.
Goddelijke Liefde 13
763
 • Het doel van de mens is zijn eigenlijke leven zelf; want de mens heeft als doel datgene wat bij zijn leven hoort of wat hetzelfde is, bij zijn liefde.

Hemelse Verborgenheden 3796

762
 • De ultieme of uiterste onschuld is in onwetendheid, zoals die bestaat onder de heidenen.

Hemelse Verborgenheden 3519

761
 • Nut bestaat erin dat een persoon zijn plicht vervult en in zijn werk oprecht, trouw en rechtvaardig handelt.

Goddelijke Wijsheid 11

760
 • Dat het ware het laatste van de orde is, kan uit deze overweging blijken, dat het goede niet in het goede kan eindigen, maar in het ware; want het ware is de ontvanger van het goede.

Hemelse Verborgenheden 3726

759
 • Met nutten worden goedheden bedoeld en daarom wordt met nutten doen, bedoeld goedheden doen; en onder nutten of goede dingen doen, wordt bedoeld, anderen dienen en hun diensten te bewijzen.

Goddelijke Voorzienigheid 215

758
 • Liefde kan niet rusten tenzij ze iets doet; want liefde is juist de activiteit van het leven; evenmin kan wijsheid bestaan en blijven bestaan, behalve wanneer ze iets doet uit liefde en met liefde; en nut doen is handelen; daarom definiren we het nut om goed te doen vanuit liefde door middel van wijsheid; het nut is het goede zelf.

Echtelijke Liefde 183

757
 • Innerlijk kwaad is het kwaad van de eigenliefde.

Hemelse Verborgenheden 2219

756
 • Naastenliefde is liefde voor de naaste. De naaste is de mens, in natuurlijke zin, zowel collectief als individueel. De mens is collectief de Kerk, het land en de samenleving van de mens; en de mens als individu is een medeburger, die in het Woord een broeder en metgezel wordt genoemd. Maar de naaste, in geestelijke zin, is nut.

Leer over het geloof 20

755
 • Natuurlijke liefde is de liefde voor het eigene en de liefde voor de wereld.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 424

754
 • De natuurlijke goedheid is alleen van het vlees, door de geboorte van de ouders ontvangen.

Ware Christelijke Religie 537

753
 • Degenen die goed vanuit zichzelf doen, worden natuurlijke mensen genoemd, omdat wat bij hen moreel en burgerlijk en beschaafd is, natuurlijk is, wat betreft het wezen ervan.

Leer des Levens 16

752
 • De gehele natuurlijke wereld stemt overeen met de geestelijke wereld, niet alleen de natuurlijke wereld in het algemeen, maar ook ieder detail.

Hemel en hel 89

751
 • De laatste dingen zijn alle dingen van het mineralenrijk in het algemeen en in het bijzonder, die betrekking hebben op verschillende soorten steenachtige, zoute, olieachtige, minerale, metalen substantie, bedekt met aarde dat bestaat uit plantaardige en dierlijke elementen die in de fijnste vorm zijn gebroken.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 65

750
 • Middelste dingen zijn alle dingen van het plantenrijk, in het algemeen en in het bijzonder; zoals grassen en kruiden van elke soort, planten en struiken van elke soort en bomen van elke soort.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 65

749
 • Het morele en burgerlijke leven is de activiteit van het geestelijke leven, omdat het geestelijk leven bestaat uit goed willen en moreel of zedelijk en burgerlijk leven door goed te handelen.

Hemel en hel 529

748
 • De laatste betekenis van het Woord is de letterlijke betekenis.

Hemelse Verborgenheden 9406

747
 • Een louter natuurlijk geloof op zich is een overreding die het geloof schendt en een overreding van wat vals is en dat een ketters geloof wordt genoemd.

Ware Christelijke Religie 345

746
 • Wat slecht is en tegelijkertijd vals, is niets. Met niets zijn wordt bedoeld dat het geen kracht en geen geestelijk leven heeft.

Goddelijke Voorzienigheid 19

745
 • Het koningschap bestaat in het besturen volgens de wetten van het koninkrijk en in het oordelen naar die wetten vanuit wat rechtvaardig is.

Hemelse Verborgenheden 10802

744
 • Leven voor anderen is het doen van nuttige werken.

Ware Christelijke Religie 746

743
 • De verrukkingen van de liefde en de genoegens van de wijsheid die van de aandoeningen zijn, vormen het leven.

Gemeenschap tussen ziel en lichaam 13

742
 • Iedereen draagt met hem mee naar het andere leven, de herinnering aan zijn handelen, dus dit is het boek van zijn leven.

Hemelse Verborgenheden 8620

741
 • Innerlijk denken is denken vanuit het ware en innerlijk willen is handelen vanuit het goede.

Hemelse Verborgenheden 5127

740
 • De innerlijke zin is zo aangepast dat alle dingen in het algemeen en in het bijzonder abstract dienen te worden begrepen vanuit de letterlijke zin, net alsof die letterlijke zin niet bestaat; want in de innerlijke zin is de ziel of het leven van het Woord, die niet verschijnt, tenzij de letterlijke zin, als het ware, verdwijnt. Zo nemen de engelen het Woord op, van de Heer, wanneer het wordt gelezen door de mens.

Hemelse Verborgenheden 1405

739
 • Aandoening en gewaarwording maken het innerlijke van de mens en de vreugden van de aandoeningen maken, samen met de gedachten, zijn uiterlijke.

Goddelijke Voorzienigheid 106

738
 • In het Woord wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen wijsheid, intelligentie en kennis. Met wijsheid wordt bedoeld dat wat vanuit het goede is, met intelligentie wat vanuit het ware is en door kennis wordt beide bedoeld, in het natuurlijke van de mens.

Hemelse Verborgenheden 5287

737
 • Het kwaad, op zichzelf bezien en eveneens de zonde, is niets anders dan een afscheiding van het goede; het kwaad zelf bestaat ook uit onverenigbaarheid.

Hemelse Verborgenheden 4997

736
 • De Kerk is iets anders dan religie; de Kerk wordt een Kerk genoemd vanuit doctrine, en religie wordt religie genoemd vanuit al het leven volgens de leringen. Alles van de leer wordt waarheid genoemd, zelfs het goede ervan is waarheid, omdat het alleen leert; maar alles van het leven volgens die dingen die de leer leert, wordt goed genoemd.

Apocalyps Onthuld 923

735
 • De eigenlijke zin van de echtelijke liefde is de tasstzin.

Echtelijke Liefde 210

734
 • Inspiratie is geen dictaat of iets dat is voorgeschreven, maar invloeiing vanuit het Goddelijke. Alles wat vanuit het Goddelijke invloeit, gaat door de hemel heen en is daar hemels en geestelijk; maar wanneer het in de wereld aankomt, wordt het iets werelds, waarin die dingen innerlijk zijn.

Hemelse Verborgenheden 9094

733
 • Elk werk is eerst opeenvolgend en daarna gelijktijdig. Opeenvolgende werking is invloeiing en gelijktijdige werking is harmonie. Zoals bijvoorbeeld wanneer de geest denkt en daarna spreekt, of wanneer hij wil en daarna handelt.

Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam 1

732
 • Wat de invloeiing is, kan blijken uit een vergelijking van zulke dingen in de natuur als instroming, zoals uit de instroming van warmte van de zon in alle dingen van de aarde, vanwaar het vegetatieve leven komt; en van het invloeien van licht in dezelfde dingen, waar vandaan het komt wat nuttig is voor het vegetatieve leven en ook kleuren en schoonheid. Op dezelfde manier, als het invloeien van warmte in het buitenste deel van ons lichaam, ook van licht in het oog; en nogmaals, van de invloeiing van het leven van de Heer, die de Zon van de hemel is, van wie de warmte komt, die liefde is en geestelijk licht dat geloof is. De invloeiing zelf wordt ook duidelijk gevoeld, want hemelse warmte, die liefde is, vormt levenskracht in de mens en het hemelse licht, dat geloof is, vormt verstandelijk licht in hem; maar dit verschilt naar het opnemen ervan.

Hemelse Verborgenheden 6128

731
 • IJver is als het vuur van de liefde dat oplaait; want ijver behoort tot de liefde en liefde is geestelijke warmte en dit in haar oorsprong is als vuur. IJver is niet de hoogste graad van liefde, maar het is opvlammende liefde.

Echtelijke Liefde 358

730
 • Het innerlijke is wat de geestelijke mens wordt genoemd, omdat het in het licht van de hemel is en dit licht is geestelijk; terwijl het uiterlijke is wat de natuurlijke mens wordt genoemd, omdat het in het licht van de wereld is en dit licht is natuurlijk.

Ware Christelijke Religie 401

729
 • Instemming is de erkentenis zelf.

Hemelse Verborgenheden 3157

728
 • Een mens is een Kerk als hij in goedheid en waarheid is en een gezelschap van zulke mensen vormt de Kerk in het algemeen.

Hemelse Verborgenheden 6113

727
 • Met het innerlijk van de mens wordt bedoeld het innerlijke van zijn denken, waarvan hij niets weet, voordat hij in de geestelijke wereld en haar licht komt; wat plaatsvindt na de dood.

Goddelijke Voorzienigheid 233

726
 • Het kwaad van het valse is dat wat zijn oorsprong ontleent aan beginselen van onwaarheid.

Hemelse Verborgenheden 7272

725
 • Het is niet het Woord dat de Kerk maakt, maar het begrip en inzicht ervan.

Leer over de Gewijde Schrift 76

724
 • Het kwaad van het leven is het kwaad van de wil en de gedachte daaruit.

Hemelse Verborgenheden 7795

723
 • Met kindertijd wordt bedoeld de onschuld van het verstand en de wijsheid.

Hemelse Verborgenheden 2305

722
 • Innerlijke afgoderij zijn al die valsheden en begeerten, die mensen liefhebben en verafgoden en die dus in de plaats komen van de goden en afgoden die bij de heidenen waren.

Hemelse Verborgenheden 1205

721
 • Ware liefde is de Heer liefhebben en het ware leven is het leven van de liefde van Hem, en ware vreugde is de vreugde van zo'n leven.
720
 • De mens die de Heer in vrijheid volgt, wordt door Hem geleid uit het kwade naar het goede, en zo tot de hemel.

Echtelijke Liefde 444

719
 • Degenen die geloven dat het goede van de Heer is en hun gezicht naar Hem wenden, ontvangen de vreugde en de gezegendheid van het goede.

Goddelijke Voorzienigheid 93

718
 • Zij die zichzelf en de wereld liefhebben, kunnen ook goede nutten doen, en eveneens doen zij ze, maar de aandoeningen van het nut bij hen zijn niet goed, zij zijn immers vanuit zich, en ter wille van zichzelf, en niet vanuit de Heer en ter wille van de naaste.

Goddelijke Liefde 14

717
 • Engelen vallen nooit aan zoals helse geesten dat doen. Engelen beschermen slechts en verdedigen.
716
 • Een menselijk wezen is zo geschapen dat hij niet kan sterven ten aanzien van zijn innerlijk.

Hemelse Verborgenheden 10591

715
 • Werkelijke hoop kan niet bestaan dan bij hen die in het goede van het geloof zijn.

Hemelse Verborgenheden 6578

714
 • Het leven maakt de Kerk, niet de leringen, behalve in die mate dat het wordt toegepast in het leven.'

Hemelse Verborgenheden 8152

713
 • Vrede is als de dauw op aarde die het gemoed verheugt met een alomvattend gevoel van verrukking.
Hemelse Verborgenheden 8455
712
 • De Goddelijke voorzienigheid is de regering of leiding van de Goddelijke Liefde en Wijsheid van de Heer.
Goddelijke Voorzienigheid 1
711
 • Het goede van de wetenschappen is het genoegen dat voortkomt uit wetenschappelijke waarheden. Wetenschappelijke waarheden zijn de meest algemene waarheden die verschijnen in een natuurlijk licht, dat afkomstig is van het licht van de wereld; maar om ze het aanzien te geven dat het waarheden zijn, moet er een algemene invloeiing vanuit het innerlijke zijn, dat wil zeggen, verlichting vanuit het licht van de hemel.
710
 • Alle dingen die van liefde zijn, worden goedheden genoemd.
Echtelijke Liefde 60
709
 • In de allereerste plaats dienen we te weten wie de God van de hemel is, omdat al het overige daarvan afhangt.
Hemel en Hel 1
708
 • Het hemels paradijs is intelligentie en wijsheid; hemels voedsel is al het goede van de liefde en de naastenliefde en hemelse drank, is al het ware van het geloof dat voortvloeit vanuit dit goede.

Hemelse Verborgenheden 9396

707
 • De Goddelijke Waarheid waaruit het hemelse leven van de mens is, is de Heilige Geest.

Hemelse Verborgenheden 9818

706
 • Datgene wordt heilig genoemd dat uit de hemel in de mens vloeit, dat wil zeggen, door de hemel van de Heer.

Hemelse Verborgenheden 10472

705
 • De hemel in de mens is het Goddelijke erkennen en geleid willen worden door het Goddelijke.

Hemel en hel 319

704
 • De vrijheid om kwaad te doen komt uit de hel en wordt de helse vrijheid genoemd.

Het Nieuw Jeruzalem en Haar Hemelse Leer 144

703
 • Het helse leven is een samenvoeging van al die einddoelen, gedachten en werken die voortvloeien uit de liefde voor het zelf, en dus uit haat tegen de naaste.

Hemelse Verborgenheden 2228

702
 • In zijn algemeenheid zijn de hemelse mensen die liefde hebben voor de Heer en de geestelijke mensen die naastenliefde voor hun naaste hebben.

Hemelse Verborgenheden 2088

701
 • Geloof is hemels als het vanuit liefde voortkomt.

Hemelse Verborgenheden 353

april 2023

700
 • De heerschappij vanuit het boze en valse is allen tot slaven te willen maken; de heerschappij vanuit het goede en ware is allen vrij te willen maken.

Hemelse Verborgenheden 1749

699
 • Waarheden in de uiterlijke vorm zijn zoals die van het Woord in de letterlijke zin.

Hemelse Verborgenheden 9093

698
 • Er wordt gezegd dat waarheid uitgaat of voortgaat vanuit het goede, wanneer het ware de vorm van het goede is, of wanneer het ware het goede is in een vorm die het verstand kan begrijpen.

697
 • Zij die weinig kennis bezitten en toch een geweten hebben, worden in het andere leven verlicht en bezitten dan onuitsprekelijke wijsheid en intelligentie.

Hemelse Verborgenheden 1100

696
 • De Heer is de Zon in de engellijke hemel.

Goddelijke liefde en wijsheid 108 ...>

695
 • Zolang de schijn de schijn blijft, zijn het schijnbare waarheden volgens welke iedereen mag denken en spreken; maar wanneer ze worden aanvaard voor echte waarheden, wat het geval is wanneer ze worden bevestigd, worden de schijnbare waarheden valsheden en denkfouten.

Goddelijke liefde en wijsheid 108

694
 • De genegenheid van de vrouw is de genegenheid van het liefhebben van kennis, intelligentie en wijsheid, niettemin, niet in zichzelf, maar in de man, en zo is dit het liefhebben van de man.
693
De genegenheid van de man is de genegenheid van weten, begrijpen en wijs worden.
692
De buitenste neigingen zijn die welke tot het lichaam behoren en lusten en genoegens worden genoemd; die meer innerlijk zijn, behoren tot de lagere geest en worden natuurlijke neigingen of genegenheden genoemd; maar de innerlijke zijn die van de redelijke geest en worden geestelijke aandoeningen genoemd.

Hemelse Verborgenheden 3849

691

Liefhebben en niet doen wat goed is, is niet liefhebben, maar alleen denken dat men wil en liefheeft; dus is het abstracte gedachte, die verdwijnt en verdreven wordt.

Hemel en Hel 475

690
 • Het is volstrekt nutteloos voor iemand om veel dingen te weten, als hij niet leeft volgens datgene wat hij weet. Want kennis heeft geen ander doel dan dat de mens daardor goed kan worden.

Hemelse Verborgenheden 1100

6689
Het is door middel van een zedelijk en beschaafd leven dat iemand het geestelijk leven ontvangt .

Hemel en Hel 528

688
 • Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit zijn vrijheid moet handelen volgens de rede.

Goddelijke Voorzienigheid 71

687
 • Dat de wetenschap der overeenstemmingen bij meerderen in de Orint gebleven is tot de Komst van de Heer, kan vaststaan uit de wijzen uit het Oosten, die tot de Heer kwamen toen Hij geboren werd. Een ster ging voor hen uit, en zij droegen goud, wierook en mirre met zich ...
 • De ster die voor hen uit ging betekent de erkentenis vanuit de hemel, want sterren in het Woord betekenen erkentenissen; goud betekent het hemels goede, wierook het geestelijk goede, en mirre het natuurlijk goede, vanuit welke drie dingen alle eredienst is.

Over het Woord 19

686
 • Wat een menselijk wezen mens maakt, is niet dat hij een menselijke vorm en een menselijk gezicht heeft, maar omdat hij wijsheid in zijn verstand en goedheid in zijn hart heeft.

Ware Christelijke Religie 417

685
 • Iedereen wordt na de dood door engelen onderwezen.

Ware Christelijke Religie 255

684
 • De Heer liefhebben is de Tien Geboden met graagte te onderhouden. In dezelfde verhouding als iemand deze geboden onderhoudt vanuit liefde of aandoening, heeft hij de Heer lief.

Apocalyps Ontvouwd 981 (Englse context)

683
 • Alles wat de engelen bezitten beschouwen ze als gaven van de Heer en wat ze ook nodig mochten hebben wordt aan hen gegeven.
 

Hemel en Hel 190

682
 • De barmhartigheid van de Heer is oneindig en laat zich niet beperken tot de weinigen die binnen de Kerk zijn. In plaats daarvan strekt het zich uit tot allen in de gehele wijde wereld.
 

Hemelse Verborgenheden 1032

681
 • Liefde is het reservoir of opnamevat van alle hemelse dingen, dat wil zeggen, voor vrede, intelligentie, wijsheid en gelukzaligheid.
 • Liefde is ontvankelijk voor alles wat met haar in harmonie is.

Hemel en Hel 18

680
 • Ieder mens is onze naaste naar gelang de hoedanigheid van zijn of haar goede.

Leer over de Naastenliefde 73 (Engelse context)

679
 • De gedachte die zich vormt via het oog sluit het begrip, maar de gedachte vanuit het begrijpen opent het oog.
678
 • De liefde voor onszelf en onze liefde voor de wereld zijn, vanuit de schepping, hemelse liefden. Het zijn liefden van het natuurlijke deel van ons, die geestelijke liefden dienen, zoals de fundering een huis dient. Als we geen liefde hebben om God te dienen en onze naaste, dan, in plaats van hemels, worden deze liefden hels.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 396

677
 • De Heer is in de wereld gekomen in de 'volheid der tijden', die daar was, toen Hij niet langer door de Joden werd erkend, en er daardoor niet iets van de Kerk meer over was. Als toen niet de Heer in de wereld zou zijn gekomen en zich zou hebben geopenbaard, dan zou de mens tot een eeuwige dood zijn vergaan. Hijzelf zegt bij Johannes: 'want als gij niet gelooft dat Ik ben, zult gij in uw zonden sterven', (Johannes 8:24).
676
 • Slechts als we God liefhebben en naastenliefde tonen aan onze medemens, kunnen we kennis ontvangen van de ware weg en daar vertrouwen in hebben.
675
 • Er zouden geen engelen zijn en er zou niemand van ons mensen zijn, als het Goddelijk Menselijke niet invloeide in elk kleinste deel van de hemel en in elk kleinste deel van onze wereld.

Hemel en Hel 101

674
 • Een mens onderscheidt zich van de dieren doordat hij boven zichzelf en beneden zichzelf kan kijken en wanneer hij boven zich kijkt, is hij een mens, maar wanneer hij beneden zichzelf kijkt, is hij een dier.

Hemelse Verborgenheden 8604

673

De zinnen zijn n ding, het wetenschappelijk een ander en waarheden weer een ander Ze volgen elkaar op, want wetenschap bestaat vanuit de zintuigen en waarheden uit wetenschap.

De waarheden die door deze zinnen binnen komen worden opgeslagen in het geheugen en vandaar leidt de mens af wat wetenschappelijk is, of neemt daaruit het wetenschappelijke op dat hij dan leert; uit de wetenschap leidt hij naderhand waarheden af, of neemt daaruit de waarheid op die hij dan leert.

Zo gaat ook elk mens vooruit vanaf de jeugd; als een jeugdig mens denkt en begrijpt hij dingen van zintuigen; naarmate hij ouder wordt, denkt en begrijpt hij dingen vanuit de wetenschap en daarna uit waarheden; dit is de weg naar oordeelvorming waarin de mens door ouder worden groeit.

 

672
 • Zoals liefde tot de Heer en liefde tot de naaste een hemels leven bij iemand maken, zo maakt eigenliefde en liefde tot de wereld een hels leven bij iemand.
Hemelse Leer 237

671
 • Na de dood treedt iedereen binnen in de hemel of de hel die hij of zij voornamelijk had gekozen om in te leven tijdens het leven op aarde.

Hemelse Verborgenheden 8918 en Hemel en Hel 203

670
 • De engelen waken er voortdurend over wat de boze geesten met ons voor hebben, en als wij hen toestaan, kunnen de engelen het boze ombuigen naar het goede.

669
 • De eeuwigdurende inspanning van de Heer is, Zichzelf te verbinden met de mensen en hen gelukkig te maken.

Goddelijke Voorzienigheid 123

668
 • We moeten niet alleen onze daden onderzoeken, maar ook onze gedachten, en uitzoeken wat we zouden doen als we niet bang waren voor wetten en voor het verliezen van onze reputatie.'

Goddelijke Voorzienigheid 278

667
 • Geloof is de goede dingen weten en denken. Naastenliefde is die dingen willen en doen.

Goddelijke Wijsheid 11

666
 • De goddelijke orde en vandaar de hemelse orde vinden hun uiterste bij de mens in zijn lichamelijke dingen, namelijk: in zijn gebaren, in zijn handelingen, gelaatstrekken, spraak, uiterlijke gevoelens en in de verlustigingen daarvan. Dit zijn de uitersten van de ordening, en de uitersten van de invloed die dan hun einde vinden.

Hemelse Verborgenheden 3632

665
 • Een mens bij wie overeenstemming bestaat, dat wil zeggen, die in de liefde tot de Heer en in de naastenliefde is en vandaar in het geloof, is met zijn geest in de hemel en met zijn lichaam in de wereld.

Hemelse Verborgenheden 3634

664
 • Het goede is het wezen van het nut, en het ware is de vorm ervan.

Goddelijke Wijsheid 9

663
 • De naaste in brede zin is het algemene of het openbare welzijn; in minder brede zin zijn het de kerk, het vaderland, het gezelschap groter en kleiner; en in strikte zin de medeburger, de partner en de broeder.'
662
 • De waarheid wordt pas waarheid wanneer zij wordt doorvat n geliefd, en zij wordt geloof genoemd wanneer zij wordt geweten n gedacht.
661

Er wordt aan eenieder niets anders gevraagd dan 'zijn huis schoon te vegen', dat wil zeggen, boze wensen ende daaruit voortvloeiende valse overtuigingen te verwerpen.

Hemelse Verborgenheden 3142

660
 • De gewaarwording door de zintuigen is het allerlaatste van het leven van de geest van de mens, vasthoudend aan en samenhangend met de vijf lichamelijke zintuigen.
659
 • Die waarheden die uiterlijk zijn, worden zinlijke waarheden genoemd, namelijk die rechtstreeks vanuit de wereld binnenvloeien via de zintuigen van het lichaam.
658
 • Geloof is het oog van de liefde.

Hemelse Verborgenheden 3863

657
 • De mens van wie het innerlijk zo ver uiterlijk is dat hij niets anders gelooft dan wat hij met zijn ogen kan zien en met zijn handen kan aanraken, wordt een zinlijk mens (homo sensualis) genoemd.
656
 • Zien boven zichzelf is omzien naar onze naaste, naar ons land, naar de Kerk, dus naar de Heer. Boven zichzelf zien, betekent door de Heer te worden opgeheven.
655
 • Liefde is de essentie van ieders leven, het eigenlijke leven zelf ontleent zijn bestaan eraan. Een mens is daarom zoals de kwaliteit of hoedanigheid van zijn liefde is.
654
 • Het Goddelijke Zelf, is het Zijn van alle dingen, maar het Ware dat voortgaat vanuit Hem brengt als gevolg het Bestaan van alle dingen voort, door middel van het Ware.
653
 • Liefde, waarvan alle dingen goedheden worden genoemd, is het Zijn van iets; en wijsheid, waarvan alle dingen waarheden worden genoemd, is het Bestaan van dat iets vanuit dat Zijn.
652
 • Alle zuivering of verwijdering van het boze wordt bewerkstelligd door waarheden, die daarom zuiverende waarheden worden genoemd.
651
 • Zonden belijden is boosheden kennen, die in onszelf zien, ze erkennen, zichzelf schuldig maken en zichzelf veroordelen vanwege deze; wanneer dit voor God wordt gedaan, vormt het de belijdenis van zonden.
650
 • Elk mens heeft een natuurlijk gemoed en een geestelijk gemoed.

Coronis 29

649
 • Alle dingen in het heelal, die volgens de Goddelijke Orde zijn, hebben betrekking op het Goede en het Ware.

Hemelse Leer 11-13

648
 • De voortplanting van het menselijk geslacht op aarde zal nooit ophouden.
647
 • De liefde tot het nut is de naastenliefde.

Goddelijke Wijsheid 11

646
 • Wanneer angst wordt verwijderd, is hoop aanwezig.
645
 • Alle religie heeft betrekking op het leven, en religieus leven is het goede doen.
644
 • Elk allerkleinste deel van een ogenblik van het leven van iemand brengt een reeks van gevolgen met zich mee die zich uitstrekt in de eeuwigheid.
643
 • De waarheden die iemand leert zijn als een spiegel waarin hij God aanschouwt.
642
 • De hemel en de hel zijn dichtbij de mens, eigenlijk, in de mens. De hel is aanwezig in die mensen die in een staat van boosheid zijn. De hemel is aanwezig in mensen die in een staat van goedheid zijn. Zelfs meer dan dit; naarmate mensen ontvankelijk zijn voor de hemelse goede dingen, zijn ze nu in de hemel.
641
 • Alle grenzen zijn zodanig dat ze de laatsten zijn voor degenen die uitgaan en de eersten voor hen die binnenkomen.

Hemelse Verborgenheden 4116

640
 • Goddelijke middelen (Divina media) worden Goddelijke waarheden genoemd; deze leren de mensen hoe ze moeten leven om behouden te worden. Door deze waarheden leidt de Heer de mens naar de hemel en daardoor plant hij het leven van de hemel in hem.
Hemel en Hel 552
639
 • Het goede van de wetenschappen is het genoegen dat voortkomt uit wetenschappelijke waarheden. Wetenschappelijke waarheden zijn de meest algemene waarheden die verschijnen in een natuurlijk licht, dat afkomstig is van het licht van de wereld; maar om ze het aanzien te geven dat het waarheden zijn, moet er een algemene invloeiing vanuit het innerlijke zijn, dat wil zeggen, verlichting vanuit het licht van de hemel.

Hemelse Verborgenheden 5670

638
 • Goddelijke voorzienigheid (Divina providentia) is de regering of leiding van de Goddelijke liefde en Wijsheid van de Heer.

Goddelijke Voorzienigheid 1

637
 • Alle dingen die van liefde zijn, worden goedheden genoemd.

Echtelijke Liefde 60

636
 • Als de mens geen vrije keuze had in geestelijke dingen, wat zou de mens dan anders zijn dan een redeloos dier.
635
 • Dat de heidenen heden ten dage gemakkelijker in de hemel komen dan de Christenen.
634
 • Voor zoveel als de mens niet opnieuw verwekt of opnieuw geschapen wil worden, hij voor evenzoveel de van zijn ouders ingente boze dingen trekt en vasthoudt.
633
 • Er zijn in het algemeen genomen, vier verschillende stijlen in het Woord

632

 • De Heer verschijnt in het andere leven aan de hemelse engelen als Zon en aan de geestelijke engelen als Maan.
631
 • Het is door middel van een zedelijk en beschaafd leven dat iemand het geestelijk leven ontvangt.

Hemel en Hel 528

630
 • Het universum is als een toneel waarop voortdurend bewijzen worden getoond dat God bestaat en dat er n God is.

Ware Christelijke Religie 12

629
 • De engelen zelf beweren eveneens dat er geen enkele kracht in henzelf huist, maar dat zij alleen handelen vanuit de Heer.

Hemelse Verborgenheden 50

628
 • Een leven zonder veranderingen en variatie zou leiden tot eentonigheid en zou dus geen leven zijn.

Hemelse Verborgenheden 37

627
 • Het is minder moeilijk om een leven te leiden dat naar de hemel voert dan men denkt.

Hemel en Hel 528

626
 • Liefde doordringt de gehele hemel, want in de hemelen wordt geen ander leven gevonden dan het leven dat tot de liefde behoort.

Hemelse Verborgenheden 32

625
 • De engelen letten nooit op de zaken die het lichaam van iemand doen, maar zij kijken liever naar de bedoeling van waaruit het lichaam handelt, dit noemen zij de mens zelf en het verstand noemen zij de mens voor zover het met de wil samenwerkt.
624
 • Indien het Goddelijk Menselijke niet zou invloeien in elk deel van de hemel en in elk deel van onze wereld, zouden er geen engelen zijn en niemand van ons.
623
 • Een mens is mens op de eerste plaats vanwege zijn bedoelingen en op de tweede plaats vanwege zijn verstand.
622
 • Wanneer waarheid in het leven wordt toegepast, wordt dit het goede.
621
 • Liefde bestaat uit de wens om aan een ander te geven wat van jezelf is; de vreugde van iemand anders te voelen alsof die van jezelf is, dat is liefhebben.

Goddelijk Liefde en Wijsheid 47

620
 • Het is een wet van de goddelijke Voorzienigheid, dat de mens niet wordt gedwongen door uiterlijke middelen om te denken en te willen, en op deze wijze de dingen van de godsdienst te geloven en lief te hebben, maar hij moet zich zelf overtuigen en zich soms dwingen dit te doen.
619
 • Na de dood gaat iedereen binnen in de hel of de hemel waarvoor hij voornamelijk gekozen had terwijl hij nog in de wereld leefde.
618
 • Als het denken van de mens wordt opgeheven boven de zinnelijke dingen, komt hij in een helderder licht, waardoor zijn wijsheid toeneemt.
617
 • Het hemels paradijs is intelligentie en wijsheid; hemels voedsel is al het goede van de liefde en de naastenliefde en hemelse drank, is al het ware van het geloof dat voortvloeit vanuit dit goede.
Hemelse Verborgenheden 9396
616
 • Hemelse intelligentie is innerlijke intelligentie die voortkomt uit liefde voor de waarheid, niet omwille van enige roem in de wereld, noch omwille van enige roem in de hemel, maar omwille van de waarheid zelf, waarmee zij innerlijk worden aangedaan en verrukt.

Hemel en Hel 347

615
 • Heilige innerlijke dingen zijn alle dingen die van de liefde en het geloof zijn van de Heer tot de Heer.

Hemelse Verborgenheden 10040

614
 • De heerschappij van het goede en ware bestaat uit de wens eenieder vrij te maken en allen te behouden.

Hemelse Verborgenheden 1749

613
 • Liefde en wijsheid, zonder daadwerkelijke handeling, zijn slechts denkbeeldige begrippen. Ze worden pas werkelijk wanneer ze worden toegepast.
612
 • Wanneer we in dit aardse leven goedheid hebben geschuwd, zullen we dit ook schuwen in het leven hierna en dus de Heer mijden; want de Heer kan niet in iets anders zijn dan in het goede.
611
 • De hemelse wetten van orde zijn de Goddelijke goedheden.
610
 • De eigenliefde en de liefde voor de wereld vormen de hoogste of binnenste graad in de hellen; dwaasheid en onzin, die als wijsheid en verstand uit hun liefdes verschijnen, vormen de middelste graad in de hellen; die twee graden eindigen, ofwel als wetenschappen in het geheugen of bepaald in de handelingen van het lichaam, vormen de buitenste graad in de hellen.
609
 • Hypocriet of farizesch geloof is dat van de lippen en niet van het hart.
608
 • Liefde heeft alleen kracht door wijsheid.

Ware Christelijke Religie 748

607
 • Hemelse liefde bestaat uit het liefdevol nut omwille van het nut of goedheid omwille van de goedheid, die een mens verricht voor de Kerk, zijn land, de menselijke samenleving en de medeburger.
606
 • Liefde is het reservoir of opnamevat van alle hemelse dingen, dat wil zeggen, voor vrede, intelligentie, wijsheid en gelukzaligheid. Liefde is ontvankelijk voor alles wat met haar in harmonie is.
605
 • Het koninkrijk waar de liefde heerst wordt het hart van de hemel genoemd.
604
 • Het binnenste van een stofje van de aarde, waardoor zijn uitwendige wordt aangedreven, is het streven om de zaden [van planten] te bevruchten; het wasemt iets uit zijn kleine boezem dat binnendringt in de allerbinnenste delen van het zaad en leidt dit voort.
603
 • Liefde en naastenliefde is de hemelse vlam en geloof is het geestelijk licht dat daaruit voortkomt.
602
 • Spraak en handeling zijn het uiterlijke, maar het denken en de wil zijn het innerlijke van de mens.
601
 • Naastenliefde is hemels zaad.
 

 

 

600
 • De hemel is de enige basis voor ons voortdurend bestaan.

Hemel en Hel 94

599
 • Alle werk is een product van de geest; zoals de geest is, zo is het werk.

Apocalyps Onthuld 76

598
 • Niemand zou ogenblikkelijk overtuigd moeten worden; de reden hiervoor is dat als een waarheid iemand op die wijze zou worden opgedrongen, dan wordt hij er zo volledig van overtuigd, dat het op geen enkele manier verbreed kan worden of verruimd.
 • Dan wordt twijfel ingebracht zodat zij geleid worden om daarover na te denken of het inderdaad een waarheid is, waarop redenen worden verzameld om het te ondersteunen en zo wordt die waarheid binnengeleid in hun verstand door middel van de rede want waarheden nemen verschillende vormen aan zoals die worden voorgeschreven door de omstandigheden.

Hemelse Verborgenheden 7298

597
 • Het verschil tussen het natuurlijke, het geestelijke, en het hemelse is zodanig dat een verhouding tussen die niet bestaat. Het natuurlijke kan op geen enkele wijze door een of andere nadering tot het geestelijke naderen, noch het geestelijke tot het natuurlijke; vandaar is het dat de hemelen onderscheiden zijn.
596
 • Opdat er iets bestaat, moet er een evenwicht zijn van alle dingen.
595
 • Er zijn in het andere leven wonderlijke sferen in een ontelbare verscheidenheid.
594
 • Het gezicht van het oog komt voort uit het licht van de wereld, het gezicht van het verstand uit het licht van de hemel, en vloeit in de dingen die tot het licht van de wereld behoren.

Hemelse Verborgenheden 2701

593
 • Er is een Woord bij de Ouden geweest, dat was geschreven door louter overeenstemmingen zoals ons Woord, maar dit is verloren gegaan.
592
 • Laat daarom de mens niet langer denken dat zijn gedachten verborgen zijn en dat hij geen rekenschap zou moeten geven van zijn gedachten.
591
 • Niemand kan de geestelijke zin zien tenzij vanuit de leer van het echte ware.
590
 • De geestelijke mens is als een duif wat zachtmoedigheid betreft, en als een adelaar wat het gezicht van het gemoed betreft ...
589
 • Een mens is mens op de eerste plaats vanwege zijn bedoelingen en op de tweede plaats vanwege zijn verstand.

Hemel en Hel 26

588
 • Liefde doordringt de gehele hemel, want in de hemelen wordt geen ander leven gevonden dan het leven dat tot de liefde behoort.

Hemelse Verborgenheden 32

587
 • De verlichting en de waarneming kunnen niet bestaan, wanneer er geen aandoening of liefde is.
586
 • De doelen bepalen het leven van de mens en maken het hoedanige ervan uit.
585
 • In de hemel wordt overal het Goddelijk Menselijke erkend.
584
 • De hemel is daar waar men de Heer erkent, in Hem gelooft en Hem liefheeft.
583
 • De Heer is de God van de hemel
582
 • De engelen leven in zo'n groot licht dat het licht van de wereld daarbij vergeleken niets is.
581
 • De gehele Gewijde Schrift handelt over de Heer en vandaar dat de Heer het Woord is.
580
 • Er is gelijkenis en analogie tussen de formering van de mens in de baarmoederen tussen de hervorming en de wederverwekking van hem.
579
 • Opdat het Woord er ook voor de engelen is, zijn alle historische vermeldingen daarin van uitbeeldende aard en is elk woord een aanduiding van dergelijke dingen. Deze bijzonderheid heeft het Woord vr op elk ander geschrift.
578
 • Dat de brieven van Paulus geen inwendige zin hebben is bekend in het andere leven.
577
 • Het is volslagen onmogelijk om in het andere leven een leven van naastenliefde of van de wederkerige liefde te ontvangen, wanneer men dat niet gehad heeft in het leven van het lichaam.
576
 • Liefde en wijsheid, zonder daadwerkelijke handeling, zijn slechts denkbeeldige begrippen. Ze worden pas werkelijk wanneer ze worden toegepast.

Apocalyps Onthuld 875

575
 • DeKerk van de Heer is verspreid over de gehele aardbol en is daarom universeel. Allen maken daar deel van uit, die een goed leven leiden overeenkomstig hun eigen religie.

Hemel en Hel 328

574
 • De mens is geschapen opdat hij hoe langer hoe meer verbonden kan worden met de Heer. Hij wordt niet verbonden door kennis alleen, noch door intelligentie alleen, zelfs niet alleen door wijsheid, maar door een leven te leiden dat hiermee overeenkomt. Hoe inniger men met de Heer is verbonden, des te wijzer en gelukkiger wordt men.

Goddelijke Voorzienigheid 32, 34, 37

573
 • Door het kwaad te schuwen doen we het goede.

Apocalyps Onthul 803

572
 • Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit zijn vrijheid moet handelen volgens de rede.

Goddelijke Voorzienigheid 71

571
 • Het is door middel van een zedelijk en beschaafd leven dat iemand het geestelijk leven ontvangt.

Hemel en Hel 528

570
 • Het is minder moeilijk om een leven te leiden dat naar de hemel voert dan men denkt.

Hemel en Hel 528

569
 • Iedereen die de zaak wil onderzoeken zal ontdekken dat liefde onze levenskern is. We worden warm door de aanwezigheid ervan en koud vanwege de afwezigheid, en wanneer het totaal afwezig is, gaan we dood. We moeten ons toch echt realiseren, dat het de kwaliteit van onze liefde is die de hoedanigheid van ons leven bepaalt.

Hemel en Hel 14

568
 • Een ieder erkent, wanneer hij het heelal beschouwt een opperwezen, en nog meer hij die de orde van het heelal beschouwt.
567
 • Alle Goddelijk werk beoogt het oneindige en eeuwige.
566
 • Het is de staat en geenszins de plaats, die maakt dat men in de hellen is.
565
 • Zodra het gemoed zich terugtrekt uit de lichamelijke dingen, verschijnen de dingen die tot de ziel en tot het leven behoren.
564
 • Al wat de mens uit zichzelf voortbrengt kan het goede niet zijn, want het komt uit hemzelf, en dit zelf is een onreine en hoogst onzuivere bron.
563
 • Het Paard betekent het verstand en de Ruiter de verstandige mens.
562
 • De mens kan de geesten niet zien dan alleen met de ogen van zijn geest.

Hemelse Verborgenheden 4527

561
 • De orde, waarin ieder mens uit God geschapen is, is deze, dat hij na de kindsheid een mens zal worden.
560
 • De engelen die bij de mens zijn richten de aandacht op niets anders dan op einddoelen en nuttige werkingen.
559
 • De liefde en de wijsheid zijn twee onderscheiden dingen, geheel zoals de warmte en het licht; de warmte wordt gevoeld, eender de liefde; en het licht wordt gezien, eender de wijsheid.
558
 • Engelen weten niets van de toekomst, omdat de toekomst alleen aan de Heer bekend is.
557
 • Het denkbeeld van God als geest, wanneer men gelooft dat het een geest is als ether of wind, is een nietszeggend denkbeeld, maar het denkbeeld over God als mens is een juist denkbeeld, want God is goddelijke liefde en goddelijke wijsheid met iedere eigenschap die daarbij hoort en het onderwerp daarvan is mens en niet ether of wind.
556
 • Allen die in de hemel komen, krijgen daar een plaats toegewezen en daarmee eeuwige vreugde, overeenkomstig hun denkbeeld van God.
555
 • Het eerste hoofdstuk van Genesis handelt in de innerlijke zin, over de NIEUWE SCHEPPING van de mens, of over zijn WEDERGEBOORTE in het algemeen, en over de Oudste Kerk in het bijzonder.
554
 • De mens heeft ook van de hel slechts een hoogst algemene voorstelling, welke zo duister is, dat het er bijkans geen is.

553

 • Alle dingen die in het menselijk lichaam zijn, hebben een overeenstemming met de dingen die in de hemel zijn.

552

 • De Heer kwam niet in de wereld om de hemelsen, maar om de geestelijken te behouden.
551
 • De Heer ws vr Zijn komst in de wereld.
550
 • De eigenliefde en de liefde tot gewin is van dien aard dat ze niet duldt, dat iets van het ware, dat van het Goddelijke uitgaat, haar nabij komt.

Hemelse Verborgenheden 3413

549
 • Wat de innerlijke mens is en wat de uiterlijke is weinigen bekend.
548
 • Het Woord is innerlijk levend.
547
 • Door de vogel naar zijn aard wordt al het geestelijk ware aangeduid, door het gevogelte het natuurlijk ware, en door het gevleugelde het zinnelijk ware.
546
 • Zoals slangen het dichtst bij de aarde zijn, zo is ook het zinnelijke het dichtst bij het lichaam.

Hemelse Verborgenheden 195

545
 • De mens is geschapen om een engel te worden.
544
 • Liefde is het reservoir of opnamevat van alle hemelse dingen, dat wil zeggen, voor vrede, intelligentie, wijsheid en gelukzaligheid. Liefde is ontvankelijk voor alles wat met haar in harmonie is.

Hemel en Hel 18

543
 • De engelen letten nooit op de zaken die het lichaam van iemand doen, maar zij kijken liever naar de bedoeling van waaruit het lichaam handelt.

Hemel en Hel 61

542
 • Indien het Goddelijk Menselijke niet zou invloeien in elk deel van de hemel en in elk deel van onze wereld, zouden er geen engelen zijn en niemand van ons.

Hemel en Hel 101

541
 • Niemand zou ogenblikkelijk overtuigd moeten worden; de reden hiervoor is dat als een waarheid iemand op die wijze zou worden opgedrongen, dan wordt hij er zo volledig van overtuigd, dat het op geen enkele manier verbreed kan worden of verruimd.
 • Dan wordt twijfel ingebracht zodat zij geleid worden om daarover na te denken of het inderdaad een waarheid is, waarop redenen worden verzameld om het te ondersteunen en zo wordt die waarheid binnengeleid in hun verstand door middel van de rede want waarheden nemen verschillende vormen aan zoals die worden voorgeschreven door de omstandigheden.

Hemelse Verborgenheden 7298

540
 • De Kerk van de Heer is niet op deze of op een andere plaats, maar is daar, waar ook maar mensen een leven leiden volgens Zijn geboden.

Hemelse Verborgenheden 8152

539
 • Er zijn mensen die twijfelen voordat ze ontkennen, en anderen twijfelen voordat ze bevestigen.
 • Degenen die twijfelen voordat ze ontkennen, zijn degenen die neigen naar een leven van het boze.
 • Degenen die twijfelen voordat ze bevestigen, zijn degenen die neigen naar een leven van het goede.
 • Bij degenen bij wie over het algemeen een negatief principe heerst, kunnen twijfels op geen enkele manier worden weggenomen, omdat bij hen n misvatting meer gewicht heeft dan duizend bevestigingen.
 • En misvatting is als een zandkorrel die vlak voor de pupil van het oog wordt geplaatst en die, hoewel het nietig en klein is, toch al het zicht wegneemt.

Hemelse Verborgenheden 2568 en HV 6479

538
 • Niemand kan de geestelijke zin zien tenzij vanuit de leer van het echte ware.

Over het Woord 58

537
 • De Heer is de Zon in de engellijke hemel.

Goddelijke Wijsheid 12

536
 • Het Goddelijke van de Heer maakt de hemel.

Hemel en Hel 7-12

535
 • Het gezicht van het oog komt voort uit het licht van de wereld, het gezicht van het verstand uit het licht van de hemel, en vloeit in de dingen die tot het licht van de wereld behoren.

Hemelse Verborgenheden 2701

534
 • De gehele natuur is het uitbeeldende theater van het Rijk van de Heer.

Hemelse Verborgenheden 4318

533
 • Voor zoveel het gemoed kan worden afgehouden van de zinnelijke en lichamelijke dingen, wordt het opgeheven tot de geestelijke en hemelse dingen.

Hemelse Verborgenheden 2479

532
 • De liefde tot het nut is de naastenliefde.

Goddelijke Wijsheid 11

531
 • Elk mens heeft een natuurlijk gemoed en een geestelijk gemoed.

Coronis 29

530
 • Alle dingen in het heelal, die volgens de Goddelijke Orde zijn, hebben betrekking op het Goede en het Ware.

Hemelse Leer 11-13

529
 • Ons karakter wordt afgemeten aan onze wensen.

Hemel en Hel 349

528
 • Godsdienst bestaat uit handelen.

Ware Christelijke Religie 389

527
 • Het lot dat iedereen wacht is volgens zijn leven.

Hemelse Verborgenheden 5006

526
 • De hemel van de Heer is grenzeloos en gevormd uit alle rassen en volken.

Hemelse Verborgenheden 4805

525
 • Het is de geest die in het lichaam leeft, en hij is het ook die denkt, vandaar zijn tal van dingen die innerlijk zijn op deze wijze in de taal terecht gekomen.
524
 • De geest van de mens heeft evenzeer een hart en vandaar een pols, en een long en vandaar een ademhaling.
523
 • De mens is in kleinste afbeelding een kleine geestelijke wereld; vandaar ook is de geestelijke mens het beeld van de Heer.
522
 • De engelen weten niet wat tijd is, ofschoon alles bij hen trapsgewijze voortgaat evenals op aarde en wel zonder enig onderscheid.
521
 • De instandhouding van iets is een aaneenschakeling en vorm van een voortdurende schepping.

Hemelse Verborgenheden 4322

520
 • Daar de engelen mensen zijn en onder elkaar leven, zoals de mensen op aarde, hebben zij ook klederen, woningen en veel dergelijks, slechts met dit onderscheid, dat alles volmaakter is, daar zij in een meer volmaakte staat zijn.

Hemel en Hel 177-182

519
 • In elk goede moet onschuld zijn opdat dit het goede is; naastenliefde zonder onschuld is niet de naastenliefde, en nog minder de liefde tot de Heer.

Hemelse Verborgenheden 3994

518
 • Het ware karakter van een geest wordt herkend op hetzelfde moment dat men hem aankijkt.

Hemel en Hel 552

517
 • Kennis heeft geen ander doel dan dat men er geestelijk door kan worden.

Hemelse Verborgenheden 1100

516
 • Wanneer iemand het besluit neemt om het kwaad te schuwen en het goede te doen, dan vangt de staat van wederverwekking aan.

Ware Christelijke Religie 587

515
 • Wie een nederig hart heeft, kan de wijsheid bevestigen dat de dingen waarin men wijs is nauwelijks iets zijn in vergelijking met de dingen waarin men niet wijs is.

Apocalyps Onthuld 828

514
 • Zonden worden niet vergeven door berouw met de mond te belijden, maar door berouw in het leven te tonen.

Hemelse Verborgenheden 8393

513
 • Alleen geloven is niet het geloof, maar willen en doen wat geloofd wordt, dat is geloof.

Laatste Oordeel 36

512
 • Nutten doen is het goede voor de ander willen ter wille van het algemeen welzijn.

Hemel en Hel 64

511
 • Alle mensen, die van het begin der schepping geboren werden en gestorven zijn, zijn in de Hemel of de Hel.

Laatste Oordeel 23-27

510
 • De mens die godsdienst heeft, is in de rechtszaken als een tribuun, die op een edel paard rijdt; doch de mens die geen godsdienst heeft, is in deze dingen als een slang in de woestijn van Arabi, die met de bek in haar eigen staart bijt, en zich kronkelend op een paard werpt om de ruiter te omstrengelen.

Goddelijke Wijsheid 40

509
 • In de hemel zijn net als op aarde vier windstreken, het oosten, het zuiden, het westen en het noorden.

Hemel en Hel 141-153

508

 • De zielen die in het andere leven komen, weten geen van allen wat de Hemel en wat de hemelse vreugde is.
507
 • De Heer werpt niemand in de hel, maar elke geest doet het zichzelf.
506
 • De activiteit van de liefde en het geloof is datgene wat de hemel maakt.

Hemel en Hel 51

505
 • Alle dingen in de natuur zijn slechts effecten, hun oorzaken liggen in de geestelijke wereld.

Hemelse Verborgenheden 5711

504
 • De liefde van de Heer gaat alle menselijke begrip te boven.

Hemelse Verborgenheden 2077

503
 • Alle werk is een product van de geest; zoals de geest is, zo is het werk.

Apocalyps Onthuld 76

502
 • De mens ontleent zijn ware natuur aan datgene wat zijn leven beheerst.

Hemelse Leer 57

501
 • De mens is in vrijheid door het evenwicht tussen de hemel en de hel.
^ 15 april 2022
500
 • Welk mens met een gezond verstand, kan niet zien dat onder de dingen, die over Adam worden vermeld, niet enige staat van de eerst geformeerde mens wordt verstaan, maar de staten der Kerk?
499
 • Engelen hebben ook woningen en wel verschillend naarmate de levensstaat van een elk is; prachtige voor hen die in een hogere staat zijn en minder prachtige voor hen die in een lagere staat verkeren.

Hemel en Hel 183-190

498
 • Zij die in de aandoening van het goede zijn, weten en worden gewaar, uit het goede zelf waarin zij zijn, dat iets zo is.

Hemelse Verborgenheden 2718

497
 • Het nut is naar behoren, getrouw, oprecht en rechtvaardig zijn ambt vervullen, en zijn werk doen.

Over de Goddelijke Wijsheid 11

496
 • Opdat iets volmaakt zij, zal er een DRIEVULDIGE zijn in de juiste orde.

Coronis 17

495
 • Het Woord heeft een inwendige zin die in de letter niet kan worden gezien.
494
 • De mens die alleen volgens het natuurlijke licht denkt, kan niet begrijpen dat er in de hemel iets zou zijn, dat aan de dingen van de aarde gelijk is.

Hemel en Hel 170-176

493
 • De invloeiing uit de Heer is door de hemelse in de geestelijke, of door het midden in de omtrekken, dat wil zeggen, door de binnenste dingen tot de uiterlijke.

Hemelse Verborgenheden 3890

492
 • De Heer heeft verborgenheden onthuld, die in voortreffelijkheid de van het begin van de Kerk tot nu toe onthulde verborgenheden te boven gaan.

Ware Christelijke Religie 846-851

491
 • Alle dingen van de gedachte vloeien in van binnen en dus niet van buiten, hoewel het zo schijnt.

Hemelse Verborgenheden 3219

490
 • De wil en het verstand zijn het menselijke gemoed, en geheel het leven van de mensen is daarin.
489
 • In de kerk heden ten dage is geloof zo zeldzaam, dat nauwelijks gezegd kan worden dat het bestaat.
488
 • De Oneindigheid, Onmetelijkheid en de Eeuwigheid van God.

Ware Chrisyelijke Religie 35

487
 • Over de natin en de volken buiten de kerk bij wie het Woord niet is, en die vandaar niet iets weten over de Heer en de Verlossing.
486
 • Over leeftijden van de mens; waarom sommigen lang en anderen niet lang leven.
485
 • De hemel in de mens is het Goddelijke erkennen en geleid willen worden door het Goddelijke.

Hemel en hel 319

484

Het goddelijke is in alle tijd zonder tijd.

Engelenwijsheid 73

483
 • De heerschappij van het kwade en valse berust op een verlangen om allen slaven te maken en alles te vernietigen.
482
 • De heilige angst, die in het Woord wordt aangeduid door de angst voor God, is liefde, maar het is een liefde van een aard die kinderen hebben voor hun ouders, ouders voor hun kinderen en getrouwde partners voor elkaar, die bang zijn om iets onaangenaams te doen, of dingen te doen die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de liefde.
481
 • Het heilige van de onwetendheid bestaat niet in het feit dat een mens meer onwetend is dan anderen, maar in zijn erkenning dat hij vanuit zichzelf niets weet en dat de dingen die hij niet weet oneindig veel zijn ten opzichte van de dingen die hij wel weet; vooral ten aanzien van zijn opvattingen over wetenschappelijke en verstandelijke zaken die van klein belang zijn vergeleken met hemelse zaken; of zoals dingen die tot het verstand behoren, vergeleken met die welke tot het leven behoren.
480
 • Geloof is hemels als het vanuit liefde voortkomt.

Hemelse Verborgenheden 353

479
 • De Heer is in de wereld gekomen om alle dingen van het Woord te vervullen en daardoor het Goddelijk Ware of het Woord te worden, ook in laatsten.
478
 • Naastenliefde is hemels zaad.
477
 • Hemelse liefde bestaat uit het liefdevol nut omwille van het nut of goedheid omwille van de goedheid, die een mens verricht voor de Kerk, zijn land, de menselijke samenleving en de medeburger.
476
 • Van de Heer komen het hemelse, het geestelijke en het natuurlijke, de een na de ander. Wat voortkomt uit Zijn Goddelijke Liefde wordt het hemelse genoemd en het is het Goddelijk Goede; wat voortkomt uit Zijn Goddelijke Wijsheid wordt het geestelijke genoemd en het is het Goddelijk Ware. Het natuurlijke is van beide en hun geheel is in het uiterste of laatste.

Leer over de Heilige Schrift 6

475
 • Goddelijke genade is pure genade jegens het hele menselijke geslacht om het te behouden. Voor dit doel is het voortdurend bij ieder mens aanwezig en trekt zich nooit van hem terug, zodat iedereen wordt gered die kan worden gered.
474
 • Een mens is een Kerk als hij in goedheid en waarheid is en een gezelschap van zulke mensen vormt de Kerk in het algemeen
473
 • Hypocriet of farizesch geloof is dat van de lippen en niet van het hart.

Ware Christelijke Religie 345

472
 • IJver (zelus) is als het vuur van de liefde dat oplaait; want ijver behoort tot de liefde en liefde is geestelijke warmte en dit in haar oorsprong is als vuur. IJver is niet de hoogste graad van liefde, maar het is opvlammende liefde.

Echtelijke Liefde 358

471
 • Huichelaars zijn degenen die goed spreken en goed doen, maar zichzelf in alles eerst beschouwen.

Hemel en hel 68

470
 • Liefde en naastenliefde is de hemelse vlam en geloof is het geestelijk licht dat daaruit voortkomt.
469
 • Dat er mensen zijn die verdoemd zijn door voorbeschikking, is een wrede ketterij.

Goddelijke Voorzienigheid 330

468
 • Een leven zonder veranderingen en variatie zou leiden tot eentonigheid en zou dus geen leven zijn.

Hemelse Verborgenheden 37

467
 • Het is juist dat gevoel van verrukking, dat hoort bij het doen van het goede afgezien van enige gedachte aan beloning, dat de beloning ervan is en duurt tot in eeuwigheid.

Hemelse Leer 236

466
 • De engelen zelf beweren eveneens dat er geen enkele kracht in henzelf huist, maar dat zij alleen handelen vanuit de Heer.

Hemelse Verborgenheden 50

465
 • Alle momenten in een leven hebben een reeks van gevolgen tot in het eeuwige.

Hemelse Verborgenheden 4690

464
 • Zoals onschuld de kern is van al het goede, is vrede de kern van alle verrukking van het goede.

Apocalyps Ontvouwd 997

463
 • Het gebod: Gij zult u geen andere goden maken, houdt in: jezelf en de wereldse dingen niet boven alle andere dingen lief te hebben; want datgene wat iemand het meest liefheeft is zijn god.

Apocalyps Ontvouwd 950:3

462
 • De waarheden van het geloof vormen niet de Kerk, maar leiden daar naartoe.

Hemelse Verborgenheden 2669

461
 • Engelen leiden en beschermen ons ieder moment en ieder moment van ieder moment, vanuit de Heer.

Hemelse Verborgenheden 5992

460
 • Hemelse vrede treedt binnen als de verlangens die ontspringen aan eigenliefde en liefde voor de wereld worden verwijderd.

Hemelse Verborgenheden 5662

459
 • Geloof is waarheid die in het hart wordt erkend.

Apocalyps Ontvouwd 1180

458
 • Ware wijsheid is zien wat heilzaam is voor ons eeuwige leven en ons huidige leven richten naar deze wijsheid. We zijn werkelijk wijs als we dit niet alleen weten en begrijpen met ons verstand, maar het ook willen en doen.

Apocalyps Ontvouwd 338

457
 • Als een schepping van God, zijn we op zon manier geformeerd dat we hechter met Hem verbonden kunnen worden. We worden niet door kennis of intelligentie alleen met Hem verbonden, of zelfs door wijsheid alleen, maar door een leven te leiden overeenkomstig hieraan. Hoe hechter we zijn verbonden met God, hoe wijzer en gelukkiger we worden.

Goddelijke Voorzienigheid 32, 33, 37

456
 • De natuur of het karakter van ieder mens is bepaald door zijn of haar hoogste of innerlijkste liefde.
455
 • Je kunt geen engel worden, dat wil zeggen in de hemel komen, tenzij je iets van het karakter van een engel met je meebrengt vanuit de wereld. In dit karakter is een weten aanwezig van de wijze waarop deze weg moet worden gelopen, en een wijze van lopen op die weg vanuit het weten daarvan.

Goddelijke Voorzienigheid 60

454
 • We keren ons van de Heer af als we worden gevangen door eigenliefde en liefde voor de wereld; we keren ons naar Hem toe als we ons richten in de liefde tot Hem en tot onze naaste.

Hemel en Hel 123
453
 • Naar de mate waarin we het boze verafschuwen, vloeit goedheid vanuit de hemel in ons. Naar de mate waarin we vrij geslachtelijk verkeer verafschuwen, vloeit datgene wat kuis is in ons. Naar de mate waarin we bedrog verafschuwen en onwettige voordelen, vloeien eerlijkheid en rechtvaardigheid in ons. Naar de mate waarin we haat en wraak verafschuwen, vloeit liefdevolle vriendelijkheid in ons. Naar de mate waarin we leugens and lasteringen verafschuwen, vloeit waarheid in ons. En naar de mate waarin we hoogmoed verafschuwen, vloeien nederigheid voor God en liefde voor de naaste in ons.

Apocalyps Ontvouwd 803
452
 • De liefde voor onszelf en onze liefde voor de wereld zijn, vanuit de schepping, hemelse liefden. Het zijn liefden van het natuurlijke deel van ons, die geestelijke liefden dienen, zoals de fundering een huis dient. Als we geen liefde hebben om God te dienen en onze naaste, dan, in plaats van hemels, worden deze liefden hels.
Goddelijke Liefde en Wijsheid 396
451
 • De staat van iemand die een goed leven leidt en gelooft dat de Heer het heelal bestuurt, en dat Hij alleen de bron is van alle goede dingen die voortvloeien uit liefde en naastenliefde, en van alle ware dingen die van het geloof zijn, en dat Hij werkelijk de bron is van alle leven, is zodanig dat hem hemelse vrijheid kan worden geschonken, en met die vrijheid eveneens vrede. Dit is de staat van iemand die gelooft dat wij in Hem leven en handelen en ons wezen hebben. Want zo iemand vertrouwt op de Heer alleen en heeft geen angstige zorgen over wat voor andere zaken dan ook. Hij is er van overtuigd dat alle dingen voor zijn welzijn werken en voor zijn gezegendheid en vreugde voor altijd. Maar iemand die gelooft dat hij zichzelf regeert is voortdurend gejaagd, en wordt voortgestuwd naar boze begeerten, naar angstige zorgen over dingen die in de toekomst liggen, en dus naar een onmetelijk aantal zorgen. En omdat dit zijn geloof is, klemmen boze begeerten en valse overtuigingen zich aan hem vast.
Hemelse Verborgenheden 2892
450
 • Het wezen van het goede kan vanuit geen andere bron komen dan van Hem die het goede zelf is.
Leer des Levens 13
449
 • Een daad of werk zonder liefde is geen daad of werk van het leven, maar een daad of werk van de dood, die het voorkomen heeft van leven door liefde tot het kwaad en een geloof in wat vals is. Deze schijn van het leven wordt de geestelijke dood genoemd.
Hemel en Hel 474
448
 • De geestelijke geboorte is de erkenning van en het geloof in het ware en goede.
447
 • De aandoening van het goede, die van naastenliefde is en de aandoening van het ware, die van geloof is, is geestelijk leven. Het leven van een mens zonder dit, is een natuurlijk, werelds, lichamelijk en aards leven, dat geen geestelijk leven is als dat wat er geestelijk is er niet in is, maar het is slechts een leven zoals dieren universeel genieten.
Hemelse Verborgenheden 5561
446
 • In de kindertijd, wanneer een mens wordt wederverwekt, zijn de geestelijke dingen daarin in potentie; want het geestelijk leven komt achtereenvolgens voort uit het ei van de kindertijd en de kindertijd is als het ware een ei voor de jeugd en adolescentie en dit laatste is als een ei voor de volwassen leeftijd; zo wordt de mens als het ware voortdurend geboren.

Hemelse Verborgenheden 4378

445
 • De ziel is een geestelijke substantie en daarom zuiverder, eerder en innerlijk; maar het lichaam is materieel en daarom grover, later en uiterlijk; en het is in overeenstemming met de orde dat het zuivere in het grovere invloeit, het eerdere in het latere en het innerlijke in het uiterlijke, dus wat geestelijk is in dat wat materieel is en niet andersom.
Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam 1
444
 • Het is hetzelfde, of we nu de geestelijke mens of de geestelijke Kerk zeggen, omdat de geestelijke mens individueel een Kerk is en velen de Kerk in het algemeen vormen. Een gemeente in het algemeen is wat gewoonlijk een Kerk wordt genoemd; maar opdat het een Kerk kan zijn, moet ieder individu in de gemeente een Kerk zijn; want elk algemene vorm houdt in dat de delen ervan op het algemene lijken.
Hemelse Verborgenheden 4292
443
 • Het geestelijke van het geloof is de aandoening van de naastenliefde en dus de aandoening van het ware omwille van een goed nut en van het leven; hierdoor wordt het geloof geestelijk.
Hemelse Verbor-genheden 8078
442
 • Geestelijke voeding is wetenschap, intelligentie en wijsheid; want door die dingen leven geesten en engelen en worden ze ook gevoed en verlangen ernaar als mensen die hongerig zijn en verlangen naar voedsel; vandaar komt de eetlust overeen met dat verlangen.
Hemelse Verborgenheden 4792
441
 • Het huwelijk van het goede en het ware is het huwelijk van liefde en wijsheid; en liefde en wijsheid zijn de nakomelingen die uit dat huwelijk worden geboren.
Echtelijke Liefde 44
440
 • Het innerlijke wordt de geestelijke mens genoemd en het uiterlijke wordt de natuurlijke mens genoemd; en de een is net zo verschillend van de ander als de hemel van de wereld.
Hemel en Hel 92
439
 • Geestelijk voedsel is over het algemeen al het goede, maar in het bijzonder is het het goede dat door middel van het ware wordt verkregen, dat wil zeggen waarheid in wil en daad; want dit wordt het goede door te willen en te doen en dit wordt het goede van het ware genoemd.
Hemelse Verborgenheden 5820
438
 • Geestelijke warmte is liefde, dus het goede, maar geestelijk licht is geloof, dus het ware.
Hemelse Verborgenheden 4180
437
 • In het andere leven zal nooit iemand gestraft worden vanwege overgeerfde boosheden, omdat dit niet zijn boosheden zijn, dat wil zeggen, dat het niet zijn schuld is dat hij zo is. Hij boet slechts voor het daadwerkelijke kwaad dat van hm is, dat wil zeggen, slechts zoveel als hij zich dit overgeerfde kwaad eigen heeft gemaakt door de daden in zijn leven.

Hemel en Hel 342

436
 • De waarheden die iemand leert zijn als een spiegel waarin hij God aanschouwt.

Ware Christelijke Religie 6

435
 • Tijdens verzoekingen lijkt het de mens of hij aan zichzelf is overgelaten, hoewel dit niet werkelijk het geval is, want God is dan innig aanwezig in zijn innerlijkste wezen en steunt hem. Daarom, als iemand in verzoekingen overwint, gaat hij binnen in een hechtere band met God.

Ware Christelijke Religie 126

434
 • Vrede bergt in zich vertrouwen op de Heer, het vertrouwen dat Hij alle dingen bestuurt en in alle dingen voorziet, en dat Hij ons leidt naar een goed einddoel.

Hemelse Verborgenheden 8455

433
 • Wanneer waarheid in het leven wordt toegepast, wordt dit het goede.

Apocalyps Onthuld 17

432
 • Liefde bestaat uit de wens om aan een ander te geven wat van jezelf is; de vreugde van iemand anders te voelen alsof die van jezelf is, dat is liefhebben.

Goddelijk Liefde en Wijsheid 47

431
 • Wanneer angst wordt verwijderd, is hoop aanwezig.

Hemelse Verborgenheden 2694

430
 • Na de dood gaat iedereen binnen in de hel of de hemel waarvoor hij voornamelijk gekozen had terwijl hij nog in de wereld leefde.

Hemelse Verborgenheden 8918

429
 • Het is een wet van de goddelijke Voorzienigheid, dat de mens niet wordt gedwongen door uiterlijke middelen om te denken en te willen, en op deze wijze de dingen van de godsdienst te geloven en lief te hebben, maar hij moet zich zelf overtuigen en zich soms dwingen dit te doen.

Goddelijke Voorzienigheid 129

428
 • De mens bidt voortdurend wanneer hij in het leven van de naastenliefde is, hoewel niet met de mond, maar wel met het hart. Want datgene wat van de liefde is, is voortdurend in het denken aanwezig, zelfs als hij dit zich niet bewust is.

Apocalyps Ontvouwd 325

427
 • Als het denken van de mens wordt opgeheven boven de zinnelijke dingen, komt hij in een helderder licht, waardoor zijn wijsheid toeneemt.

Ware Christelijke Religie 565

426
 • Elk allerkleinste deel van een ogenblik van het leven van iemand brengt een reeks van gevolgen met zich mee die zich uitstrekt in de eeuwigheid.
Hemelse Verborgenheden 3854
425
 • Wat een menselijk wezen mens maakt, is niet dat hij een menselijke vorm en een menselijk gezicht heeft, maar omdat hij wijsheid in zijn verstand en goedheid in zijn hart heeft.

Ware Christelijke Religie 417

424
 • Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit zijn vrijheid moet handelen volgens de rede.

Goddelijke Voorzienigheid 71

423
 • Het is volstrekt nutteloos voor iemand om veel dingen te weten, als hij niet leeft volgens datgene wat hij weet. Want kennis heeft geen ander doel dan dat de mens daardoor goed kan worden.

Hemelse Verborgenheden 1100

422
 • Iedereen wordt na de dood door engelen onderwezen.

Ware Christelijke Religie 255

421
 • Iedereen die de zaak weegt, zal ontdekken dat liefde onze levenskrachtige kern is. We worden warm vanwege de aanwezigheid ervan en koud vanwege de afwezigheid, en als het helemaal weg is, sterven we. We moeten ons echter realiseren dat de kwaliteit van onze liefde bepalend is voor de kwaliteit van dit leven.

Hemel en Hel 14

 

420
 • Omdat de engelen die in de hemel zijn in het goede van de Heer zijn, verlangen ze niets liever dan nuttige diensten te verlenen. Deze brengen vreugde in hun leven, en het is volgens dit nut dat ze genieten van gelukzaligheid en vreugde.

Hemelse Verborgenheden 6073.2

419
 • Mensen weten dat er zoiets bestaat als liefde, maar niet wat liefde is. Ze weten helemaal niet dat liefde het leven van de mens is. Het gaat niet alleen om het gewone leven van het lichaam en alle gedachten, maar ook om alle details van het leven.

Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid 1

418
 • De Heer is bij ons tegenwoordig als we de naaste liefhebben; de Heer is aanwezig in de liefde.
417
 • De erkenning en aanbidding van de Heer en het lezen van het Woord brengen de aanwezigheid van de Heer voort; maar deze twee, samen met een leven volgens Zijn geboden, verbinden met Hem.
Apocalyps Onthuld 796

 

416
 • De twee dingen die de hel maken, zijn het boze en het valse.

Hemelse Verborgenheden 8481

415
 • De aandoening van de naastenliefde is de hemelse aandoening zelf, die alleen van de Heer komt.

Hemelse Verborgenheden 4776

414
 • De draak betekent allen die het Woord lezen, preken horen en de rituelen van de Kerk uitvoeren, maar die geen rekening houden met de verbinding van het kwaad dat hen bezighoudt, en waarbij zij innerlijk over diefstal en fraude, overspel en obsceniteiten, haat en wraak, leugens en godslasteringen overdenken; en die leven als duivels in de geest en als engelen in het lichaam.
Echtelijke Liefde 26

 

413
 • Dat er een Drie-eenheid in n God is, kan worden gedacht en begrepen, aangezien het kan worden ingezien dat er ziel, lichaam en een werking van leven daaruit zijn, in engelen en in de mens.
Goddelijke Voorzienigheid 123
412
 • De hemel en de hel zijn dichtbij de mens, eigenlijk, in de mens. De hel is aanwezig in die mensen die in een staat van boosheid zijn. De hemel is aanwezig in mensen die in een staat van goedheid zijn. Zelfs meer dan dit; naarmate mensen ontvankelijk zijn voor de hemelse goede dingen, zijn ze nu in de hemel.

Hemel en Hel 203

411

 • Barmhartigheid is liefde die bedroefd is.

Hemelse Verborgenheden 559

410
 • De liefde tot het nut is de naastenliefde.

Goddelijke Wijsheid 11

409
 • Voor zoveel het gemoed kan worden afgehouden van de zinnelijke en lichamelijke dingen, wordt het opgeheven tot de geestelijke en hemelse dingen.

Hemelse Verborgenheden 2479

408
 • De gehele natuur is het uitbeeldende theater van het Rijk van de Heer.

Hemelse Verborgenheden 4318

407
 • De geestelijke mens is ook een zedelijk en burgerlijk mens.

Over de Goddelijke Wijsheid 11-b

406
 • De instandhouding van iets is een aaneenschakeling en vorm van een voortdurende schepping.

Hemelse Verborgenheden 4322

405
 • Alle dingen van de gedachte vloeien in van binnen en dus niet van buiten, hoewel het zo schijnt.

Hemelse Verborgenheden 3219

404
 • De mens die alleen volgens het natuurlijke licht denkt, kan niet begrijpen dat er in de hemel iets zou zijn dat aan de dingen van de aarde gelijk is.

 

403
 • De Heer verschijnt in het andere leven aan de hemelse engelen als Zon en aan de geestelijke engelen als Maan.

Hemelse Verborgenheden 2776

402
 • De mens heeft ook van de hel slechts een hoogst algemene voorstelling, welke zo duister is, dat het er bijkans geen is.

Hemelse Verborgenheden 692-700

401
 • Alle dingen die in het menselijk lichaam zijn, hebben een overeenstemming met de dingen die in de hemel zijn.

Hemelse Verborgenheden 2996

 

1 oktober 2021
300
 • Vrede heeft in zich: vertrouwen in de Heer, dat Hij alle dingen bestuurt, in alle dingen voorziet en ons leidt tot een goed einddoel.
299
 • In het Woord worden diegenen 'dronkaards' genoemd die niets geloven dan dat wat ze begrijpen, en om deze reden de mysteries van het geloof onderzoeken. En omdat dit plaatsvindt door middel van zintuiglijke dingen, of door het geheugen of door de filosofie, kan de mens daarbij, door wat hij is, alleen maar in vergissingen vallen.
298
 • Boze begeerten kunnen niet uit ons gemoed verwijderd worden tenzij ze verschijnen. Dit betekent niet dat we kwaad moeten doen opdat deze begeerten kunnen verschijnen, maar dat we onszelf moeten onderzoeken, niet alleen onze handelingen maar ook onze gedachten. We moeten uitvinden wat we zouden doen als we niet bang waren voor de wetten en voor het verlies van onze reputatie.
297
 • Elk mens die in een geestelijke aandoening van het ware is, dat wil zeggen, die het ware zelf lief heeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest. Niet echter de mens die alleen vanuit een natuurlijke aandoening van het ware, die de begeerte tot weten wordt geheten, dit leest. Deze ziet niets anders dan hetgeen samenstemt met zijn liefde of met de beginselen die hij f zelf opgevat heeft, f uit anderen door het gehoor, of door lezing geput heeft.
296
 • In de hel is de liefde om te regeren vanuit de liefde voor het zelf, de liefde die wordt erkend; dit wordt daar de duivel genoemd; en de aandoeningen of neigingen van valsheid met de gedachten die uit die liefde voortkomen, zijn de bende.
295
 • Dat er een Drie-eenheid in n God is, kan worden gedacht en begrepen, aangezien het kan worden ingezien dat er ziel, lichaam en een voortgang van leven daaruit zijn, in engelen en in de mens.
294
 • Demonen zijn geesten die vechten tegen die dingen die behoren tot de aandoening van het goede; en boze geesten zijn degenen die vechten tegen die dingen die behoren tot de aandoening van het ware.
293
 • Het binnenste (intimum) van het goede is de liefde voor de Heer en de liefde voor de naaste, maar het binnenste van het kwade is de liefde voor zichzelf en de liefde voor de wereld.
292
 • Benvloed worden door waarheden is hetzelfde als uit aandoening wensen ze te kennen; en, als ze gevonden worden, om ze in te drinken, uit vreugde van vanuit aandoening.
291
 • De Heer is in de wereld gekomen om alle dingen van het Woord te vervullen en daardoor het Goddelijk Ware of het Woord te worden ook in laatsten.
290
 • In het andere leven zijn allen met elkaar verbonden naar aandoening en neiging en vormen zij die verbonden zijn een broederschap; niet dat ze zichzelf broeders noemen, maar ze zijn broeders door samen te werken.
 • Het goede zelf en de waarheid zelf in het andere leven maken wat op aarde bloedverwantschap en relatie wordt genoemd, en daarom stemmen ze overeen.
289
 • Dwalingen (fallacia) zijn onwaarheden waarmee het kwaad zich verbindt.
288
 • De aandoening van de naastenliefde is de hemelse aandoening zelf, die alleen van de Heer komt.
287
 • De erkenning en aanbidding van de Heer en het lezen van het Woord brengen de aanwezigheid van de Heer voort; maar deze twee, samen met een leven volgens Zijn geboden, verbinden met Hem.
286
 • Alomtegenwoordigheid en alwetendheid zijn n in de Heer, maar toch gaan ze uit Hem voort als twee verschillende eigenschappen; de eerste heeft betrekking op liefde en de laatste op wijsheid; of wat hetzelfde is, de eerste verwijst naar het goede en de tweede naar het ware, omdat al het goede voortkomt uit liefde en alle waarheid uit wijsheid.
 • Apocalyps Ontvouwd 1228 (niet digitaal beschikbaar)
285
 • Gesloten of blind geloof is een geloof in mystieke dingen die zonder onderscheid worden geloofd, ongeacht of ze waar of onwaar zijn, of dat ze boven de rede of er tegenover staan.
284
 • Een dwalend geloof (fides erratica) is een geloof in verschillende goden.
283
 • De draak (draco) betekent allen die het Woord lezen, preken horen en de rituelen van de Kerk uitvoeren, maar die geen rekening houden met de verbinding van het kwaad dat hen bezighoudt, en waarbij zij innerlijk over diefstal en fraude, overspel en obsceniteiten, haat en wraak, leugens en godslasteringen overdenken;
 • en die leven als duivels in de geest en als engelen in het lichaam.
282
 • Een dood mens (homo mortuuus) erkent dat niets waar en goed is, dan alleen wat van het lichaam en de wereld is;
 • ook vereert hij dit.
281
 • Met dode aanbidding (cultus mortuus) wordt het aanbidden alleen bedoeld, dat bestaat uit het bezoeken van de kerk, het aanhoren van preken, het ontvangen van het Heilig Avondmaal, het lezen van het Woord en vrome boeken, praten over God en over hemel en hel en een leven na de dood en vooral over vroomheid; bidden in de ochtend en 's avonds
 • en toch geen verlangen hebben om de waarheid van het geloof te kennen of de wil om goede dingen van naastenliefde te doen, in de overtuiging dat die dode rituelen redding bieden door alleen aanbidding.
280

De twee dingen die de hemel maken, zijn het goede en het ware.

279

De cirkel van het leven van de mens (circulus vitae hominis) is: weten, begrijpen, willen en doen.

 • Apocalyps Ontvouwd 242 (niet digital beschikbaar)
278

De twee dingen die de hel maken, zijn het boze en het valse.

277
 • De atmosferen zijn de actieve krachten (vires activae), de wateren zijn de middelste krachten en de aarden zijn de passieve krachten, van waaruit alle uitwerkingen bestaan.
276
 • Een mens is zodanig als zijn liefde is.

Hemelse Verborgenheden 6872

275

Profaneren of ontheiligen is in God geloven, in het Woord, in het eeuwige leven ... en toch een leven leiden dat daar tegengesteld aan is.

Apocalyps Ontvouwd 232 (niet digitaal beschikbaar)

274

Elk mens die in geestelijke aandoening van het ware is, dat wil zeggen, die het ware zelf lief heeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest.

Over het Woord 28

273

Feitelijk berouw is zichzelf onderzoeken en zijn zonden herkennen en erkennen, tot God bidden en een nieuw leven aanvangen.

Ware Christelijke Religie 528

272

De wedergeboorte is niets anders dan de onderwerping van het natuurlijke en de heerschappij van het geestelijke.

Hemelse Verborgenheden 5651

271
 • Geloofd wordt dat de mens meer verlicht n wijs zou kunnen worden als hij onmiddellijke openbaring had door gesprekken met geesten en met engelen, maar het tegendeel is het geval, want de verlichting door het Woord vindt plaats door een innerlijke weg, terwijl de verlichting door onmiddellijke openbaring geschiedt door een uiterlijke weg.
 • De innerlijke weg is door de wil in het verstand, de uiterlijke weg is door het gehoor in het verstand.
270
 • Wat ons menselijk maakt is niet onze vorm, omdat we een menselijk gezicht en een menselijk lichaam hebben, maar omdat we wijsheid in ons gemoed hebben en goedheid in ons hart.
 • We zijn werkelijk menselijk naar de mate waarop we spreken vanuit de gezonde rede en kijken naar ons thuis in de hemel. Want in zoverre we spreken vanuit een verdraaid verstand en kijken naar ons thuis in deze wereld, verwijderen we ons van een bestaan dat werkelijk menselijk is.
269
 • Als je inzicht wilt hebben in geestelijke zaken, dien je een liefde voor de waarheid te ontwikkelen die haar grond heeft in goedheid.
268
 • Alles wat gebeurt en toeval wordt genoemd, en wordt toegeschreven aan het lot of geluk, is van de Voorzienigheid. Maar de Goddelijke Voorzienigheid werkt onzichtbaar en op een niet te begrijpen wijze, opdat de mens in alle vrijheid een gebeurtenis kan toeschrijven aan de Voorzienigheid of aan het lot.
267
 • De Heer voorziet in de middelen waardoor mensen gered kunnen worden, vanuit Zijn Goddelijke Liefde door Zijn Goddelijke Wijsheid. Deze midddelen zijn aanwezig bij ieder mens die in de wereld wordt geboren.
266
 • Wanneer we in liefde en geloof leven, hebben we elke dag spijt over onze fouten. We denken dan aan onze slechte gewoonten, geven die toe, vermijden dan om volgens die te handelen en vragen de Heer om steun.
265
 • Alle religie behoort tot het leven, en religieus leven is het goede te doen.
 • Elk mens die godsdienst heeft, weet en erkent, dat hij die goed leeft, wordt gezaligd, en dat hij die boos leeft, wordt verdoemd. Hij weet en erkent immers, dat wie goed leeft en goed denkt, niet alleen over God, maar ook over de naaste; niet echter hij die boos leeft.
 • Het leven van een mens is zijn liefde, en wat de mens liefheeft, doet hij niet alleen vrijelijk, maar denkt het ook vrijuit. Dat dus gezegd wordt, dat het leven is het goede te doen, is omdat het goede doen n uitmaakt met het goede denken; en als deze niet n maken bij de mens, dan behoren zij niet tot het leven van hem.
264
 • Opzien naar de hemel is niet alleen maar het denken over dingen die tot de hemel behoren, maar deze dingen als einddoel te hebben en ze lief te hebben meer dan alle andere dingen.
263
 • Als we onze naaste liefhebben zoals we onszelf liefhebben, ervaren we geen verrukking in liefdevolle vriendelijkheid behalve als we daar naar handelen of dit in nut uitdrukken.
 • Daarom is een liefdevol leven vol vriendelijkheid een leven van nuttige dienstbaarheid. Het hemelse leven is zo. Want het Koninkrijk van God, omdat het een koninkrijk van wederzijdse liefde is, is een koninkrijk van nuttige dienstbaarheid.
 • Elke genieting die voortkomt uit naastenliefde heeft iets verkwikkelijks vanuit het nut of door de dienstbaarheid.
262
 • God is substantie zelf en vorm zelf; engelen en mensen zijn substanties en vormen van Hem.
261
 • Onder de wonderen in het andere leven behoren de innerlijke gewaarwordingen.
260
 •  

 • Als de Heer niet opnieuw in de wereld komt in de vorm van het Goddelijk Ware, dus het Woord, kan niemand behouden worden

259
 • Er is geen geschikte manier om God te beschrijven, behalve in termen van pure liefde en pure genade jegens het hele menselijke ras. Dat de genade van God de wens is om iedereen te behouden, iedereen voor eeuwig gelukkig te maken en ons alles te geven wat Hij heeft.
 1. Hemelse Verborgenheden 1735
258
 • Geloof in de Heer geeft ons een verbinding met Hem en door die verbinding is er redding of behoud.
257
 • Aan het idee over God en de verlossing, hangen alle dingen van de Kerk af.
256
 • Het Woord is aan mensen en engelen gegeven opdat zij hierdoor met de Heer kunnen zijn. Het Woord is het middel om aarde en hemel met elkaar te verbinden, en door de hemel met de Heer.
255
 • Wanneer het Woord wordt gelezen door een mens die dat heilig houdt, dan wordt de natuurlijke zin daarvan geestelijk in de tweede hemel, en hij wordt hemels in de derde. Bovendien, het gehele Woord wordt levend gemaakt uit de Heer, want het wordt bij de Heer leven, zoals Hij ook zegt bij Johannes: "De woorden die Ik u spreek, zijn geest, en zijn leven." [Joh.6:63]
254
 • Wie niet het geestelijke leven aanneemt, dat is wie niet opnieuw wordt verwekt uit de Heer, kan niet in de hemel komen, zoals de Heer leert bij Johannes: 'Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u, tenzij dat iemand opnieuw wordt verwekt hij kan het Koninkrijk Gods niet zien'. Johannes 3:3. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 173.
253
 • De uitwendige eredienst zonder de inwendige kan worden vergeleken met het leven van de ademhaling zonder het leven van het hart, maar de uitwendige eredienst vanuit de inwendige met het leven van de ademhaling verbonden met het leven van het hart.
252
 • Men kan zich daarover verbazen, dat deze over de hele wereld bekende wetten met zo veel wonder van de berg Sina door Jehovah Zelf verkondigd werden.
 • Maar hoor! Zij werden met zo veel wonder verkondigd, opdat men weten zou, dat deze wetten niet alleen burgerlijke en zedelijke wetten zijn, maar ook Goddelijke Wetten, en dat daartegen te handelen niet alleen betekent de naaste, de medeburger en de maatschappij kwaad doen, maar ook zondigen tegen God: daarom werden deze wetten, door de verkondiging van de berg Sina door Jehovah, ook gemaakt tot wetten van de godsdienst.
251
 • Zij die begiftigd zijn met liefde voor de Heer en met barmhartigheid voor de naaste, worden genoemd 'de gezegenden van Jehovah'. In dit opzicht zijn zij begiftigd met de hemel en met eeuwige zaligheid.'
250
 • De geestelijke mens gelooft in het Goddelijke en handelt eerlijk en rechtvaardig, niet alleen omdat zo te handelen in overeenstemming is met de burgerlijke en morele wetten, maar ook omdat het is in overeenstemming met de goddelijke wetten.
249
 • Als voorbereiding om God te ontvangen en n met Hem te worden, moeten we leven volgens de goddelijke orde. De wetten van die orde zijn alle geboden van God.
248
 • De Goddelijke Voorzienigheid werkt op duizend verschillende manieren in elk van ons. Het voortdurende einddoel is om ons te zuiveren, met de bedoeling om ons te verlossen. Niets is meer noodzakelijk voor ons dan de boze dingen te verwijderen van ons uitwendige zelf. De Heer voorziet in de rest, als we Hem daarom bidden.
247
 • De Heer leidt alle mensen in de gehele hemel alsof ze n enkele engel zijn.
246
 • Het Woord werd niet alleen voor ons geschreven, maar ook voor de engelen. De wereldse gedachten die wij hebben als we het Woord lezen worden geestelijke en hemelse ideen bij de engelen.
245
 • De Heer ziet alleen naar elk mens vanuit barmhartigheid.
244
 • Het is vanuit de Goddelijke Voorzienigheid dat ieder mens gezaligd kan worden. Het zijn degenen die God erkennen en goed leven.
243
 • Het kenmerk van mensen met een karakter dat neigt naar het hemelse, is dat zij niet handelen volgens hun eigen wensen, maar hun wensen vormen naar het welbehagen van de Heer. Hierdoor genieten ze vrede en innerlijke vreugde, maar ook kalmte en uitwendige genoegens.
242
 • Alle kwaad vloeit bij ons in vanuit de hel en alle goedheid, door de hemel vanuit het Goddelijke. Maar het kwaad wordt pas deel van ons als we geloven en onszelf overtuigen dat wij kwaad denken en doen vanuit onszelf; hierdoor maken we het kwaad van onszelf. Als we zouden geloven hoe dit werkelijk plaats vindt, zou het kwaad geen deel van ons worden. Want op het moment dat een boze begeerte invloeit, zouden we bedenken dat het van boze geesten komt, en zodra we dit denken, zullen de engelen die bij ons zijn die afweren en terugdrijven.
241
 • Uit de invloeiing van de hemelse sfeer in de natuurlijke wereld ontstaan die wonderbaarlijke ontwikkelingen van de planten van zaad tot vruchten en tot nieuwe zaden. Vandaar komt het ook dat er tal van plantensoorten zijn, die overdag, om zo te zeggen, hun aangezichten naar de zon keren, en ze afwenden, wanneer de zon ondergaat.Vandaar komt het ook, dat er bloemen zijn, die zich bij het opgaan van de zon openen en bij het ondergaan van de zon zich sluiten. Vandaar komt het ook, dat de zangvogels in de eerste vroegte liefelijk zingen, en evenzo nadat zij door hun moeder de aarde gevoed zijn. Zo eren deze en gene hun vader en hun moeder [het 4e gebod]. Al deze zijn getuigenissen, dat de Heer door middel van de zon en de aarde in de natuurlijke wereld voorziet in alle behoeften der levende en niet levende wezens.
240
 • De Heer trekt je niet weg uit je hel, tenzij je zelf ziet dat je in de hel bent en wenst eruit geleid te worden.'
239
 • Alles wat geschapen is, is van nature een ontvanger van God, en heeft de mogelijkheid om met God verbonden te worden omdat het geschapen is in God en door God.
 • Omdat het op deze wijze geschapen is, is het een overeenstemming en is zoals een beeld van God in een spiegel.'
238
 • Het leven dat leidt naar de hemel is een leven van vriendelijkheid. Het bestaat uit eerlijk en rechtvaardig handelen in elk beroep, in elke bezigheid en in al onze omgang met anderen en dit te doen vanuit een innerlijke en dus hemelse bron.
237
 • De geest van de mens verschijnt in het andere leven in menselijke vorm, geheel en al zoals in de wereld. Hij verheugt zich ook in het vermogen van zien, horen, spreken, en voelen, zoals in de wereld.
 • In n woord, hij is een mens ten aanzien van alle en de afzonderlijke dingen, met slechts n uitzondering: hij is niet meer omgeven met dat grove lichaam waarmee hij in de wereld was omgeven.
 • Dat lichaam laat hij achter wanneer hij sterft, en hij neemt het ook nooit weer op.'
236
 • Opdat er iets bestaat, moet er een evenwicht zijn van alle dingen.
235
 • Als de mens geen vrije keuze had in geestelijke dingen, wat zou de mens dan anders zijn dan een redeloos dier.
234
 • De Hemel is zodannig dat allen die een goed leven hebben geleid, van welke religie dan ook, daar een plaats hebben.
233
 • Liefde en wijsheid, zonder daadwerkelijke handeling, zijn slechts denkbeeldige begrippen. Ze worden pas werkelijk wanneer ze worden toegepast.

Apocalyps Onthuld 875

232
 • De mens is zich niet bewust dat hij omgeven is door een bepaalde sfeer die in overeenstemming is met zijn leven en aandoeningen. De engelen nemen deze sfeer beter waar dan de lichtste geur op aarde.

 

231
 • Ik (Emanuel Swedenborg) heb besloten met welke inspanning dan ook uit te zoeken wat de ziel is, wat het lichaam, en wat het verkeer tussen beide;
 • voorts welke de staten van de ziel in het lichaam zijn, en welke de staten na het leven van het lichaam.
 • En omdat ik het doel wilde, moest ik ook de middelen willen.
 • En terwijl ik er over nadacht langs welke weg ik had voort te schrijden en waar te beginnen, bijgevolg waar naar toe te lopen als tot een eindpunt, begreep ik ten slotte dat er niet een ander terrein bestaat dan de anatomie van het organisch lichaam.
 • Daar immers voert de ziel zelf haar spelen uit en volvoert zij de loop.

230
 • Het doel van de Goddelijke Voorzienigheid is om een hemel te vormen van het menselijk geslacht, en in alles wat de voorzienigheid doet, ziet het naar het oneindige en het eeuwige.
229
 • Zij die in de stroom van de Voorzienigheid zijn, worden altijd meegevoerd naar alles wat gelukkig is, hoe de middelen daartoe er ook uit zien.
228
 • Het is het gevoel van de verrukking zelf, dat inherent is aan de liefde voor het doen van het goede afgezien van elke gedachte aan beloning. Dit is de beloning die tot in eeuwigheid voortduurt.
227
 • Vanuit veel ondervinding is mij [Emanuel Swedenborg] te weten gegeven dat het Woord de hemel opent voor de mens. Dat wil zeggen: terwijl de mens het Woord leest of vanuit dat spreekt, heeft hij gemeenschap met de hemel.

 

226
 • De dingen in de natuur zijn niets anders dan gevolgen; de oorzaken ervan liggen in de geestelijke wereld.

Hemelse Verborgenheden 5711

225
 • Naastenliefde is zoals de warmte in de lente of de zomer, wat de oorzaak is dat gras, planten en bomen groeien.
 • Zonder naastenliefde, of geestelijke warmte groeit niets...
224
 • We zijn buiten de hemel zolang als we handelen vanuit waarheid en niet vanuit het goede.
 • We gaan de hemel binnen als we handelen vanuit het goede.
223
 • We worden gelijkenissen van de Heer en worden met Hem verbonden, wanneer we goede en ware dingen zaken van ons leven maken door ze bewust voor te nemen en te doen.
222
 • De wereldse en hemelse dingen in ons stemmen met elkaar overeen als de hemelse regeren over de wereldse, maar niet als de wereldse regeren over de hemelse.
221
 • Alle dingen zijn vol van God, en eenieder neemt uit deze volheid zijn deel.
220
 • Alle dingen die tot de natuurlijke mens behoren, zoals allerlei soorten kennis, is eigenlijk niets anders dan dienstbare dingen.
219
 • En engel kan menigten van kwade geesten verdrijven omdat kwade geesten de sfeer van wederzijdse liefde niet kunnen vedragen.
218
 • Degenen die pracht en eer in de wereld en ook in de hemel als doel hebben, voorts zij die rijkdom en gewin in de wereld beogen, en zij die de faam van geleerdheid nastreven, zien en vinden niets van het echte ware in het Woord.
217
 • De louter natuurlijke mens denkt over de Goddelijke waarheden alleen vanuit de wereldse dingen, dus uit de zinsbegoochelingen, want hij kan zijn mentaal niet daarboven verheffen.
 • Daarom kan zijn geloofsleer vergeleken worden met een brij uit kaf, die hij als een lekkernij verorbert.
216
 • Er bestaat geen volk op de hele wereld, dat niet weet dat het kwaad is te doden, overspel te plegen, te stelen, valse getuigenis af te leggen.
 • Wanneer deze kwaadheden niet door wetten voorkomen zouden worden, dan zou geen rijk noch staat noch welke gevestigde maatschappij dan ook voortbestaan.
215
 • Elk mens kan hervormd worden, er is niet zoiets als een voorbeschikking
 • Niemand wordt geboren voor de hel, maar allen voor de hemel.

Goddelijke Voorzienigheid 322

214
 • Dat de Naam JEZUS heilig is, is bekend uit de verklaring van de Apostel, dat men bij deze naam de knien buigt en buigen moet in de hemel en op aarde;
 • en bovendien hieruit, dat hij door geen duivel in de hel uitgesproken kan worden.

Ware Christelijke Religie 297

213
 • De Kerk van de Heer is niet op deze of op een andere bepaalde plaats, maar is, waar ook maar mensen een leven leiden volgens de geboden.

Hemelse Verborgenheden 8152

212
 • Tenzij iemand nuttig bezig is, is er geen geluk in het leven.
 • Het leven van de engelen bestaat uit het verlenen van nuttige diensten en het doen van goede daden van naastenliefde.

Hemelse Verborgenheden 454

211
 • De Heer zorgt voor zijn einddoelen,
 • door de bozen evenzeer als door de goeden.

Hemelse Verborgenheden 6481

210
 • De essentie van de liefde is, meer de ander lief te hebben dan zichzelf, de wens te hebben n met hen te zijn en zichzelf inzetten voor het geluk van de ander.
209
 • Dat het de Heer behaagde op onze aarde te worden geboren en het Menselijke aan te nemen, en niet op een andere aarde, daarvoor bestaan vele redenen, die mij uit de hemel werden meegedeeld.
 • De voornaamste reden daarvoor was ter wille van het Woord, opdat dit op onze aarde geschreven zou kunnen worden; en na geschreven te zijn, daardoor over de gehele aarde algemeen bekend zou kunnen worden gemaakt, en eenmaal algemeen bekend gemaakt, voor alle nageslachten worden bewaard; en dat het zo zou kunnen blijken, dat God is Mens geworden, ook voor allen in het andere leven.

Over de Aardbollen in het Zonnestelsel 113

208
 • Het is meer vanwege de wil dan vanwege het weten en begrijpen dat een mens menselijk is.

Hemelse Verborgenheden 585

207
Engelen plaatsen de wijsheid in het leven en niet in het spreken.
206
 • Degenen die wedergeboren zullen worden, worden niet op een bepaald moment wedergeboren, maar worden dat gedurende hun hele leven en zelfs in het andere leven.
 • Feitelijk wordt de vervolmaking van iemand nooit beindigd.

Hemelse Verborgenheden 3200

205
 • Liefde en wijsheid, zonder handelen, zijn slechts denkbeeldige begrippen.
 • Ze worden pas werkelijk als ze worden toegepast.
204
 • Wanneer de mens na de dood een engel wordt, komt hij in een niet uit te drukken intelligentie en wijsheid vergeleken met de intelligentie en de wijsheid die hij had toen hij in de wereld leefde.

203

 

 • Het is de mensheid toegestaan de Goddelijke Voorzienigheid in de rug te zien, maar niet in het gezicht.

Goddelijke Voorzienigheid 187

202

 • Het leven van een mens van kind tot oudere mens is niets anders dan een opgang van de wereld naar de hemel.
 • De laatste stap ervan is de dood; dit is de eigenlijke overgang van het ene leven naar het andere.

Hemelse Verborgenheden 3016

201
 • Wanneer waarheid wordt toegepast in het leven, wordt dit goedheid.

Apocalyps Onthuld 17

onderbreking tijdens de zomer 2020

 

200
 • Nu is het geoorloofd verstandelijk binnen te gaan
 • in de verborgenheden van het geloof.
199
 • Dat de heidenen heden ten dage gemakkelijker in de hemel komen dan de Christenen.
198
 • Redenen waarom de Heer op onze aarde,
 • en niet op een andere geboren wilde worden.
197
 • In het andere leven
 • weet men al bij de eerste nadering van iemand
 • van welke aard hij/zij is, ook al zegt hij/zij niets.
196
 • De mens is in vrijheid
 • door het evenwicht tussen de hemel en de hel.
195

Ik heb gezien, gehoord n gevoeld.

194
 • De Heer werpt niemand in de hel,
 • maar elke geest doet het zichzelf.
193
  Ieder genoegen dat van liefdevolle vriendelijkheid is,
 • heeft zijn behagen door het nut of de dienst.
192
 • De Goddelijke Voorzienigheid van de Heer is aanwezig binnenin de kleinste details van iemands leven.
 • Hemelse Verborgenheden 10774
191
 • Het geloof is meer dan alleen kennis
 • eerst en vooral is het de gehoorzaamheid aan alles wat het geloof onderwijst;
 • en het voornaamste dat het geloof leert en waaraan het onze gehoorzaamheid behoeft is de liefde,
 • liefde voor de Heer en liefde voor onze naaste.

Hemelse Verborgenheden 36

190
 • Toen riep De Heer Zijn twaalf discipelen samen,
 • die Hem in de wereld gevolgd waren;
 • en de dag daarna zond Hij hen allen uit in de gehele geestelijke wereld om het Evangelie te prediken, dat de Heer God Jezus Christus regeert, wiens Rijk zal zijn in de eeuwen der eeuwen ...
 • Dit geschiedde op de negentiende dag van de maand juni van het jaar 1770.

Ware Christelijke Religie 791

189
 • De Kerk komt van de Heer en bestaat in mensen die tot Hem gaan en volgens zijn geboden leven.
188
 • In zoverre dat iemand zwicht voor de lusten van het vlees; is hij een dier of wild beest, maar in zoverre hij vreugde vindt in de verlangens van de geest,
 • is hij een menselijk wezen en een engel.

Ware Christelijke Religie

187
 • Het gebod: 'Gij zult voor uzelf geen andere goden maken', houdt eveneens in dat de mens niet alleen zichzelf liefheeft en de wereld boven al het andere;
 • want datgene wat een mens liefheeft boven alles is zijn god.
 • Apocalyps Ontvouwd 950
186
 • Dit leven gaat voort in het andere;
 • de dood is slechts een overgang.

Hemel en Hel 493

185
 • Omdat de engelen die in de hemel zijn het goede van de Heer ontvangen,
 • verlangen zij niets liever dan nuttige diensten verrichten.
184
 • Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn, wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt, in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.
183
 • Ware liefde is de liefde voor de Heer,
 • het ware leven is het leven dat geworteld is in de liefde van Hem en ware vreugde is de vreugde van dat leven.

Hemelse Verborgenheden 33

182
Het goddelijke is niet in de ruimte.

Engelenwijsheid 7

181
Het goddelijke is in alle tijd zonder tijd.

Engelenwijsheid 73

180
 • Hel en hemel zijn dicht bij de mens.
 • De hel is in een slecht persoon en de hemel in een goed persoon.
 • Na de dood komt iedereen in die hel of in die hemel waarmee hij in de wereld was verbonden.

Hemelse Verborgenheden 8918

Engelse tekst

179
 • Iedereen die een goed leven leidt,
 • in liefdadigheid en geloof, is een kerk ...
 • Degenen die individueel kerken zijn,
 • hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn,
 • vormen samen n kerk.

Hemelse Verborgenheden 6637

Engele tekst

lse

178
 • De mens is zich totaal niet bewust van het feit dat de Heer hem regeert door middel van engelen en geesten, en dat tenminste twee geesten en twee engelen bij iedereen aanwezig zijn.
 • Zonder deze communicatie met de geestenwereld door middel van de geesten, en met de hemel door middel van de engelen, en dus door de hemel met de Heer
 • kan een persoon helemaal niet bestaan.
 • Zijn hele leven hangt af van die schakel,
 • en als de geesten en engelen zich zouden terugtrekken,
 • zou hij onmiddellijk omkomen.
177
 • Wedergeboorte is niets anders dan
 • de onderwerping van het natuurlijke
 • en de heerschappij van het geestelijke.
176
 • We moeten niet alleen onze daden onderzoeken,
 • maar ook onze gedachten
 • vooral wat we zouden doen als we niet bang waren
 • voor wetten en onze reputatie zouden verliezen.
175
 • De zichtbare dingen in het geschapen heelal getuigen
 • dat de natuur niets heeft voortgebracht
 • en niets voortbrengt,
 • maar dat het Goddelijke vanuit zich
 • door de geestelijke wereld alle dingen voortbrengt.
174
 • Omdat de engelen die in de hemel zijn in het goede van de Heer zijn, verlangen ze niets liever dan nuttige diensten te verlenen.
 • Deze brengen vreugde in hun leven, en het is volgens dit nut dat ze genieten van gelukzaligheid en vreugde.
173
 • De oorsprong van het boze is vanuit het misbruik van de vermogens die de mens eigen zijn,
 • en die redelijkheid en vrijheid worden genoemd.
172
 • Tenzij de Goddelijke Mens in elk deel van de hemel
 • en in elk deel van onze wereld stroomde,
 • zouden er geen engelen zijn en niemand van ons mensen.
171
 • Geloof in de Heer hebben, is erop vertrouwen dat Hij zal redden;
 • en omdat niemand zoveel vertrouwen kan hebben dan degene die een goed leven leidt,
 • wordt dit ook verstaan onder geloof in de Heer te hebben.
170
 • De zon van de natuurlijke wereld is zuiver vuur en vandaar dood,
 • en de natuur, omdat die vanuit die zon de oorsprong leidt,
 • is eveneens dood.
169
 • Het Goddelijke vult alle ruimten van het heelal
 • zonder ruimte.
168
 • Het Goddelijke is in de grootste
 • en in de kleinste dingen hetzelfde.
167
 • De Goddelijke voorzienigheid werkt niet vanuit een vluchtig en voorbijgaand gezichtspunt,
 • want dat eindigt met het leven van iemand in de wereld;
 • het betreft vooral datgene wat tot in eeuwigheid blijft
 • en dus geen einde heeft.
 • Hemelse Verborgenheden 10775
166
 • Als je een hemels zelf wilt ontvangen,
 • moet je doen wat goed is en denken wat waar is
 • alsof je het vanuit jezelf doet,
 • maar toch geloven dat alle goedheid en waarheid van God komen.
165
 • Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn,
 • wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt,
 • in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.
164
 • Wat de engelen bezitten,
 • rekenen zij aan de Heer toe,
 • en alles wat zij nodig hebben,
 • wordt hun gegeven.
163
 • Mensen weten dat er zoiets bestaat als liefde,
 • maar niet wat liefde is.
 • Ze weten helemaal niet dat liefde het leven van de mens is.
 • Het gaat niet alleen om het gewone leven van het lichaam en alle gedachten,
 • maar ook om alle details van het leven.
162
 • Het leven dat van de Heer is ontvangen,
 • is het leven van liefde voor de gehele mensheid.
161
  De Kerk komt van de Heer
 • en bestaat in mensen die tot Hem gaan
 • en volgens zijn geboden leven.
160
 • De engelen zelf betuigen
 • dat zij geen enkele macht hebben,
 • maar dat zij handelen vanuit de Heer alleen.
159
 • Hoe intiemer we met God verbonden zijn,
 • hoe wijzer en gelukkiger we worden.
158
 • Vrede heeft in zich vertrouwen in de Heer,
 • dat Hij alle dingen regeert, voorziet in alle dingen
 • en leidt tot een goed einddoel.
 • Hemelse Verborgenheden 8455
157
 • Omdat God de Liefde zelf is en de Wijsheid zelf,
 • is Hij het Leven zelf.
156
 • Het terugtreden van het boze
 • wordt tot stand gebracht door de Heer
 • op ontelbare verborgen manieren.
155
 • Degenen die het goede doen
 • in het belang van de naaste of de Heer
 • zijn in de hemel.
154
 • Naar de mate waarin men de hemel aanvaardt,
 • zijn de mensen op aarde eveneens ontvangers en hemelen
 • en zijn engelen.
153
 • Men wordt niet gelukkig door de waarheden die men gelooft vanuit het geloof,
 • maar door de goedheden die vanuit het geloof voortkomen.
152
 • Wanneer de Heer met iemand is,
 • leidt Hij hem/haar en voorziet erin dat alles wat gebeurt,
 • zowel droevige als vreugdevolle gebeurtenissen, hem/haar te goede zullen komen:
 • dit is de Goddelijke Voorzienigheid.
151
 • Alle dingen zijn vol van God
 • en elk en ieder neemt zijn deel van die volheid.
150
 • Er bestaat niet zoiets als toeval;
 • ogenschijnlijke toevalligheden of het lot
 • is de Voorzienigheid in het laatste van de orde.
149
 • Elke persoon, zaak of ding dat wordt geliefd boven alle andere dingen, wordt voor degene die dit liefheeft een god
 • en wordt goddelijk.
148
 • Het leven van het geloof dat verstoken is van liefde,
 • is zoals het zonlicht dat verstoken is van warmte,
 • zoals dat plaatsvindt in de wintertijd,
 • wanneer niets groeit en alles werkeloos is en sterft.
 • Maar geloof dat voortkomt uit liefde
 • is zoals het zonlicht in de lente,
 • wanneer alles groeit en bloeit,
 • want het is de warmte van de zon die dit voortbrengt.
147
 • De liefde van de Heer overstijgt elk menselijk begrip.
146
 • Daar het ons verstand is en niet ons lichaam, dat denkt en daar dit wordt gemotiveerd door het genoegen van haar gevoelens, en daar ons verstand onze geest is die leeft na de dood, volgt daaruit dat onze geest niets anders is dan onze gevoelens en dus ons denken.
 • Het is onmiskenbaar voor geesten en engelen in de geestelijke wereld dat er geen denken bestaat los van gevoelens.
 • Allen daar denken vanuit de basis van de gevoelens van de liefden van hun leven en de genoegens van deze gevoelens omcirkelen eenieder, zoals zijn of haar eigen atmosfeer. Iedereen daar is verenigd volgens hun auras die uitwasemen vanuit hun gevoelens door hun gedachten; en het karakter van eenieder wordt herkend aan de aura van zijn of haar leven.
 • We kunnen hieruit vaststellen dat elke gedachte opkomt vanuit een bepaald gevoel en de vorm is van dat gevoel.
 • Dit geldt eveneens voor onze wilskracht en begripsvermogen en eveneens met wat goed is en wat waar is en met naastenliefde en geloof.
145
 • Welke geestelijke kwaliteit een persoon ook in de wereld verwerft, die blijft bij hem na de dood.
 • Het wordt wel verhoogd en perfecter gemaakt binnen de mate van zijn aandoening en verlangen naar goedheid en waarheid, maar niet daarbovenuit;
 • want het karakter van iemand wordt gemeten door zijn verlangens.
144
 • De invloeiing van de Heer in de wereld en in de gaven in ons, gaan aanhoudend door zelfs zonder onze medewerking.
143
 • Men kan geen geloof in de Heer hebben,
 • tenzij men in naastenliefde is.

Leer over het Geloof 22

142
 • Liefde en geloof kunnen onmogelijk gescheiden worden want zij maken een en hetzelfde uit.

Hemelse Verborgenheden 34

141
 • Engelen letten nooit op wat het lichaam van iemand doet, maar zien meer naar de intentie waar vanuit het lichaam handelt.

Hemel en Hel 61

140
 • Degenen die volgens de kennis van het goede en het ware leven, gaan vooruit en falen niet;
 • maar degenen die alleen kennis hebben, gaan zo ver als ze kunnen, maar hebben niet het licht van het leven, van waaruit kracht is.
139
 • Alvorens iemand kan weten wat waarheid is, of aangedaan worden door het goede,
 • moeten de zaken die in de weg staan en tegenstand bieden, worden verwijderd.
138
 • Echte boetedoening bestaat erin dat een mens niet alleen de handelingen van zijn leven onderzoekt,
 • maar ook de bedoelingen van zijn wil.
137
 • Het is van de Goddelijke Voorzienigheid
 • dat iedereen behouden kan worden;
 • diegenen zijn gered die God erkennen en goed leven.
136
 • Het Woord is innerlijk levend.
135
 • Ons echte geestelijke leven is vervat in een echt geweten, want daar komt ons geloof samen met vriendelijkheid.
 • Dus dingen doen naar ons geweten, is die doen vanuit ons geestelijk leven.
134
 • Net zoals licht zonder warmte totaal niet werkzaam is,
 • zo is het eveneens met geloof zonder liefde.
133
 • De erkentenissen van het geloof bestaan voor geen ander doel dan dat daardoor de mens liefde van God mag ontvangen en liefde jegens de naaste;
 • dit is het geloof dat behoudt.
132
 • Er bestaat niet n engel of geest,
 • noch kan die bestaan,
 • die niet als mens geboren is in de wereld.
131
 • Het Woord is heilig ten aanzien van
 • de lettergrepen en de halen.
130
 • De mens is niet van gezond gemoed
 • tenzij het nut zijn aandoening of bezigheid is.
129
 • Er zijn zoveel aandoeningen als er nutten zijn.
128
 • Dat er een overeenstemming is van het hart met de wil,
 • en van de long met het verstand,
 • is een onbekende zaak in de wereld,
 • omdat het onbekend was wat overeenstemming is,
 • en dat er een overeenstemming is van alle dingen in de wereld met alle dingen in de hemel.
127
 • Het geloof is meer dan alleen kennis eerst en vooral is het de gehoorzaamheid aan alles wat het geloof onderwijst;
 • en het voornaamste dat het geloof leert en waaraan het onze gehoorzaamheid behoeft is de liefde -
 • liefde voor de Heer en liefde voor onze naaste.
126
 • Oud worden in de hemel
 • is jong worden.

Hemel en Hel 414

125
 • Hemelse vreugde is het genoegen iets te doen
 • wat van dienst is voor zichzelf en voor anderen.
124
 • De Heer van eeuwigheid Die Jehovah is,
 • kwam in de wereld om de hellen te onderwerpen
 • en Zijn Menselijke te verheerlijken;
 • en zonder dit had geen sterveling kunnen worden gered,
 • en diegenen zijn gered die in Hem geloven.
123
 • De Heer voorziet en regelt, dat hoe meer ons denken en onze motivatie van de hemel komen, hoe meer ons innerlijke, geestelijke zelf wordt geopend en ontwikkeld.
 • Het wordt geopend in de hemel, zelfs tot aan de Heer toe en ontwikkeld in harmonie met de dingen die in de hemel bestaan.
122
 • Tenzij iemand actief is,
 • is er geen geluk in het leven.
 • Het leven van een engel bestaat uit nuttige dienstbaarheid
 • en goede daden van naastenliefde.
121
 • Alles in het universum
 • dat in harmonie is met het Goddelijke Plan
 • heeft betrekking op Goedheid en Waarheid.
120
 • Als de waarheid de leider wordt, is het goede duister;
 • maar als het goede tot leider wordt, is de waarheid duidelijk en helder in zijn eigen licht.
119
 • Vrede is vertrouwen stellen in de Heer,
 • dat Hij alle dingen regeert, in alle dingen voorziet
 • en tot een goed doel leidt.
 • Hemelse Verborgenheden 8455 (niet digitaal beschikbaar)
118
 • Daar het aangezicht van de Heer is: genade, vrede en het goede, is het duidelijk dat Hij altijd met milde genade naar iemand ziet en nooit Zijn aangezicht afwendt van iemand.
117
 • De mensen die pracht en eerbewijzen in de wereld en ook in de hemel als doel hebben,
 • en verder zij die rijkdom en gewin in de wereld beogen en zij die beroemdheid in geleerdheid nastreven,
 • zien en vinden niets van het echte ware in het Woord.
116
 • De vrede die heerst in de hemel
 • is als de lente op aarde of als de dageraad.
115
 • De spraak van engelen heeft niets gemeen met menselijke talen.
 • Engelen kunnen niets spreken, behalve datgene wat volledig in overeenstemming is met hun gevoelens.
114
 • Goddelijke genade is zuivere genade jegens het gehele menselijke geslacht, met de bedoeling om het te behouden
 • en het strekt zich voortdurend uit naar ieder individu en trekt zich nooit van iemand terug.
113
 • Hel en hemel zijn dicht bij de mens.
 • De hel is in een slecht persoon en de hemel in een goed persoon.
 • Na de dood komt iedereen in die hel of in die hemel waarmee hij in de wereld was verbonden.
112
 • Geloof in God geeft ons een verbinding met Hem
 • en door die verbinding is er redding of behoud.

Ware Christelijke Religie 2

111
 • Elk mens die in een geestelijke aandoening van het ware is, dat wil zeggen, die het ware zelf liefheeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest.
 • Echter niet de mens die alleen vanuit een natuurlijke aandoening van het ware, die de begeerte tot weten wordt genoemd, dit leest.
 • De laatstgenoemde ziet niets anders dan hetgeen samenstemt met zijn liefde, of met de beginselen die hij f zelf heeft opgevat, f van anderen heeft gehoord, of door lezen heeft overgenomen.

Over het Woord 28

110
 • 'God is substantie zelf en vorm zelf;
 • engelen en mensen zijn substanties en vormen van Hem.

Ware Christelijke Religie 20

109
 • Het verschil tussen het natuurlijke, het geestelijke en het hemelse is zodanig dat er geen verhouding tussen bestaat.
 • Het natuurlijke kan op geen enkele wijze tot het geestelijke naderen, noch het geestelijke het natuurlijke; vandaar is het dat de hemelen onderscheiden zijn.

Over het Woord 4

108
 • Alle dingen zijn zegeningen
 • wanneer iemand in de orde van de hemel is.

Arcana Coelestia #9184 alleen in het Engels beschikbaar

107
 • En engel kan menigten van kwade geesten verdrijven,
 • omdat kwade geesten de sfeer van wederzijdse liefde niet kunnen verdragen.

Hemelse Verborgenheden 1398

106
 • De louter natuurlijke mens denkt over de Goddelijke waarheden alleen vanuit zijn wereldse blik en dus vanuit zinsbegoochelingen, want hij kan zijn gemoed niet daarboven verheffen.
 • Daarom kan zijn geloofsleer worden vergeleken met pap gemaakt uit kaf, die hij als een lekkernij verorbert.

Ware Christelijke Religie 296.

105
 • Niemand wordt geboren voor de hel,
 • maar allen voor de hemel,
 • Elk mens kan hervormd worden en
 • er is niet zoiets als een voorbeschikking.
104
 • Alle dingen die tot de natuurlijke mens behoren,
 • zoals allerlei soorten kennis,
 • zijn eigenlijk niets anders dan een leger van dienaren.

Hemelse Verborgenheden 3019

103
 • God heeft eenieder en alle mensen lief
 • en omdat Hij niet rechtstreeks goed kan doen,
 • maar alleen indirect door middel van andere mensen,
 • ademt Hij daarom in de mensen Zijn Liefde in.

Ware Christelijke Religie 457

102