M A N N A

Dagelijkse citaten uit de Geschriften van Swedenborg

20
 • ”Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn,
 • wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt,
 • in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.
19
 • ”Elk kleinste moment van het leven van de mens
 • heeft een reeks van gevolgen,
 • die zich tot in het eeuwige voortzet,
 • want elk moment is als een nieuw begin van het volgende.”
18

 

 • ”De liefde is ontvankelijk voor iedere hemelse hoedanigheid,
 • zoals vrede, intelligentie, wijsheid en geluk.
 • De liefde is ontvankelijk voor alles
 • wat daarmee in harmonie is.”
17

 

 • "De mens zijn Leven is zijn Liefde.
 • Hoedanig die liefde is, zodanig is het leven,
 • ja zelfs zo is de ganse mens.
 • Maar het is de heersende of regerende liefde
 • die de mens maakt."
16

 

 • Het goede doen vloeit uit het goede willen voort;
 • in de oude tijd maakten de handeling en de wil één uit;
 • uit de handeling zag men de wil,
 • omdat er geen huichelen bestond."
15

 

 • “De hemel is het voor anderen beter wensen dan voor zichzelf,
 • met heel het hart,
 • en anderen helpen ter wille van hun eigen welzijn,
 • niet uit enig eigenbelang,
 • maar uit liefde.”

Hemelse Verborgenheden 452

14

 

 • Zij die door naastenliefde geleid worden,
 • zien nauwelijks enig kwaad in een ander,
 • maar letten daarentegen op al het goede en ware in de mens.
 • Wanneer zij iets kwaads of vals zien,
 • leggen zij het vaak gunstig uit.”

 

13

 

 • Liefde is de kern van ons leven.
 • We worden warm door haar aanwezigheid, en koud door haar afwezigheid, en wanneer ze geheel verdwenen is,
 • dan sterft men.”

 

Hemel en Hel 14

12

 

 • De Hemel is daar waar de Heer erkend, vertrouwd en geliefd is.
 • De diverse wijzen waarop Hij aanbeden wordt,
 • schaden niet maar zijn alleen maar goed,
 • daar zij een bron zijn van hemelse volmaaktheid."

Hemel en Hel 56

11

 

 • “De liefde van God gaat niet alleen uit naar goede maar ook slechte mensen.
 • Vandaar dat God niet alleen houdt van hen die in de hemel zijn, maar ook van hen die in de hel zijn,
 • want God is overal en eeuwig dezelfde.”

Ware Christelijke Religie 43

10

 

 • "De gedachte vanuit het oog sluit het verstand,
 • maar de gedachte vanuit het verstand opent het oog."
 

Goddelijke Liefde en Wijsheid 46

9

 

 • “God schiep het heelal
 • opdat nutten zouden ontstaan.”

 

Ware Christelijke Religie 67

8

 

"Door de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer kan iedereen gered worden, en diegenen worden gered die God erkennen en goed leven".

 

Goddelijke Voorzienigheid 325

7

 

 • "Evenmin als één muzieknoot van zichzelf een melodie kan vormen, en nog minder een harmonie,
 • kan één waarheid iets volbrengen.”

Hemelse Verborgenheden 4197

6
 • "Wanneer het lichaam niet meer in staat is om te blijven fungeren in de natuurlijke wereld, zegt men dat iemand sterft.
 • Toch sterft hij niet, maar wordt gescheiden van het lichaam, dat hem in de wereld van nut was.
 • De mens leeft nog steeds; want een mens is niet menselijk dankzij het lichaam, maar dankzij de geest.
 • Het is de geest die in een mens denkt, en de gedachte verenigd met liefhebben, is wat iemand menselijk maakt.

Hemel en Hel 445

5

 

“Mensen die ware echtelijke liefde verlangen voorziet de Heer van gelijkgerichte partners, en als deze niet op aarde gevonden worden, voorziet Hij in zo’n partner in de hemel.”

 

Echtelijke Liefde 229

4

 

“Het is een wet van orde, dat naarmate je je richt op God en Hem naderbij komt, God Zich evenzo op jou richt en naderbij komt, en Zich met jou verbindt in je diepste wezen.”

 

Ware Christelijke Religie 89

3

 

“Naarmate het ware de leider is, wordt het goede verduisterd, maar naarmate het goede de leider wordt, wordt het ware zichtbaar in zijn eigen licht.”

 

Hemelse Verborgenheden 2407

2

 

“Het is niet zo moeilijk om het leven te leven dat naar de hemel leidt, als vaak geloofd wordt.”

 

Hemel en Hel 528

1

 

‘Alle religie heeft betrekking op het leven, en het leven van religie is doen wat goed is.

 

De Leer des Levens 1

0

Sinds 2 november 2019.

 

Voor een gratis abonnement kunt u zich per email aanmelden >

 

Bij de citaten staat een link naar het desbetreffende nummer in Swedenborgs geschriften.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de website van New Christian Bible Study die de geschriften in vele talen online heeft staan, waaronder het Nederlands.

Behalve het citaat zijn daar ook de doorverwijzingen en de bijbelreferenties envoudig te raadplegen.

 

 

Eventuele reacties of vragen zullen worden beantwoord door de initiatiefnemers Henk Weevers en Guus Janssens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goddelijkde Voorzienisheid 325. 2.

Het is vandaar vanuit de Goddelijke Voorzienigheid dat ieder mens gezaligd kan worden en dat diegenen gezaligd worden die God erkennen en goed leven. Dat ieder mens gezaligd kan worden blijkt uit de boven aangetoonde dingen.

Sommigen menen dat de Kerk van de Heer alleen in de Christelijke wereld is, omdat de Heer daar alleen bekend is en daar alleen het Woord is. Toch zijn er velen die geloven dat de Kerk van God algemeen is, of uitgestrekt en verspreid over de gehele aarde en dus ook bij hen die de Heer niet kennen en niet het Woord hebben. Dezen zeggen dat dit niet hun schuld is en dat zij een onoverkomelijke onwetendheid hebben en dat het tegen de liefde en de barmhartigheid van God is dat sommigen tot de hel worden geboren, terwijl zij toch evenzeer mensen zijn.

Omdat nu de Christenen, zo niet allen dan toch velen, het geloof hebben dat de Kerk algemeen is en die ook de Gemeenschap wordt genoemd, volgt dat er meest algemene dingen van de Kerk zijn, die in alle godsdiensten binnengaan en die verbinding maken.

Dat die meest algemene dingen de erkenning van God zijn en het goede van het leven, zal worden gezien in de volgende orde:

1. De erkenning van God maakt de verbinding van God met de mens en van de mens met God; en de ontkenning van God maakt de ontbinding.

2. Eenieder erkent God en wordt met Hem verbonden volgens het goede van zijn leven.

3. Het goede van het leven, of goed leven, is, de boze dingen schuwen omdat die tegen de godsdienst en dus tegen God zijn.

4. Deze dingen zijn de algemene dingen van alle godsdiensten, waardoor eenieder gezaligd kan worden.

 

 

 

Goddelijkde Voorzienisheid 46.

In de Christelijke wereld is het bekend dat God de Oneindige en de Eeuwige is, want in de Leer van de Drievuldigheid, die van Athanasius de naam heeft, wordt gezegd dat God de Vader oneindig, eeuwig en almachtig is, evenzo God de Zoon en God de Heilige Geest, en dat zij evenwel niet drie Oneindigen, Eeuwigen, en Almachtigen zijn, maar Eén. Vanuit deze dingen volgt dat omdat God de Oneindige en de Eeuwige is, niet iets anders met betrekking tot God gezegd kan worden dan het Oneindig Eeuwige.

Maar wat het oneindige en het eeuwige is, kan men niet uit het eindige begrijpen en toch kan men het ook wel; men kan het niet begrijpen, omdat het eindige niet bij machte is het oneindige te vatten, en men kan het wel begrijpen omdat er abstracte ideeën zijn waardoor dingen kunnen worden gezien dat zij zijn, hoewel niet hoedanig zij zijn. Zodanige ideeën ten aanzien van het oneindige zijn er, zoals dat God is omdat Hij oneindig is, of het Goddelijke omdat het oneindig is, het Zijn zelf is; dat Hij het Wezen zelf en de Substantie zelf is, dat Hij de Liefde zelf en de Wijsheid zelf is, of dat Hij het Goede zelf en het Ware zelf is. Dus dat Hij het Zelf is, ja, dat Hij de Mens zelf is; voorts ook indien wordt gezegd dat het oneindige het al is, zoals dat de oneindige Wijsheid de Alwetendheid is, en de oneindige Macht de Almacht is. Niettemin vallen deze dingen in het duistere van het denken, en uit het onbegrijpelijke misschien in het negatieve, tenzij van de idee die dingen worden verwijderd die het denken trekt vanuit de natuur, vooral die vanuit de twee dingen die aan de natuur eigen zijn, namelijk: ruimte en tijd. Want deze kunnen wel niet anders dan de ideeën eindig maken en maken dat de abstracte ideeën als het ware niet iets zijn. Maar indien zij kunnen worden geabstraheerd bij de mens zoals geschiedt bij de engel, dan kan het oneindige door die dingen welke nu boven met name werden genoemd, worden begrepen.

Vandaar eveneens, dat de mens iets is, omdat hij is geschapen uit God de Oneindige, die het Al is; voorts dat de mens eindige substantie is, omdat hij geschapen is uit God de Oneindige, die de Substantie zelf is; alsmede dat de mens wijsheid is, omdat hij is geschapen uit God de Oneindige, die de Wijsheid zelf is, en zo voort. Want indien niet God de Oneindige, het Al, de Substantie zelf en de Wijsheid zelf was, zou de mens geen realiteit zijn, dus óf niets, óf alleen de idee dat hij is, volgens de visionairen, die idealisten worden genoemd.

Uit die dingen welke in de verhandeling over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid zijn getoond, blijkt: Dat het Goddelijk Wezen de Liefde en de Wijsheid is, n. 28 tot 39. Dat de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid de Substantie zelf en de Vorm zelf zijn; en dat zij is het Zelf en het Enige, n. 40 tot 46. En dat God het heelal en alle dingen ervan heeft geschapen uit Zichzelf, en niet uit het niets, n. 282 tot 284. Daaruit volgt dat al het geschapene, en vooral de mens, en in hem de liefde en de wijsheid, realiteit zijn, en niet alleen een idee; want indien God niet de Oneindige was, zou het eindige niet zijn. Voorts indien het Oneindige niet het Al was, zou niet iets zijn; en indien God niet vanuit Zichzelf alle dingen had geschapen, zou geen ding of zou er niets zijn. In één woord:

Wij zijn omdat God is.

 

 

 

 

 

 


sinds 9-11-2019