M A N N A

 • Dagelijkse citaten
 • uit de Geschriften van Emanuel Swedenborg
 • Manna is het geestelijk goede
 • dat aanhoudend door de Heer wordt gegeven
 • zonder enige zorg of moeite onzerzijds.

Voor een gratis abonnement kunt u zich per email aanmelden >

 

200
 • Nu is het geoorloofd verstandelijk binnen te gaan
 • in de verborgenheden van het geloof.
199
 • Dat de heidenen heden ten dage gemakkelijker in de hemel komen dan de Christenen.
198
 • Redenen waarom de Heer op onze aarde,
 • en niet op een andere geboren wilde worden.
197
 • In het andere leven
 • weet men al bij de eerste nadering van iemand
 • van welke aard hij/zij is, ook al zegt hij/zij niets.
196
 • De mens is in vrijheid
 • door het evenwicht tussen de hemel en de hel.
195

Ik heb gezien, gehoord én gevoeld.

194
 • De Heer werpt niemand in de hel,
 • maar elke geest doet het zichzelf.
193
  Ieder genoegen dat van liefdevolle vriendelijkheid is,
 • heeft zijn behagen door het nut of de dienst.
192
 • De Goddelijke Voorzienigheid van de Heer is aanwezig binnenin de kleinste details van iemands leven.
 • Hemelse Verborgenheden 10774
191
 • Het geloof is meer dan alleen kennis …
 • eerst en vooral is het de gehoorzaamheid aan alles wat het geloof onderwijst;
 • en het voornaamste dat het geloof leert en waaraan het onze gehoorzaamheid behoeft is de liefde,
 • liefde voor de Heer en liefde voor onze naaste.

Hemelse Verborgenheden 36

190
 • Toen riep De Heer Zijn twaalf discipelen samen,
 • die Hem in de wereld gevolgd waren;
 • en de dag daarna zond Hij hen allen uit in de gehele geestelijke wereld om het Evangelie te prediken, dat de Heer God Jezus Christus regeert, wiens Rijk zal zijn in de eeuwen der eeuwen ...
 • Dit geschiedde op de negentiende dag van de maand juni van het jaar 1770.

Ware Christelijke Religie 791

189
 • De Kerk komt van de Heer en bestaat in mensen die tot Hem gaan en volgens zijn geboden leven.
188
 • In zoverre dat iemand zwicht voor de lusten van het vlees; is hij een dier of wild beest, maar in zoverre hij vreugde vindt in de verlangens van de geest,
 • is hij een menselijk wezen en een engel.
Ware Christelijke Religie
187
 • Het gebod: 'Gij zult voor uzelf geen andere goden maken', houdt eveneens in dat de mens niet alleen zichzelf liefheeft en de wereld boven al het andere;
 • want datgene wat een mens liefheeft boven alles is zijn god.
 • Apocalyps Ontvouwd 950

 

186
 • Dit leven gaat voort in het andere;
 • de dood is slechts een overgang.

Hemel en Hel 493

185
 • Omdat de engelen die in de hemel zijn het goede van de Heer ontvangen,
 • verlangen zij niets liever dan nuttige diensten verrichten.
184
 • Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn, wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt, in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.
183
 • Ware liefde is de liefde voor de Heer,
 • het ware leven is het leven dat geworteld is in de liefde van Hem en ware vreugde is de vreugde van dat leven.

Hemelse Verborgenheden 33

182
Het goddelijke is niet in de ruimte.

Engelenwijsheid 7

181

Het goddelijke is in alle tijd zonder tijd.

Engelenwijsheid 73

180
 • Hel en hemel zijn dicht bij de mens.
 • De hel is in een slecht persoon en de hemel in een goed persoon.
 • Na de dood komt iedereen in die hel of in die hemel waarmee hij in de wereld was verbonden.

Hemelse Verborgenheden 8918

Engele tekst

179
 • Iedereen die een goed leven leidt,
 • in liefdadigheid en geloof, is een kerk ...
 • Degenen die individueel kerken zijn,
 • hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn,
 • vormen samen één kerk.

Hemelse Verborgenheden 6637

Engele tekst

lse
178
 • De mens is zich totaal niet bewust van het feit dat de Heer hem regeert door middel van engelen en geesten, en dat tenminste twee geesten en twee engelen bij iedereen aanwezig zijn.
 • Zonder deze communicatie met de geestenwereld door middel van de geesten, en met de hemel door middel van de engelen, en dus door de hemel met de Heer
 • kan een persoon helemaal niet bestaan.
 • Zijn hele leven hangt af van die schakel,
 • en als de geesten en engelen zich zouden terugtrekken,
 • zou hij onmiddellijk omkomen.
177
 • Wedergeboorte is niets anders dan
 • de onderwerping van het natuurlijke
 • en de heerschappij van het geestelijke.
176
 • We moeten niet alleen onze daden onderzoeken,
 • maar ook onze gedachten
 • vooral wat we zouden doen als we niet bang waren
 • voor wetten en onze reputatie zouden verliezen.
175
 • De zichtbare dingen in het geschapen heelal getuigen
 • dat de natuur niets heeft voortgebracht
 • en niets voortbrengt,
 • maar dat het Goddelijke vanuit zich
 • door de geestelijke wereld alle dingen voortbrengt.
174
 • Omdat de engelen die in de hemel zijn in het goede van de Heer zijn, verlangen ze niets liever dan nuttige diensten te verlenen.
 • Deze brengen vreugde in hun leven, en het is volgens dit nut dat ze genieten van gelukzaligheid en vreugde.
173
 • De oorsprong van het boze is vanuit het misbruik van de vermogens die de mens eigen zijn,
 • en die redelijkheid en vrijheid worden genoemd.
172
 • Tenzij de Goddelijke Mens in elk deel van de hemel
 • en in elk deel van onze wereld stroomde,
 • zouden er geen engelen zijn en niemand van ons mensen.
171
 • Geloof in de Heer hebben, is erop vertrouwen dat Hij zal redden;
 • en omdat niemand zoveel vertrouwen kan hebben dan degene die een goed leven leidt,
 • wordt dit ook verstaan onder geloof in de Heer te hebben.
170
 • De zon van de natuurlijke wereld is zuiver vuur en vandaar dood,
 • en de natuur, omdat die vanuit die zon de oorsprong leidt,
 • is eveneens dood.
169
 • Het Goddelijke vult alle ruimten van het heelal
 • zonder ruimte.
168
 • Het Goddelijke is in de grootste
 • en in de kleinste dingen hetzelfde.
167
 • De Goddelijke voorzienigheid werkt niet vanuit een vluchtig en voorbijgaand gezichtspunt,
 • want dat eindigt met het leven van iemand in de wereld;
 • het betreft vooral datgene wat tot in eeuwigheid blijft
 • en dus geen einde heeft.
 • Hemelse Verborgenheden 10775
166
 • Als je een hemels zelf wilt ontvangen,
 • moet je doen wat goed is en denken wat waar is
 • alsof je het vanuit jezelf doet,
 • maar toch geloven dat alle goedheid en waarheid van God komen.
165
 • Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn,
 • wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt,
 • in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.
164
 • Wat de engelen bezitten,
 • rekenen zij aan de Heer toe,
 • en alles wat zij nodig hebben,
 • wordt hun gegeven.
163
 • Mensen weten dat er zoiets bestaat als liefde,
 • maar niet wat liefde is.
 • Ze weten helemaal niet dat liefde het leven van de mens is.
 • Het gaat niet alleen om het gewone leven van het lichaam en alle gedachten,
 • maar ook om alle details van het leven.
162
 • Het leven dat van de Heer is ontvangen,
 • is het leven van liefde voor de gehele mensheid.
161
  De Kerk komt van de Heer
 • en bestaat in mensen die tot Hem gaan
 • en volgens zijn geboden leven.
160
 • De engelen zelf betuigen
 • dat zij geen enkele macht hebben,
 • maar dat zij handelen vanuit de Heer alleen.
159
 • Hoe intiemer we met God verbonden zijn,
 • hoe wijzer en gelukkiger we worden.
158
 • Vrede heeft in zich vertrouwen in de Heer,
 • dat Hij alle dingen regeert, voorziet in alle dingen
 • en leidt tot een goed einddoel.
 • Hemelse Verborgenheden 8455
157
 • Omdat God de Liefde zelf is en de Wijsheid zelf,
 • is Hij het Leven zelf.
156
 • Het terugtreden van het boze
 • wordt tot stand gebracht door de Heer
 • op ontelbare verborgen manieren.
155
 • Degenen die het goede doen
 • in het belang van de naaste of de Heer
 • zijn in de hemel.
154
 • Naar de mate waarin men de hemel aanvaardt,
 • zijn de mensen op aarde eveneens ontvangers en hemelen
 • en zijn engelen.
153
 • Men wordt niet gelukkig door de waarheden die men gelooft vanuit het geloof,
 • maar door de goedheden die vanuit het geloof voortkomen.
152
 • Wanneer de Heer met iemand is,
 • leidt Hij hem/haar en voorziet erin dat alles wat gebeurt,
 • zowel droevige als vreugdevolle gebeurtenissen, hem/haar te goede zullen komen:
 • dit is de Goddelijke Voorzienigheid.
151
 • Alle dingen zijn vol van God
 • en elk en ieder neemt zijn deel van die volheid.
150
 • Er bestaat niet zoiets als toeval;
 • ogenschijnlijke toevalligheden of het lot
 • is de Voorzienigheid in het laatste van de orde.
149
 • Elke persoon, zaak of ding dat wordt geliefd boven alle andere dingen, wordt voor degene die dit liefheeft een god
 • en wordt goddelijk.
148
 • Het leven van het geloof dat verstoken is van liefde,
 • is zoals het zonlicht dat verstoken is van warmte,
 • zoals dat plaatsvindt in de wintertijd,
 • wanneer niets groeit en alles werkeloos is en sterft.
 • Maar geloof dat voortkomt uit liefde
 • is zoals het zonlicht in de lente,
 • wanneer alles groeit en bloeit,
 • want het is de warmte van de zon die dit voortbrengt.
147
 • De liefde van de Heer overstijgt elk menselijk begrip.
146
 • Daar het ons verstand is en niet ons lichaam, dat denkt en daar dit wordt gemotiveerd door het genoegen van haar gevoelens, en daar ons verstand onze geest is die leeft na de dood, volgt daaruit dat onze geest niets anders is dan onze gevoelens en dus ons denken.
 • Het is onmiskenbaar voor geesten en engelen in de geestelijke wereld dat er geen denken bestaat los van gevoelens.
 • Allen daar denken vanuit de basis van de gevoelens van de liefden van hun leven en de genoegens van deze gevoelens omcirkelen eenieder, zoals zijn of haar eigen atmosfeer. Iedereen daar is verenigd volgens hun aura’s die uitwasemen vanuit hun gevoelens door hun gedachten; en het karakter van eenieder wordt herkend aan de aura van zijn of haar leven.
 • We kunnen hieruit vaststellen dat elke gedachte opkomt vanuit een bepaald gevoel en de vorm is van dat gevoel.
 • Dit geldt eveneens voor onze wilskracht en begripsvermogen en eveneens met wat goed is en wat waar is en met naastenliefde en geloof.
145
 • Welke geestelijke kwaliteit een persoon ook in de wereld verwerft, die blijft bij hem na de dood.
 • Het wordt wel verhoogd en perfecter gemaakt binnen de mate van zijn aandoening en verlangen naar goedheid en waarheid, maar niet daarbovenuit;
 • want het karakter van iemand wordt gemeten door zijn verlangens.
144
 • De invloeiing van de Heer in de wereld en in de gaven in ons, gaan aanhoudend door zelfs zonder onze medewerking.
143
 • Men kan geen geloof in de Heer hebben,
 • tenzij men in naastenliefde is.

Leer over het Geloof 22

142
 • Liefde en geloof kunnen onmogelijk gescheiden worden want zij maken een en hetzelfde uit.

Hemelse Verborgenheden 34

141
 • Engelen letten nooit op wat het lichaam van iemand doet, maar zien meer naar de intentie waar vanuit het lichaam handelt.

Hemel en Hel 61

140
 • Degenen die volgens de kennis van het goede en het ware leven, gaan vooruit en falen niet;
 • maar degenen die alleen kennis hebben, gaan zo ver als ze kunnen, maar hebben niet het licht van het leven, van waaruit kracht is.
139
 • Alvorens iemand kan weten wat waarheid is, of aangedaan worden door het goede,
 • moeten de zaken die in de weg staan en tegenstand bieden, worden verwijderd.
138
 • Echte boetedoening bestaat erin dat een mens niet alleen de handelingen van zijn leven onderzoekt,
 • maar ook de bedoelingen van zijn wil.
137
 • Het is van de Goddelijke Voorzienigheid
 • dat iedereen behouden kan worden;
 • diegenen zijn gered die God erkennen en goed leven.
136
 • Het Woord is innerlijk levend.
135
 • Ons echte geestelijke leven is vervat in een echt geweten, want daar komt ons geloof samen met vriendelijkheid.
 • Dus dingen doen naar ons geweten, is die doen vanuit ons geestelijk leven.
134
 • Net zoals licht zonder warmte totaal niet werkzaam is,
 • zo is het eveneens met geloof zonder liefde.
133
 • De erkentenissen van het geloof bestaan voor geen ander doel dan dat daardoor de mens liefde van God mag ontvangen en liefde jegens de naaste;
 • dit is het geloof dat behoudt.
132
 • Er bestaat niet één engel of geest,
 • noch kan die bestaan,
 • die niet als mens geboren is in de wereld.
131
 • Het Woord is heilig ten aanzien van
 • de lettergrepen en de halen.
130
 • De mens is niet van gezond gemoed
 • tenzij het nut zijn aandoening of bezigheid is.
129
 • Er zijn zoveel aandoeningen als er nutten zijn.
128
 • Dat er een overeenstemming is van het hart met de wil,
 • en van de long met het verstand,
 • is een onbekende zaak in de wereld,
 • omdat het onbekend was wat overeenstemming is,
 • en dat er een overeenstemming is van alle dingen in de wereld met alle dingen in de hemel.
127
 • Het geloof is meer dan alleen kennis… eerst en vooral is het de gehoorzaamheid aan alles wat het geloof onderwijst;
 • en het voornaamste dat het geloof leert en waaraan het onze gehoorzaamheid behoeft is de liefde -
 • liefde voor de Heer en liefde voor onze naaste.
126
 • Oud worden in de hemel
 • is jong worden.

Hemel en Hel 414

125
 • Hemelse vreugde is het genoegen iets te doen
 • wat van dienst is voor zichzelf en voor anderen.
124
 • De Heer van eeuwigheid Die Jehovah is,
 • kwam in de wereld om de hellen te onderwerpen
 • en Zijn Menselijke te verheerlijken;
 • en zonder dit had geen sterveling kunnen worden gered,
 • en diegenen zijn gered die in Hem geloven.
123
 • De Heer voorziet en regelt, dat hoe meer ons denken en onze motivatie van de hemel komen, hoe meer ons innerlijke, geestelijke zelf wordt geopend en ontwikkeld.
 • Het wordt geopend in de hemel, zelfs tot aan de Heer toe en ontwikkeld in harmonie met de dingen die in de hemel bestaan.
122
 • Tenzij iemand actief is,
 • is er geen geluk in het leven.
 • Het leven van een engel bestaat uit nuttige dienstbaarheid
 • en goede daden van naastenliefde.
121
 • Alles in het universum
 • dat in harmonie is met het Goddelijke Plan
 • heeft betrekking op Goedheid en Waarheid.
120
 • Als de waarheid de leider wordt, is het goede duister;
 • maar als het goede tot leider wordt, is de waarheid duidelijk en helder in zijn eigen licht.
119
 • Vrede is vertrouwen stellen in de Heer,
 • dat Hij alle dingen regeert, in alle dingen voorziet
 • en tot een goed doel leidt.
 • Hemelse Verborgenheden 8455 (niet digitaal beschikbaar)
118
 • Daar het aangezicht van de Heer is: genade, vrede en het goede, is het duidelijk dat Hij altijd met milde genade naar iemand ziet en nooit Zijn aangezicht afwendt van iemand.
117
 • De mensen die pracht en eerbewijzen in de wereld en ook in de hemel als doel hebben,
 • en verder zij die rijkdom en gewin in de wereld beogen en zij die beroemdheid in geleerdheid nastreven,
 • zien en vinden niets van het echte ware in het Woord.
116
 • De vrede die heerst in de hemel
 • is als de lente op aarde of als de dageraad.
115
 • De spraak van engelen heeft niets gemeen met menselijke talen.
 • Engelen kunnen niets spreken, behalve datgene wat volledig in overeenstemming is met hun gevoelens.
114
 • Goddelijke genade is zuivere genade jegens het gehele menselijke geslacht, met de bedoeling om het te behouden
 • en het strekt zich voortdurend uit naar ieder individu en trekt zich nooit van iemand terug.
113
 • Hel en hemel zijn dicht bij de mens.
 • De hel is in een slecht persoon en de hemel in een goed persoon.
 • Na de dood komt iedereen in die hel of in die hemel waarmee hij in de wereld was verbonden.
112
 • Geloof in God geeft ons een verbinding met Hem
 • en door die verbinding is er redding of behoud.

Ware Christelijke Religie 2

111
 • Elk mens die in een geestelijke aandoening van het ware is, dat wil zeggen, die het ware zelf liefheeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest.
 • Echter niet de mens die alleen vanuit een natuurlijke aandoening van het ware, die de begeerte tot weten wordt genoemd, dit leest.
 • De laatstgenoemde ziet niets anders dan hetgeen samenstemt met zijn liefde, of met de beginselen die hij óf zelf heeft opgevat, óf van anderen heeft gehoord, of door lezen heeft overgenomen.

Over het Woord 28

110
 • 'God is substantie zelf en vorm zelf;
 • engelen en mensen zijn substanties en vormen van Hem.

Ware Christelijke Religie 20

109
 • Het verschil tussen het natuurlijke, het geestelijke en het hemelse is zodanig dat er geen verhouding tussen bestaat.
 • Het natuurlijke kan op geen enkele wijze tot het geestelijke naderen, noch het geestelijke het natuurlijke; vandaar is het dat de hemelen onderscheiden zijn.

Over het Woord 4

108
 • Alle dingen zijn zegeningen
 • wanneer iemand in de orde van de hemel is.

Arcana Coelestia #9184 alleen in het Engels beschikbaar

107
 • Eén engel kan menigten van kwade geesten verdrijven,
 • omdat kwade geesten de sfeer van wederzijdse liefde niet kunnen verdragen.

Hemelse Verborgenheden 1398

106
 • De louter natuurlijke mens denkt over de Goddelijke waarheden alleen vanuit zijn wereldse blik en dus vanuit zinsbegoochelingen, want hij kan zijn gemoed niet daarboven verheffen.
 • Daarom kan zijn geloofsleer worden vergeleken met pap gemaakt uit kaf, die hij als een lekkernij verorbert.

Ware Christelijke Religie 296.

105
 • Niemand wordt geboren voor de hel,
 • maar allen voor de hemel,
 • Elk mens kan hervormd worden en
 • er is niet zoiets als een voorbeschikking.
104
 • Alle dingen die tot de natuurlijke mens behoren,
 • zoals allerlei soorten kennis,
 • zijn eigenlijk niets anders dan een leger van dienaren.

Hemelse Verborgenheden 3019

103
 • God heeft eenieder en alle mensen lief
 • en omdat Hij niet rechtstreeks goed kan doen,
 • maar alleen indirect door middel van andere mensen,
 • ademt Hij daarom in de mensen Zijn Liefde in.

Ware Christelijke Religie 457

102
 • De enige bron van iemands werkelijke geluk, is bezig zijn met iets nuttigs door zijn of haar bezigheid.
101
 • Er is geen geschikte manier om God te beschrijven,
 • behalve in termen van pure liefde en pure genade jegens het hele menselijke ras.
 • Dat de genade van God de wens is om iedereen te behouden, iedereen voor eeuwig gelukkig te maken en ons alles te geven wat Hij heeft.

Hemelse Verborgenheden 1735

 
100
 • Alle werk is een product van het gemoed;
 • zoals het gemoed is,
 • zo is het werk.
99
 • Boosheden kunnen niet verwijderd worden,
 • tenzij ze zich vertonen.
98
 • Het kunnen aanvoeren van argumenten
 • ter ondersteuning van wat je maar wilt,
 • is niet intelligentie,
 • intelligentie is het kunnen zien
 • dat datgene waar is wat werkelijk waar is.

Ware Christelijke Religie 334

97
 • Het leven dat naar de hemel leidt,
 • is niet een leven dat zich van de wereld terugtrekt
 • maar een leven in de wereld.
 • Een leven van vroomheid
 • los van een leven van naastenliefde
 • leidt in geen geval naar de hemel.
96
 • Het werken van de Goddelijke Voorzienigheid aan onze redding
 • begint bij onze geboorte
 • en duurt tot het eind van ons leven
 • en daarna tot in eeuwigheid.

Goddelijke Voorzienigheid 332

95
 • Alles in het universum
 • wat in harmonie met Gods plan is,
 • heeft betrekking op waarheid en goedheid.
94
 • Wij worden een gelijkenis van de Heer
 • en worden verbonden met Hem
 • wanneer we het goede en het ware,
 • zaken van ons leven maken
 • door die dingen te willen en te doen,
 • want iets te willen is het liefhebben om te doen.

Hemel en Hel 16

93
 • De Heer maakt even zeer gebruik
 • van de slechten als de goeden
 • om Zijn einddoelen te bereiken.

Hemelse Verborgenheden 6481

92
 • Wanneer mensen wedergeboren en geestelijk worden,
 • zijn zij voortdurend in conflict verwikkeld.

Hemelse Verborgenheden 59

91
 • Het Goddelijke is door alle tijden heen aanwezig,
 • onafhankelijk van tijd.

Goddelijke Liefde en Wijsheid 73

90
 • Het wezen van liefde is
 • anderen buiten zichzelf lief te hebben,
 • één met ze te willen zijn,
 • en ze vanuit zichzelf het goede te wensen.

Ware Christelijke Religie 43

89
 • Kwade geesten hebben het vooral gemunt
 • op wat iemand dierbaar is.

Hemelse Verborgenheden 1820

88
 • Dat de mens zich van boosheden moet reinigen
 • en niet moet verwachten dat de Heer dat onmiddellijk zal doen,
 • daarmee is het in vergelijking net als met een knecht,
 • die rondloopt met mest en roet op zijn gezicht en kleding
 • en die tot zijn meester zegt:
 • Heer, was me.
 • Zou zijn meester niet tot hem zeggen:
 • Dwaze knecht, wat zeg je?
 • Kijk daar is water, zeep en een doek.
 • Heb je zelf geen handen aan je lijf, die wat kunnen.
 • Was jezelf.
 • En de Heer God zou zeggen:
 • de middelen voor de reiniging zijn uit Mij
 • en ook uw willen en kunnen zijn uit Mij;
 • bedien u daarom van Mijn gaven en geschenken,
 • alsof zij van uzelf waren
 • en gij zult gereinigd worden.
87
 • Zoals onschuld het wezen is van alle goedheid,
 • zo is vrede het wezen van de verrukking van het goede.

Apocalyps Ontvouwd 997

tekst alleen in het Engels beschikbaar

86
 • We zijn niet geboren voor ons eigen belang,
 • maar in het belang van anderen.
85
 • Allen die engelen worden
 • dragen hun eigen hemel diep binnenin zichzelf,
 • omdat hun liefde
 • de liefde is die hun hemel maakt.

Ware Christelijke Religie 739

84
 • De diepste werkelijkheid van het leven en het geloof
 • is de Heer alleen.
 • In feite is het voor ieder mens die niet in God gelooft,
 • onmogelijk leven te hebben.
83
 • Bij eenieder die verzoekingen ondergaat,
 • vloeit waarheid van de Heer in
 • en dit ware regelt en leidt hun gedachten,
 • die hen verheffen iedere keer als hun twijfel wordt gegeven
 • en ook gevoelens van wanhoop.

 

Hemelse Verborgenheden 5044

82
 • Men ontvangt geloof
 • door nader tot de Heer te komen,
 • en waarheden te leren vanuit het Woord
 • en volgens die waarheden te leven.
81
 • In wezen is de ware echtelijke liefde niets anders
 • dan de wil van twee mensen om één wil te zijn,
 • dat wil zeggen,
 • hun verlangen dat de twee levens één leven zullen worden.
80
 • Het geweten is een nieuwe wil en bijgevolg
 • nieuw verstand door God in de mens geplant.
 • Dus God is in de mens aanwezig naar de mate
 • waarin hij datgene liefheeft wat goed en waar is.
79
 • De erkentenissen van het geloof
 • bestaan voor geen ander doel
 • dan dat daardoor de mens liefde van de Heer mag ontvangen
 • en liefde jegens de naaste;
 • dit is het geloof dat behoudt.

Hemelse Verborgenheden 1176

78
 • Het goede doen
 • als de mogelijkheid zich aanbiedt
 • en dit doen met het gehele hart,
 • is de naaste liefhebben.

Hemelse Verborgenheden 6073

77
 • Het kwade heeft een begeerte naar het valse
 • en grijpt dat gretig aan alsof dit het ware is.

Hemelse Verborgenheden 10648.3

76
 • De Goddelijke Voorzienigheid heeft als einddoel
 • de eeuwige redding van iemand,
 • dus niet hun grote vreugde in de wereld,
 • dat wil zeggen, rijkdom en uitnemendheid,
 • wat mensen tijdens hun leven zien
 • dat daar het grootste geluk in is te vinden.

Hemelse Verborgenheden 6481

75
 • Het is inderdaad een feit
 • dat alle goeds en al het ware
 • van de Heer komt.
74
 • Tot de wedergeboorte aanvangt
 • is men zelfs niet bewust van het bestaan van een innerlijk,
 • laat staan van de hoedanigheid ervan.
 • Ondergedompeld in lichamelijke en wereldse zaken,
 • beeldt men zich in dat er geen verschil is tussen die twee.

Hemelse Verborgenheden 24

73
 • Liefde is de werkelijke realiteit van ieder individueel leven,
 • daarom is het de bron van het leven van de engelen
 • en van de mensen hier.

Hemel en Hel 14

72
 • Geloven is het ware liefhebben
 • vanuit een hemelse liefde
 • en het voornemen hebben en het doen
 • vanuit een intense aandoening.

Hemel en Hel 472

71
 • De Heer breekt nooit de illusies,
 • noch verstikt hij de wensen van de mens,
 • in plaats daarvan buigt hij die
 • naar het ware en het goede.
Hemelse Verborgenheden 25

 

70
 • De Kerk komt van de Heer
 • en bestaat in mensen die tot Hem gaan
 • en volgens zijn geboden leven.
69
 • De Heer voorziet en regelt,
 • dat hoe meer ons denken en onze motivatie van de hemel komen,
 • hoe meer ons innerlijke, geestelijke zelf
 • wordt geopend en ontwikkeld.
 • Het wordt geopend in de hemel, zelfs tot aan de Heer toe
 • en ontwikkeld in harmonie met de dingen
 • die in de hemel bestaan.

Het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 43

68
 • Tenzij je werkelijk doet wat je wilt,
 • is er een gebrek aan het willen,
 • en dit wordt te zijner tijd
 • een gebrek aan de wens om te handelen.

Goddelijke Voorzienigheid 151

67
 • De Heer onderscheidt de kerken niet door hun leer,
 • maar door de manier waarop hun leden
 • leven volgens wat wordt onderwezen.

Hemelse Verborgenheden 1799

66
 • Wanneer de mens lichamelijk lijdt,
 • lijdt zijn ziel niet, maar deze is alleen bedroefd;
 • maar God neemt deze droefenis na de overwinning weg
 • en wist ze af,
 • zoals iemand de tranen uit zijn ogen wist.
65
 • De Heer geeft aan hen die nuttige functies uitoefenen
 • een liefde om nuttig te zijn
 • en ook een beloning voor dit nuttig zijn,
 • wat een innerlijke gelukzaligheid is;
 • en deze innerlijke gelukzaligheid is eeuwige vreugde.

Ware Christelijke Religie 736:3

64
 • De enige bron van iemands werkelijke geluk,
 • is bezig zijn met iets nuttigs door zijn of haar werk.
Ware Christelijke Religie 735
63
 • Iemand aan wie een hemels eigene is gegeven,
 • geniet een staat van gemoedsrust en vrede,
 • want hij vertrouwt in de Heer
 • en gelooft dat geen enkel kwaad hem kan deren.

Hemelse Verborgenheden 5660

62
 • Goede dingen dienen gedaan te worden
 • omdat die tot God behoren en vanuit God zijn.

Ware Christelijke Religie 3

61
 • Je kan geen engel worden,
 • dat wil zeggen, in de hemel komen,
 • tenzij je iets van het karakter van een engel
 • meebrengt vanuit de wereld.
 • In dit karakter is de kennis aanwezig
 • om op zo'n wijze te leven
 • en leven op die wijze door de kennis ervan.

Goddelijke Voorzienigheid 60

1 januari 2020

60
 • Men wordt niet gelukkig
 • door de waarheden die men gelooft vanuit het geloof,
 • maar door de goedheden
 • die vanuit het geloof voortkomen.

Hemelse Verborgenheden 4984

59
 • Wanneer de Heer met iemand is,
 • leidt Hij hem en voorziet erin dat alles wat gebeurt,
 • zowel droevige als vreugdevolle gebeurtenissen,
 • hem te goede zullen komen:
 • dit is de Goddelijke Voorzienigheid.

Hemelse Verborgenheden 6303

58
 • Vrede is zoals de dauw op aarde
 • die het gemoed verblijdt
 • met een universele verkwikking.

Hemelse Verborgenheden 8455

alleen digitaal beschikbaar in het Engels.

57
 • De Goddelijke Voorzienigheid is aanwezig
 • in het geringste van alle dingen,
 • volgens de woorden van de Heer:
 • dat de haren op ons hoofd zijn geteld
 • en dat geen haar van het hoofd valt zonder de wil van God.

Hemelse Verborgenheden 6494

56
 • De liefde van God gaat niet alleen voort naar goede,
 • maar ook naar boze mensen.
 • Dus God heeft niet alleen de mensen lief die in de hemel zijn,
 • maar ook degenen die in de hel zijn,
 • want God is overal en altijd Dezelfde.
55
 • Je kunt geen nederig hart hebben
 • als je alleen jezelf liefhebt.
 • De zelfliefde is hard
 • en liefde tot het Goddelijke is zacht.
 • De zelfliefde moet daarom volledig worden vernietigd.
 • Geestelijk Dagboek 4754
 • (geen digitale verwijzing beschikbaar)
54
 • Naar de mate waarin men de hemel aanvaardt,
 • zijn de mensen op aarde eveneens ontvangers en hemelen
 • en zijn engelen.
53
 • De Heer is in de wereld gekomen
 • om alle dingen van het Woord te vervullen
 • en daardoor het Goddelijk Ware of het Woord te worden,
 • ook in laatsten.
52
 • In een verzoeking schijnt het
 • dat mens aan zichzelf is overgelaten,
 • hoewel dat niet echt het geval is,
 • want juist dan is God innig aanwezig
 • in het binnenste van de mens en ondersteunt hem.
 • Daarom zal je in een nauwere verbinding met God komen
 • wanneer je de verzoeking overwint.
51
 • Ware echtelijke liefde is vanuit de Goddelijke oorsprong;
 • deze liefde is hemels, geestelijk, heilig, zuiver en rein.
50
 • Het terugtreden van het boze
 • wordt tot stand gebracht door de Heer
 • op ontelbare verborgen manieren.
49
 • De hemelse vrede komt bij de mens binnen,
 • wanneer de verlangens, die ontspringen vanuit
 • de zelfliefde en de liefde van de wereld,
 • zijn verwijderd.
48
 • Het wezen van het goede
 • kan vanuit geen andere bron zijn
 • dan van Hem die het goede zelf is.
47
 • In de wereld wordt slechts weinig begrepen wat de liefde is,
 • terwijl zij toch het leven zelf van de mens is.
46
 • Alle dingen zijn vol van God
 • en elk en ieder neemt zijn deel van die volheid.
45
 • God is substantie zelf en vorm zelf;
 • engelen en mensen zijn substanties en vormen van Hem.
44
 • Alle mensen zijn geschapen om eeuwig te leven,
 • want de mens is zo geschapen
 • dat hij verbonden kan worden met God
 • en verbonden zijn met God
 • is het eeuwige leven.
43
 • In het Woord worden diegenen ‘dronkaards’ genoemd
 • die niets geloven dan alleen wat ze begrijpen
 • en om deze reden de mysteries van het geloof onderzoeken;
 • en omdat dit plaatsvindt door middel van zintuiglijke zaken
 • of door het geheugen of door filosofie,
 • kan de mens daarbij, door wat hij is,
 • alleen maar in vergissingen vallen.
42
 • Hemelse vreugde is het genoegen iets te doen
 • wat van dienst is voor zichzelf en voor anderen.
41
 • Er bestaat niet zoiets als toeval;
  ogenschijnlijke toevalligheden of het lot
 • is de Voorzienigheid in het laatste van de orde.
40
 • De gehele hemel, ja de hele natuur berust op liefde,
 • want in de natuur bestaat hoegenaamd niets
 • met de een of andere vereniging of verbinding,
 • dat zijn oorsprong niet ontleent aan de liefde,
 • of het nu bezield dan wel onbezield is.
39
 • Wijsheid wordt bereikt wanneer men niet langer bezig is
 • met het proberen te begrijpen wat het goede en het ware is,
 • maar willen en doen wat waar en goed is,
 • want dit is wijsheid.

Hemelse Verborgenheden 10225

(geen digitale verwijzing beschikbaar)

38
 • De Heer liefhebben en onze naaste,
 • is nut betrachten.
37
 • De dag van het Laatste Oordeel
 • betekent niet het vergaan van de wereld.

Laatste Oordeel 1

36
 • De boze dingen die de mens geoorloofd acht,
 • hoewel hij ze niet doet, worden hem ook toegeëigend,
 • want het geoorloofde in het denken is vanuit de wil,
 • er is immers instemming.
35
 • De mens ontleent zijn ware natuur
 • aan datgene wat zijn leven beheerst.

 

34
 • Iedereen heeft het vermogen om te kunnen weten
 • dat er geen leven mogelijk is zonder enige vorm van liefde,
 • noch enige vorm van vreugde,
 • behalve die vreugde die voortvloeit vanuit de liefde.
Hemelse Verborgenheden 33
33
 • De mens is een mens vanwege zijn wil
 • en daarna vanwege zijn verstand
 • en niet vanwege zijn verstand gescheiden van zijn wil.
Hemel en Hel 26
32
 • “Men kan zich daarover verbazen dat de Tien Geboden,
 • die over de hele wereld bekende wetten zijn,
 • met zoveel wonder vanaf de berg Sinaï door Jehovah zelf verkondigd werden.
 • Maar hoor! Zij werden met zoveel wonder verkondigd,
 • opdat men zou weten, dat deze wetten niet alleen burgerlijke
 • en zedelijke wetten zijn, maar ook Goddelijke Wetten
 • en dat daartegen te handelen niet alleen betekent de naaste,
 • de medeburger en de maatschappij kwaad te doen,
 • maar ook zondigen tegen God.
 • Daarom werden deze wetten door de verkondiging vanaf de berg Sinaï door Jehovah ook gemaakt tot wetten van de godsdienst.

Ware Christelijke Religie 282

31
 • “Het is de liefde die de gehele hemel doordringt,
 • want in de hemelen kan men geen leven vinden,
 • behalve een leven dat behoort tot de liefde.

Hemelse Verborgenheden 32

30
 • “Boven alles moeten wij weten wie de God van de hemel is,
 • omdat alles daarvan afhangt.”
Hemel en Hel 2
29
 • “Het einddoel van de schepping is
 • een hemel vanuit het menselijk ras.”
Goddelijke Voorzienigheid 323
28
 • Het geloof is het oog van de liefde.'
Hemelse Verbor-genheden 3863
27
 • ”In zoverre dat iemand zwicht voor de lusten van het vlees;
 • is hij een dier of wild beest,
 • maar in zoverre hij vreugde vindt in de verlangens van de geest,
 • is hij een menselijk wezen en een engel.”
Ware Christelijke Religie 328
26
 • ”Het kenmerk van liefde is niet zichzelf lief te hebben,
 • maar anderen en om zich met hen te verenigen door liefde.”
Goddelijke Liefde en Wijsheid 47
25
 • ”Het ware liefhebben
 • bestaat uit het ware willen én doen.”

Hemel en Hel 15

24
 • ”Zoals uit licht zonder warmte niets kan ontstaan,
 • zo is het eveneens met geloof waarin geen liefde is.”

Hemelse Verborgenheden 3146

23
 • ”Liefde en gedachten
 • zijn niet in ruimte of tijd.”

Goddelijke Voorzienigheid 50

22
 • ”De hemel is zodanig
 • dat allen die goed hebben geleefd,
 • van welke religie dan ook,
 • daar een plaats hebben.

Goddelijke Voorzienigheid 330

21
 • ”Wij zijn, omdat God is.”
20
 • ”Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn,
 • wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt,
 • in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.”
19
 • ”Elk kleinste moment van het leven van de mens
 • heeft een reeks van gevolgen,
 • die zich tot in het eeuwige voortzet,
 • want elk moment is als een nieuw begin van het volgende.”
18

 

 • ”De liefde is ontvankelijk voor iedere hemelse hoedanigheid,
 • zoals vrede, intelligentie, wijsheid en geluk.
 • De liefde is ontvankelijk voor alles
 • wat daarmee in harmonie is.”
17

 

 • De mens zijn Leven is zijn Liefde.
 • Hoedanig die liefde is, zodanig is het leven,
 • ja zelfs zo is de ganse mens.
 • Maar het is de heersende of regerende liefde
 • die de mens maakt.
16

 

 • Het goede doen vloeit uit het goede willen voort;
 • in de oude tijd maakten de handeling en de wil één uit;
 • uit de handeling zag men de wil,
 • omdat er geen huichelen bestond.
15

 

 • “De hemel is het voor anderen beter wensen dan voor zichzelf,
 • met heel het hart,
 • en anderen helpen ter wille van hun eigen welzijn,
 • niet uit enig eigenbelang,
 • maar uit liefde.”

Hemelse Verborgenheden 452

14

 

 • “Zij die door naastenliefde geleid worden,
 • zien nauwelijks enig kwaad in een ander,
 • maar letten daarentegen op al het goede en ware in de mens.
 • Wanneer zij iets kwaads of vals zien,
 • leggen zij het vaak gunstig uit.”

 

 

13

 

 • “Liefde is de kern van ons leven.
 • We worden warm door haar aanwezigheid, en koud door haar afwezigheid, en wanneer ze geheel verdwenen is,
 • dan sterft men.”

 

Hemel en Hel 14

 

12

 

 • “De Hemel is daar waar de Heer erkend, vertrouwd en geliefd is.
 • De diverse wijzen waarop Hij aanbeden wordt,
 • schaden niet maar zijn alleen maar goed,
 • daar zij een bron zijn van hemelse volmaaktheid.

Hemel en Hel 56

11

 

 • “De liefde van God gaat niet alleen uit naar goede maar ook slechte mensen.
 • Vandaar dat God niet alleen houdt van hen die in de hemel zijn, maar ook van hen die in de hel zijn,
 • want God is overal en eeuwig dezelfde.”

Ware Christelijke Religie 43

10

 

 • De gedachte vanuit het oog sluit het verstand,
 • maar de gedachte vanuit het verstand opent het oog.
 

Goddelijke Liefde en Wijsheid 46

9

 

 • “God schiep het heelal
 • opdat nutten zouden ontstaan.”

 

Ware Christelijke Religie 67

8

 

Door de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer kan iedereen gered worden, en diegenen worden gered die God erkennen en goed leven.

 

Goddelijke Voorzienigheid 325

7

 

 • Evenmin als één muzieknoot van zichzelf een melodie kan vormen, en nog minder een harmonie,
 • kan één waarheid iets volbrengen.”

Hemelse Verborgenheden 4197

6
 • Wanneer het lichaam niet meer in staat is om te blijven fungeren in de natuurlijke wereld, zegt men dat iemand sterft.
 • Toch sterft hij niet, maar wordt gescheiden van het lichaam, dat hem in de wereld van nut was.
 • De mens leeft nog steeds; want een mens is niet menselijk dankzij het lichaam, maar dankzij de geest.
 • Het is de geest die in een mens denkt, en de gedachte verenigd met liefhebben, is wat iemand menselijk maakt.

Hemel en Hel 445

5

 

“Mensen die ware echtelijke liefde verlangen voorziet de Heer van gelijkgerichte partners, en als deze niet op aarde gevonden worden, voorziet Hij in zo’n partner in de hemel.”

 

Echtelijke Liefde 229

4

 

“Het is een wet van orde, dat naarmate je je richt op God en Hem naderbij komt, God Zich evenzo op jou richt en naderbij komt, en Zich met jou verbindt in je diepste wezen.”

 

Ware Christelijke Religie 89

3

 

“Naarmate het ware de leider is, wordt het goede verduisterd, maar naarmate het goede de leider wordt, wordt het ware zichtbaar in zijn eigen licht.”

 

Hemelse Verborgenheden 2407

2

 

“Het is niet zo moeilijk om het leven te leven dat naar de hemel leidt, als vaak geloofd wordt.”

 

Hemel en Hel 528

1

 

‘Alle religie heeft betrekking op het leven, en het leven van religie is doen wat goed is.

 

De Leer des Levens 1

0

Sinds 2 november 2019.

 

Voor een gratis abonnement kunt u zich per email aanmelden >

 

Bij de citaten staat een link naar het desbetreffende nummer in Swedenborgs geschriften.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de website van New Christian Bible Study die de geschriften in vele talen online heeft staan, waaronder het Nederlands.

Behalve het citaat zijn daar ook de doorverwijzingen en de bijbelreferenties eenvoudig te raadplegen.

 

 

Eventuele reacties of vragen zullen worden beantwoord door de initiatiefnemers Henk Weevers en Guus Janssens.

 

 

 

 

 

HemelseVerborgenheden 8395.

.... In dit hoofdstuk wordt in de inwendige zin gehandeld over de derde verzoeking, die vandaar is dat het goede ontbreekt. Met het ontbreken van brood en vlees, waarover de zonen Israëls murmureerden, wordt het ontbreken van het goede aangeduid.

De vertroosting na de verzoeking wordt aangeduid en beschreven met het manna dat zij ontvingen, en met de selav. Het manna is het geestelijk goede, dat aanhoudend door de Heer wordt gegeven, zonder enige zorg en moeite onzerzijds ...

 

 

 

 

 

 

 

Goddelijkde Voorzienigheid 325. 2.

Het is vandaar vanuit de Goddelijke Voorzienigheid dat ieder mens gezaligd kan worden en dat diegenen gezaligd worden die God erkennen en goed leven. Dat ieder mens gezaligd kan worden blijkt uit de boven aangetoonde dingen.

Sommigen menen dat de Kerk van de Heer alleen in de Christelijke wereld is, omdat de Heer daar alleen bekend is en daar alleen het Woord is. Toch zijn er velen die geloven dat de Kerk van God algemeen is, of uitgestrekt en verspreid over de gehele aarde en dus ook bij hen die de Heer niet kennen en niet het Woord hebben. Dezen zeggen dat dit niet hun schuld is en dat zij een onoverkomelijke onwetendheid hebben en dat het tegen de liefde en de barmhartigheid van God is dat sommigen tot de hel worden geboren, terwijl zij toch evenzeer mensen zijn.

Omdat nu de Christenen, zo niet allen dan toch velen, het geloof hebben dat de Kerk algemeen is en die ook de Gemeenschap wordt genoemd, volgt dat er meest algemene dingen van de Kerk zijn, die in alle godsdiensten binnengaan en die verbinding maken.

Dat die meest algemene dingen de erkenning van God zijn en het goede van het leven, zal worden gezien in de volgende orde:

1. De erkenning van God maakt de verbinding van God met de mens en van de mens met God; en de ontkenning van God maakt de ontbinding.

2. Eenieder erkent God en wordt met Hem verbonden volgens het goede van zijn leven.

3. Het goede van het leven, of goed leven, is, de boze dingen schuwen omdat die tegen de godsdienst en dus tegen God zijn.

4. Deze dingen zijn de algemene dingen van alle godsdiensten, waardoor eenieder gezaligd kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

Hemelse Verborgenheden 10648.3

Als een persoon eerst de waarheden in religieuze leringen aanvaardt en daarna instemt met de valsheid van een andere reeks leringen, wat alleen gebeurt in het geval van diegenen die een slecht leven leiden, omdat kwaad hongerig is naar valsheid en het vrijelijk vasthoudt als de waarheid.d

 

 

 

 

 


sinds 9-11-2019