Swedenborg Catalogus

De Nederlandse vertalingen van geschriften van Swedenborg zijn te verdelen in de volgende groepen boeken:

 1. Nieuwe boeken in modern Nederlands
 2. Digitale publicaties in modern Nederlands op deze website
 3. Klassieke vertalingen in de oude spelling
 4. Aanverwante Literatuur

In de volgorde waarin Swedenborg zijn boeken schreef, staan hieronder korte titelbeschrijvingen van de Nederlandse vertalingen zijn geschriften.

 

 

 

1749

t/m

1756

 

 • Hemelse Verborgenheden
 • in de Heilige Schrift of het Woord van de Heer onthuld in Genesis en Exodus,
 • alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in de hemel der engelen.
 • 'Hemelse Verborgenheden' is Swedenborgs grootste en belangrijkste werk, en ontvouwt vers voor vers de geestelijke of innerlijke zin van de boeken Genesis en Exodus. Deze zin is in de letterlijke zin zoals de ziel is in het lichaam, en zij wordt ontvouwd overeenkomstig een Goddelijke wet in de schepping, de wet der overeenstemmingen genaamd. Niet alleen worden ter bevestiging talloze plaatsen aangehaald uit het Oude en Nieuwe Testament, en daar bij hun geestelijke betekenis gegeven, maar ook worden de leerstellingen die in de innerlijke zin zijn bevat verklaard en toegelicht. Aan het begin en het einde van de hoofdstukken bevinden zich beschrijvingen van wat Swedenborg in de geestelijke wereld heeft gehoord en gezien.

 • gedeeltelijk online te lezen

 

 
.
.
_

 

1758

 

 • Hemel en hel
 • en wat er werd gehoord en gezien door Emanuel Swedenborg.

'Hemel en Hel' is Swedenborgs bekendste en meest vertaalde werk en is gebaseerd op gehoorde en geziene dingen. Swedenborgs toelating tot de geestelijke wereld had een Goddelijke bedoeling, en het werd hem gegeven met het bijzondere doe om kennis over die wereld aan het mensdom te onthullen. Ons wordt getoond: hoe wij de andere wereld binnengaan; wat de geestelijke aard van onze omgeving daar is; waar en hoe het oordeel wordt uitgeoefend; het leven in de hemel; de opvoeding van kinderen; het huwelijk; de universele taal; de ordelijke rangschikking van de hemel in gezelschappen; deze en vele andere dingen worden tot in bijzonderheden beschreven.

 

 
.
.
 

 

1758

 

 • Over het Laatste Oordeel
 • en de verwoesting van Babylon, waaruit blijkt dat alles wat in de Openbaringen is voorzegd nu is vervuld, naar hetgeen gehoord en gezien is.

 

 
.
.
 

 

1758

 

 • Over het Witte Paard
 • waarvan gesproken wordt in hoofdstuk 19 van de Openbaring.

Het Laatste Oordeel dat in het boek Openbaring voorzegd is heeft geen betrekking op een ramp die de aarde in de toekomst zal treffen, maar op gebeurtenissen waarvan Swedenborg in de geestelijke wereld getuige was in het jaar 1757. Hij beschrijft de herordening van de geestelijke wereld, die noodzakelijk was geworden doordat de Christelijke kerk aan haar einde gekomen was.

 

 
.
.
 

 

1758

 
 • Over het Nieuwe Jeruzalem en haar hemelse leer
 • vanuit de gehoorde en geziene dingen in de hemel.
 • Waaraan wordt voorafgezonden iets aangaande de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

Bevat in beknopte vorm de voornaamste leringen die in de theologische werken van Swedenborg voorkomen, en vormt daardoor een uitstekende inleiding. In het eerste hoofdstuk van het werk zegt Swedenborg dat die leer: ‘voor de Nieuwe Kerk bestemd is, die, omdat zij mij onthuld is vanuit de hemel, de hemelse leer wordt genoemd; want het is de opzet van dit werk om deze te geven.'

 
.
.
 

 

1758

 

 • Over de Aardbollen
 • in ons zonnestelsel planeten genoemd, en over andere hemellichamen; over hun bewoners en over de geesten en engelen aldaar. Naar hetgeen gehoord en gezien is door Emanuel Swedenborg.
 • Samenvatting door Swedenborg van hetgeen in het werk 'Hemelse Verborgenheden' over de aardbollen in ons zonnestelsel werd vermeld.

 • online te lezen
 
.
.
 

 

1757

t/m

1759

 

 • De Apocalyps Ontvouwd
 • volgens de geestelijke zin, waar onthuld worden de verborgenheden die daar voorzegd zijn en tot nu toe verscholen hebben gelegen.

Elk vers in het boek der Openbaringen wordt afzonderlijk ontvouwd tot aan hoofdstuk 19 vers 10. Het bevat verwijzingen naar en verklaringen van een zeer groot aantal plaatsen in andere delen van het Oude en Nieuwe Testament; bovendien worden verscheidene leerstellingen verklaard.

 

 
.
.
 

 

1761

 

 • Profeten en van de Psalmen
 • samenvattingen van de inwendige zin.

'Profeten en Psalmen' bevat, behalve de samenvattingen zoals in de titel aangegeven, ook een gedeelte getiteld: 'De historische dingen van het Woord', waarin mede een samenvatting wordt gegeven van de innerlijke zin van Genesis, hoofdstuk 1-16.

 

 
.
.
 

 

1762

 

 • Over het Woord
 • of het Woord van de Heer, uit ondervinding.
 • Het Woord ontleend zijn leven aan zijn innerlijke geestelijke zin, maar is in de letterlijke zin in zijn volheid en in zijn macht.

 • online te lezen

 

 
.
.
 

 

1762

t/m

1763

 

 • Over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid.

Verklaart dat de gehele schepping is uit de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid van de Heer, en dat de mens met de Heer verbonden wordt door de opneming van Zijn Liefde en Wijsheid in de nutten; met veel toelichtingen uit de anatomie.

 

 

 
.
.
 

 

1763

 

 • De Vier Leerstukken van het Nieuwe Jeruzalem.

In dit boek zijn de volgende vier werken in één band verenigd: 1. De leer over de Heer; 2. De leer over de Gewijde Schrift; 3. De leer des levens; 4. De leer over het geloof.

1. De leer over de Heer.

De Heer is in het Woord, en in dit werk wordt aangetoond dat de gehele Gewijde Schrift over God zelf handelt. Het werk verklaard wat wordt bedoeld met de termen Jehovah, Zoon Gods, Zoon des Mensen, en Heilige Geest, met betrekking tot de lering die het middelpunt van alles is, dat God Eén is, en dat de Ene God is de Heer Jezus Christus. Het eeuwige doe van de vleeswording wordt onthuld, en de leer van het Goddelijk Menselijke wordt verklaard. Steeds worden de leringen met vele aanhalingen uit de Schrift bevestigd.

online te lezen

2. De leer over de Gewijde Schrift.

'De Gewijde Schrift of het Woord is uit het Goddelijk Ware zelf ... In het Woord is een geestelijke zin, tot nu toe onbekend.' Het boek begint met deze verklaringen, en de uiteenzetting ervan tot in bijzonderheden neemt een-derde van het gehele werk in beslag. Het algemene onderwerp is dat 'de innerlijke zin van het Woord de Geest is die de letter levend maakt; en daarom kan die zin van de Goddelijkheid en Heiligheid van het Woord getuigen, en overtuigen ook de natuurlijke mens als hij overtuigd wil worden.

online te lezen

3. De leer over het Geloof.

Geloof is een innerlijke erkenning van de waarheid. Dit onderwerp wordt ontwikkeld om aan te tonen dat een waar geloof alleen kan bestaan bij hen die het goede liefhebben, en verder worden de boosheden van de staat van het 'geloof-alleen' beschreven.Amsterdam, 1763; 38 blz. gebonden.

online te lezen

4. De leer des Levens, vanuit de Geboden van de Decaloog.

Verklaart waarom goede werken niet echt zijn als zij niet worden voorafgegaan door een oprecht berouw over de boosheden van het leven.

online te lezen

 

 
.
.
 

 

1763

 

 • Engellijke wijsheid
 • over de Goddelijke Liefde en over de Goddelijke Wijsheid.
 • Het boek heeft vijf gedeelten die achtereenvolgens handelen over het Wezen van de Heer, over de middelen van de schepping, over de unieke leer van de graden in de schepping, en over de nutten (het doel van de schepping), en over de verhouding door overeenstemmingen tussen de lichamelijke structuur van de mens en zijn geest. Feiten uit de anatomische wetenschap worden tot in bijzonderheden genoemd om de verklaring van het geestelijke te bevestigen.

 

 
.
.
 

.1763

 

Vervolg over het Laatste Oordeel en over de Geestelijke Wereld

 • Dit boek is een vervolg op twee eerdere werken van Swedenborg:
 • 1. "Het laatste oordeel" en 2. aan "Hemel en Hel".
 
.
.
 

 

1764

 

 • Providentia
 • Wijsheid van engelen over Gods Voorzienigheid.

Het werk over de Goddelijke Voorzienigheid verklaart de wetten die de werking van de regering van de Heer in het heelal beheersen. Het toont aan waarom de vrije keuze van de mens een essentieel deel is van het Goddelijke doel, en waarom de boosheden worden toegelaten; en dat de Goddelijke Voorzienigheid oneindige en eeuwige doeleinden beoogt, zijnde de schepping van de hemel uit het menselijk geslacht.

 
.
.
 

 

1766

 

 • Apocalyps Onthuld
 • waarin worden ontdekt de verborgenheden die daar voorzegd zijn, en tot nu toe diep verscholen lagen.

In de voorrede tot dit boek schreef Swedenborg: "Het zijn er verscheidenen die zich hebben afgetobd met de ontvouwing van de Apocalyps, maar omdat de geestelijke zin van het Woord tot dusver onbekend is geweest, hebben zij de verborgenheden niet kunnen zien die daarin diep verscholen liggen; deze dekt immers alleen de geestelijke zin open. Daarom hebben de ontvouwers allerlei gissingen gemaakt, en de meesten hebben de dingen die daar zijn, toegepast op de staten van de wereldrijken, daarmee ook enige dingen over de kerkelijke aangelegenheden vermengende. Maar de Apocalyps, zoals het ganse Woord, handelt in haar geestelijke zin niet in het minst over wereldlijke dingen, maar over hemelse dingen, dus niet over keizerrijken en koninkrijken, maar over de hemel en de kerk.

 

 
.
.
 

 

1746

t/m

1765

 

Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen

Aantekeningen die Emanuel Swedenborg gedurende 25 jaren maakte over zijn ondervindingen in de geestelijke wereld. Het werk wordt ook wel aangeduid als zijn 'Geestelijk Dagboek'.

 

 
.
 

 

1766

 

Het Huwelijk

Schetsmatige bijzonderheden over het huwelijk en zijn tegenstellingen. Tevens zijn opgenomen een gedeelte uit de 'Apocalyps Ontvouwd' over de geestelijke zin van het zesde gebod en enige nummers uit de 'Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen', handelende over het huwelijk en de echtbreuk.

 

 
.
.
 

 

1766

 

Over de Naastenliefde.

Leert dat de mens geboren is opdat hij naastenliefde zal worden en voortdurend het goede zal willen, en dat echte naastenliefde insluit de erkenning van zijn boosheden en het schuwen ervan als zonden tegen de Heer.

 

 
.
.
 

 

1768

 

 • Echtelijke Liefde
 • De verrukkingen der wijsheid aangaande de Echtelijke Liefde
 • waarna volgen de wellusten van de waanzin aangaande de hoerse liefde.

  Het werk over de Echtelijke Liefde beschrijft hoe door het huwelijk het verstand en de wil van de man en de vrouw tot één verbonden worden - een verbinding die tot in eeuwigheid meer en meer geschiedt bij hen die in werkelijk echtelijke liefde zijn ,en die resulteert in staten van onschuld, vrede en gelukzaligheid. De liefde die de ziel van het huwelijk is, heeft haar oorsprong in de vereniging van de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid. Die liefde is daarom hemels, geestelijk en heilig, boven alle andere liefden, en blijft na de dood bij iedereen zoals zij in haar wezen was in de wereld. Het tweede deel van het boek handelt over de onordelijke liefden, die tegengesteld zijn aan de echtelijke liefde, en de jammerlijke geestelijke staten die uit zulke boosheden voortkomen.

 • gedeeltelijk online te lezen
 • verkrijgbaar in modern Nederlands
 
.
.
 

 

1769

 

 • Beknopte Uiteenzetting van de Leer der Nieuwe Kerk
 • die met het Nieuwe Jeruzalem in de Openbaring wordt bedoeld.

Dit werkje werd door Swedenborg geschreven als voorloper van 'Ware Christelijke Godsdienst'. Het bespreekt de officiële leerstukken van de Rooms Katholieke Kerk en van de Protestantse Kerken met betrekking tot de Drievuldigheid en de daarmee verband houdende leerstellingen. Het wijst de valse idee aan die in de kerken waren ingeslopen door een verkeerd verstaan van de Drievuldigheid, en het zet, in tegenstelling daarmee, de wezenlijke leerstellingen van de Nieuwe Kerk uiteen.

 

 
.
.
 

 

1769

 

 • Gemeenschap tussen de ziel en het lichaam
 • welke men ondersteld plaats te hebben of door natuurlijke invloed, of door geestelijke invloed of door vooraf-vastgestelde overeenstemming.

Het boek handelt over de betrekking tussen de ziel en het lichaam. Het bespreekt daarmee verwante onderwerpen zoals de geestelijke zon, de natuurlijke zon, de invloeiing van het leven, de opneming ervan door de mens, het verschil tussen mensen en dieren, de graden in de geestelijke en natuurlijke wereld. Het werkje bevat tevens een korte biografische schets over Swedenborg, en er zijn een aantal gedenkwaardigheden (vertellingen) toegevoegd uit het werk over de 'Echtelijke Liefde' en over de 'Engellijke wijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid', die handelen over het verschil tussen het geestelijke en het natuurlijke en de invloed van het eerste in het laatste.

 
.
.
 

 

1771

 

 • De Canons der Nieuwe Kerk
 • of de Volledige theologie der Nieuwe Kerk.

De 'Canons' geven antwoorden over het Wezen van de Heer en de Goddelijke Drievuldigheid in Hem.

 

 
.
.
 

 

1771

 

 • Negen Vragen
 • over de Drievuldigheid, etc.

  Antwoorden van Swedenborg op theologische vragen die door Thomas Hartley aan hem werden gesteld.

 
.
.
 
1771

 

 • Ware Christelijke Religie
 • bevattende de gehele theologie van de Nieuwe Kerk,
 • uit de Heer voorzegd bij Daniël 7:13,14 en in de Openbaring 21:1,2.

Het laatste door Swedenborg zelf uitgegeven werk. Het geeft een volledige en samenhangende uiteenzetting van de leer der Nieuwe Kerk, zoals kan worden gezien uit de titels van de hoofdstukken: God de Schepper. De eenheid Gods. De Heer Verlosser. De Heilige Geest en de Goddelijke werking. De Heilige Schrift of het Woord van de Heer. De Tien Geboden naar hun innerlijke en uitwendige zin ontvouwd. Het geloof. De naastenliefde, of de liefde jegens de naaste en de goede werken. De vrije keuze. Het berouw. De hervorming en de wederverwekking. De toerekening. De doop. Het heilig avondmaal. De voleinding der eeuw, de komst van de Heer, en de Nieuwe Kerk.

 
.
.
 

 

1771

 

 • Coronis
 • Aanhangsel tot de Ware Christelijke Godsdienst.

De 'Coronis' behandelt, in de vorm van stellingen, de leer van de Nieuwe Kerk over God, de Heer Verlosser en de verlossing, de Heilige Geest en de drievuldigheid.

 
.
.
 

 

1771

 

Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk

Beschrijving van de vier Kerken die achtereenvolgens op deze aarde hebben bestaan, alsmede hun ondergang. De Nieuwe Kerk, die waarlijk Christelijk zal zijn, zal de Kroon van de voorafgaande kerken zijn.

 
.
.
 

De enige niet theologische titel die in het Nederlands werd vertaald is Redelijke Psychologie

1742

 

Redelijke Psychologie

Door de schrijver bedoeld om deel uit te maken van een speculatief filosofisch werk om te onderzoeken wat de aard van de ziel is, wat haar staat is wanneer zij in het lichaam is en nadien, wanneer het lichaam zijn diensten niet meer verleent. Als titel voor het gehele werk was bedoeld: 'Regnum Animale' (Het Rijk der Ziel). Swedenborgs methode van benadering in dit inleidende gedeelte was om gebruik te maken van de bijzonderheden van de anatomie zoals die door de leidende geleerden van zijn tijd waren ontdekt en ontwikkeld. Op deze grondslag vestigde hij zijn beginselen die hem, naar hij toen geloofde, zouden leiden tot de verklaring van het geestelijk wezen van de ziel.

Hoofdstuk 1 en 2 online

.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBO CONTACTFRMULIER